Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα «Ελληνικά hoaxes», οι νεκροί του Πολυτεχνείου και το ξέπλυμα της Χούντας

«Ελλη­νι­κά hoaxes»: Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, με αφορ­μή την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, οι βρι­κό­λα­κες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής βρή­καν την ευκαι­ρία να ξερά­σουν και πάλι τα γνω­στά τους εμέ­σμα­τα πως «δεν υπήρ­ξαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο». Στη Βου­λή, σε άλλο ένα κρε­σέ­ντο χου­ντο­λα­γνεί­ας, ο υπό­δι­κος χρυσαυ­γί­της Λαγός αμφι­σβή­τη­σε την ύπαρ­ξη νεκρών στα γεγο­νό­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου.

Παλιά μου τέχνη κόσκι­νο για τα χιτλε­ροει­δή, τους σύγ­χρο­νους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες και τα πολι­τι­κά τέκνα των φονιά­δων υπαν­θρώ­πων Παπα­δό­που­λων, Ντερ­τι­λή­δων και Πατ­τα­κών το ξέπλυ­μα της λαο­μί­ση­της Χούντας.

Το αστι­κό πλυ­ντή­ριο της χου­ντι­κής περιό­δου όμως δεν περι­λαμ­βά­νει μόνο την Χρυ­σή Αυγή. Πλάι στην εμε­τι­κή προ­πα­γάν­δα των ναζί, έρχο­νται να προ­στε­θούν οι «φιλε­λευ­θε­ρο­ντυ­μέ­νες» ορντι­νά­τσες του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, έτοι­μες να προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους στο ύπου­λο ξανα­γρά­ψι­μο της ιστορίας.

Σε μια τέτοια- ύπου­λη και πρό­στυ­χη- επι­χεί­ρη­ση να «βγά­λουν λάδι» το χου­ντι­κό καθε­στώς προ­έ­βη πρό­σφα­τα η, γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα, σελί­δα «Ελλη­νι­κά Hoaxes». Ναι, καλά κατα­λά­βα­τε, πρό­κει­ται για τους ίδιους δια­δι­κτυα­κούς λαδο­πό­ντι­κες που, μόλις πριν λίγο και­ρό, προ­σπα­θού­σαν- ανε­πι­τυ­χώς απ’ ότι απο­δεί­χθη­κε- να ξεπλύ­νουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή ΝΑΤΟι­κή συμ­μα­χία.

Με περι­σπού­δα­στο ύφος και τίτλο «Μύθοι και αλή­θειες για τους νεκρούς του Πολυ­τε­χνεί­ου» επι­χεί­ρη­σαν να μας δια­φω­τί­σουν σχε­τι­κά με το αν υπήρ­ξαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο. Και που κατέ­λη­ξαν; Στο ότι ναι μεν υπήρ­ξαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο αλλά — προ­σέξ­τε- όχι μέσα στο χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου! Προ­κει­μέ­νου δε να μη χρε­ω­θούν ξέπλυ­μα της χου­ντι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, οι κου­το­πό­νη­ροι συντά­κτες των «ελλη­νι­κών hoaxes» προ­σθέ­τουν ως κατα­κλεί­δα το εξής:

«Εδώ θα θέλα­με να σημειώ­σου­με πως, το γεγο­νός ότι δεν υπήρ­ξαν νεκροί εντός του Πολυ­τε­χνεί­ου, σε καμία περί­πτω­ση δεν μειώ­νει τη σημα­σία της κινη­το­ποί­η­σης των φοι­τη­τών αλλά και του απλού λαού που κατέ­βη­κε στους δρό­μους, στην προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής του φασι­στι­κού καθεστώτος».

ελληνικά hoaxes 1

Επ’ αυτού, οφεί­λου­με να κάνου­με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Τα «ελλη­νι­κά hoaxes» κάνουν επί της ουσί­ας ότι ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Γεωρ­γιά­δης. Ανα­πα­ρά­γουν την άθλια θέση της Χρυ­σής Αυγής με πιο εκλε­πτι­σμέ­νο τρό­πο. Η ανα­φο­ρά στο ότι «δεν υπήρ­ξαν νεκροί εντός του Πολυ­τε­χνεί­ου» στο­χεύ­ει στο να λειά­νει τις γωνί­ες της χου­ντι­κής θηριω­δί­ας, να απο­συν­δέ­σει την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου από τις δολο­φο­νί­ες που διέ­πρα­ξε εκεί­νη τη μέρα η Χού­ντα. Επι­χει­ρεί ουσια­στι­κά να οδη­γή­σει τον ανα­γνώ­στη στο συμπέ­ρα­σμα πως αφού «δεν υπήρ­ξαν νεκροί εντός του Πολυ­τε­χνεί­ου» τότε όσοι ανα­φέ­ρο­νται ως νεκροί εκεί­νη τη μέρα ενδε­χο­μέ­νως να πέθα­ναν από άλλη αιτία: καρ­δια­κό, τρο­χαίο, εγκε­φα­λι­κό, πτώ­ση κομή­τη, ν’ άνοι­ξε η γη και τους κατά­πιε κλπ. 

2. Η ανα­πα­ρα­γω­γή της φρά­σης ότι «δεν υπήρ­ξαν νεκροί εντός του Πολυ­τε­χνεί­ου», είτε εκφέ­ρε­ται από τα ναζι­στό­μου­τρα της Χρυ­σής Αυγής, είτε από τα φιλε­λεύ­θε­ρα ευρω­να­τοι­κά τσο­λια­δά­κια, απο­τε­λεί προ­σπά­θεια ξεπλύ­μα­τος της Χού­ντας. Προ­σπα­θεί να καλ­λιερ­γή­σει την πεποί­θη­ση ότι το χου­ντι­κό καθε­στώς «δεν ήταν δα και τόσο βάρ­βα­ρο όσο νομί­ζε­τε» αφού τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να δεν έλιω­σαν κάτω απ’ τις ερπύ­στριες τους καμιά 100αρια φοι­τη­τές όπως ενδε­χο­μέ­νως θα μπο­ρού­σαν. Ραφι­να­ρι­σμέ­νο χου­ντο­ξέ­πλυ­μα αλά «ελλη­νι­κά hoaxes»… 

3. Οι «Γεωρ­γιά­δη­δες», τα «hoaxes» και οι λοι­ποί ανα­θε­ω­ρη­τές της ιστο­ρί­ας, επι­χει­ρούν να κρυ­φτούν πίσω απ’ τη μύτη τους όταν τονί­ζουν πως «δεν υπήρ­ξαν νεκροί εντός του Πολυ­τε­χνεί­ου». Λες και έχει σημα­σία αν οι δολο­φο­νί­ες που διέ­πρα­ξε η Χού­ντα έγι­ναν μέσα στην πύλη του Πολυ­τε­χνεί­ου, στο απέ­να­ντι πεζο­δρό­μιο της Πατη­σί­ων ή λίγο παρα­πέ­ρα στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας. Παί­ζουν, λοι­πόν, με τις λέξεις, με τα «εντός, εκτός και επί τα αυτά», όσοι θέλουν να ρίξουν λάσπη στη μεγα­λειώ­δη εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου και να θολώ­σουν το αντι­φα­σι­στι­κό, αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα των γεγο­νό­των του Νοέμ­βρη του ’73.

Να λοι­πόν πώς το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, με τους πολυ­πλό­κα­μους μηχα­νι­σμούς του, επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την ιστο­ρία και να τη φέρει στα μέτρα των συμ­φε­ρό­ντων της άρχου­σας τάξης. Να πως πλάι στις κραυ­γές των χρυ­σαυ­γί­τι­κων ναζι­στι­κών μαντρό­σκυ­λων έρχο­νται να προ­στε­θούν δια­κρι­τι­κά οι σοβα­ρο­φα­νείς ανα­λύ­σεις των ευρω­να­τοϊ­κών πλυ­ντη­ρί­ων («ελλη­νι­κά hoaxes»), με κοι­νό στό­χο το ξέπλυ­μα της χου­ντο­φα­σι­στι­κής μαυρίλας.

Άλλω­στε, δεν πρέ­πει να ξεχνά­με, πως το ίδιο το χου­ντι­κό καθε­στώς υπήρ­ξε γέν­νη­μα-θρέμ­μα του μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού καπι­τα­λι­σμού. Οι χασά­πη­δες του ελλη­νι­κού λαού, οι Παπα­δό­που­λοι, οι Πατ­τα­κοί και οι Ντερ­τι­λή­δες, δεν ήταν «άφρο­νες αξιω­μα­τι­κοί» όπως τους παρου­σιά­ζει – με στό­χο να τους εξα­γνί­σει- η κυρί­αρ­χη αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία, αλλά σάρ­κα από τη σάρ­κα του αστι­κού συστήματος.

Ατέ­χνως.

Υ.Γ: Σε ότι αφο­ρά την σελί­δα «Ελλη­νι­κά Hoaxes», αφού «έφα­γαν τα μού­τρα τους» στην προ­σπά­θεια τους να υπε­ρα­σπι­στούν τους φονιά­δες του ΝΑΤΟ, έδει­ξαν για άλλη μια φορά το αλη­θι­νό τους πρό­σω­πο. Δεν μας κάνει καμία εντύ­πω­ση ούτε ο βρώ­μι­κος ρόλος που έχουν ανα­λά­βει, ούτε η κατρα­κύ­λα τους που συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τη. Αυτό οφεί­λουν να το προ­σέ­ξουν κάτι αυτο­προσ­δοιο­ρι­ζό­με­να ως “αρι­στε­ρά” σαιτ, όπως το tvxs.gr, που τους πλέ­κουν εγκώ­μια, παρου­σιά­ζο­ντας τους ως… «σταυ­ρο­φό­ρους» ενά­ντια στα fake news. Εκτός κι αν ισχύ­ει εδώ το «όμοιος ομοίω κι η κοπριά στα λάχανα»…

Αφιε­ρω­μέ­νο στα «Ελλη­νι­κά Hoaxes»: Τι λέει ο δανέ­ζι­κος (αστι­κός) Τύπος για το αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο που διώ­κει κάθε φωνή ενά­ντια στο ΝΑΤΟ

Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο