Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα θύματα πολέμου στο Αφγανιστάν ξεπέρασαν τα θύματα στην Συρία και στην Υεμένη. Χιλιάδες νεκροί άμαχοι, παιδιά και γυναίκες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

18 χρό­νια μετά την εισβο­λή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ η κατά­στα­ση στο Αφγα­νι­στάν ιδιαί­τε­ρα στις απώ­λειες αμά­χων, γυναι­κών και παι­διών έχει φτά­σει σε απί­στευ­το σημείο.

Τα στοι­χεία που δημο­σιεύ­τη­καν στις 15 Οκτω­βρί­ου από την έκθε­ση του ΟΗΕ στο Αφγα­νι­στάν (UNAMA), δεί­χνουν υψη­λά επί­πε­δα θανά­των αμά­χων κατά το τρί­το τρί­μη­νο του 2019. 

Την ίδια ημέ­ρα έκθε­ση της International Crisis Group κατα­γρά­φει πως τα θύμα­τα πολέ­μου στο Αφγα­νι­στάν έχουν ξεπε­ρά­σει τα αντί­στοι­χα στην Συρία και στην Υεμέ­νη αυτή την χρονιά.

Η έκθε­ση της International Crisis Group κατα­γρά­φει ακό­μη πως αυτή την χρο­νι­κή στιγ­μή οι Ταλι­μπάν κατέ­χουν έκτα­ση μεγα­λύ­τε­ρη από την έναρ­ξη της εισβο­λής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ το 2001. 

  • Συνο­λι­κά, κατά τους πρώ­τους εννέα μήνες της 2019, η UNAMA κατέ­γρα­ψε 8.239 περι­στα­τι­κά με θύμα­τα αμά­χους,  2.563 νεκροί και 5.676 τραυματίες.
  • Από αυτούς το 41% όλων των θανά­των αμά­χων στο Αφγα­νι­στάν είναι γυναί­κες και παι­διά. Συγκε­κρι­μέ­να κατά τους πρώ­τους εννέα μήνες της 2019, η UNAMA κατέ­γρα­ψε 923 γυναί­κες θύμα­τα, 261 σκο­τώ­θη­καν και 662 τραυ­μα­τί­στη­καν και 2.461 παι­διά θύμα­τα 631 σκο­τώ­θη­καν και 1.830 τραυματίστηκαν.

20191026 192346

Το τελευ­ταίο τρί­μη­νο όμως, η UNAMA κατέ­γρα­ψε έναν πρω­το­φα­νές αριθ­μό θανά­των αμάχων. 

  • Τα ευρή­μα­τα της UNAMA δεί­χνουν ότι οι επι­θέ­σεις που έγι­ναν ενα­ντί­ον της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας για εκλο­γή Προ­έ­δρου προ­κά­λε­σαν 458 απώ­λειες αμά­χων, 85 νεκροί και 373 τραυματίες. 

Από αυτούς την ημέ­ρα των εκλο­γών στις 28 Σεπτεμ­βρί­ου,  χτυ­πή­θη­καν 277 άμα­χοι, 28 νεκροί και 249 τραυ­μα­τί­ες, πάνω από το ένα τρί­το αυτών των απω­λειών ήταν παιδιά.

  • Τα θύμα­τα αμά­χων από την 1η Ιου­λί­ου έως τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου αυξή­θη­καν κατά 42% σε σύγκρι­ση με την ίδια περί­ο­δο του 2018.
  • Τον Ιού­λιο, κατα­γρά­φη­κε ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός θανά­των αμά­χων σε ένα μήνα από τη στιγ­μή που τα Ηνω­μέ­να Έθνη ξεκί­νη­σαν τη συστη­μα­τι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση των θανά­των αμά­χων στο Αφγα­νι­στάν από το 2009. 
  • Η έκθε­ση δεί­χνει ότι από την 1η Ιανουα­ρί­ου έως τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου, τα αντι-κυβερ­νη­τι­κά στοι­χεία προ­κά­λε­σαν 5.117 ατυ­χή­μα­τα αμά­χων (1.207 σκο­τώ­θη­καν και 3.910 τραυ­μα­τί­στη­καν), το 62% των επει­σο­δί­ων με θύμα­τα αμά­χους κατά τη διάρ­κεια της περιόδου. 
  • Η UNAMA δια­πί­στω­σε ταυ­τό­χρο­να ότι οι φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κές δυνά­μεις προ­κά­λε­σαν 2.348 ατυ­χή­μα­τα αμά­χων (1.149 σκο­τώ­θη­καν και 1.199 τραυ­μα­τί­στη­καν), αύξη­ση 26% από την ίδια περί­ο­δο στις 2018.

“Οι απώ­λειες αμά­χων είναι εντε­λώς απα­ρά­δε­κτες, ειδι­κά στο πλαί­σιο της ευρεί­ας ανα­γνώ­ρι­σης ότι δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει στρα­τιω­τι­κή λύση στη σύγκρου­ση στο Αφγα­νι­στάν” δήλω­σε ο Ταντα­μί­τσι Για­μα­μό­το, ο Ειδι­κός εκπρό­σω­πος του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα για το Αφγα­νι­στάν κάνο­ντας έκκλη­ση σε όλες τις πλευ­ρές να δώσουν μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή στην προ­στα­σία των αμά­χων μετά την δημο­σί­ευ­ση της έκθεσης.

20191026 192328

  • Οι κύριες αιτί­ες είναι οι βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις και οι επι­θέ­σεις αυτο­κτο­νί­ας και απο­τε­λούν το 42 % του συνόλου. 
  • Οι συγκρού­σεις στο έδα­φος ήταν η δεύ­τε­ρη κύρια αιτία θανά­των αμά­χων 29% και ακο­λου­θούν οι ενα­έ­ριες επι­θέ­σεις 11% .

Για την ιστο­ρία να ανα­φέ­ρου­με ότι μόνο τα 2,7 εκα­τομ­μύ­ρια από τους 9,6 που είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στους κατα­λό­γους ψήφι­σαν. Και οι δύο κύριοι υπο­ψή­φιοι ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος Ashraf Ghani αλλά και ο μέχρι τώρα πρω­θυ­πουρ­γός Abdullah Abdullah ανα­κή­ρυ­ξαν νικη­τή τον εαυ­τό τους μέσα σε αλλε­πάλ­λη­λες κατη­γο­ρί­ες και καταγ­γε­λί­ες για το αδιά­βλη­το της ψηφοφορίας. 

Φυσι­κά όσες εκθέ­σεις και να δημο­σιεύ­ει ο ΟΗΕ, όσες εκλή­σεις και να απευ­θύ­νει τα συμ­φέ­ρο­ντα είναι πολύ ισχυρότερα.

Η φρί­κη του πολέ­μου που προ­κλή­θη­κε και συνε­χί­ζε­ται από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό στε­ρεί από τον λαό και τα παι­διά του Αφγα­νι­στάν το μέλ­λον τους και δυστυ­χώς και την ζωή τους. Ο πόλε­μος στο Αφγα­νι­στάν απο­τε­λεί αδιά­ψευ­στο επι­χεί­ρη­μα πως οι λαοί έχουν ανά­γκη να παλέ­ψουν για να απαλ­λα­γούν από το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που μόνο πόνο, πεί­να και πόλε­μο μπο­ρεί να απο­φέ­ρει χάρη στο κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρδους. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο