Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα κάλαντα στην κυβέρνηση είπαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Τα αγω­νι­στι­κά κάλα­ντα στην κυβέρ­νη­ση, με στί­χους που περιέ­γρα­φαν την κατά­στα­ση που βιώ­νουν είπαν στη σημε­ρι­νή τους συγκέ­ντρω­ση οι ανα­πλη­ρω­τές εκπαιδευτικοί:

«Στους μόνι­μα αναπληρωτές

ψέμ­μα­τα μην πουλάτε

για μόνι­μους διορισμούς

κάθε χρο­νιά μιλάτε

Και μια ζωή μας φτιάξατε

της αδιο­ρι­στί­ας

μα όλο μας διορίζετε

“σε βάθος τριετίας”».

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα: «Μαζι­κοί διο­ρι­σμοί εκπαι­δευ­τι­κών — Μονι­μο­ποί­η­ση των ανα­πλη­ρω­τών», συμ­βα­σιού­χοι, αλλά και μόνι­μοι εκπαι­δευ­τι­κοί δια­δή­λω­σαν το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 10 Δεκέμ­βρη στο κέντρο της Αθή­νας, συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να για μία Παι­δεία των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, με εκπαι­δευ­τι­κούς που θα έχουν πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώματα.

«Τα κρι­τή­ριά τους είναι κοροϊ­δία, σημαί­νουν απο­λύ­σεις και ανερ­γία», έγρα­φε ένα από τα πανό των ανα­πλη­ρω­τών, που συγκε­ντρώ­θη­καν λίγο μετά τις 6 το από­γευ­μα στα Προ­πύ­λαια, μετά από κάλε­σμα της Πρω­το­βου­λί­ας Ανα­πλη­ρω­τών και Ωρο­μι­σθί­ων Εκπαιδευτικών.

Στο πλευ­ρό τους, οι ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κοί είχαν ακό­μη τους γονείς των μαθη­τών, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους, αλλά και εργα­τι­κά σωματεία.

Στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε πορεία έως το Σύνταγμα.

anaplirotes1 anaplirotes2 anaplirotes3 anaplirotes4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο