Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα καμμένα φορτηγά και το «κατασκευασμένο» χάος στη Βενεζουέλα (ΒΙΝΤΕΟ) — Απειλούν να περάσουν «στην πράξη» οι ΗΠΑ

Την απει­λή πως η Ουά­σιγ­κτον θα «περά­σει στις πρά­ξεις» για να «υπο­στη­ρί­ξει τη δημο­κρα­τία» στη Βενε­ζου­έ­λα, εκτό­ξευ­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μετά την απο­τρο­πή των πρώ­των προ­σπα­θειών τους να βάλουν πόδι στη χώρα με το πρό­σχη­μα της «ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας».  Ωστό­σο, οι στη­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις στό­χευαν να κατη­γο­ρή­σουν την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας για χρή­ση βίας στις προ­βο­κά­τσιες που έστησαν.

Τα καμμένα φορτηγά και το «κατασκευασμένο» χάος στη Βενεζουέλα

Φορ­τη­γά με κιβώ­τια της βοή­θειας των ΗΠΑ πυρ­πο­λή­θη­καν στα σύνο­ρα της Βενε­ζου­έ­λας για τη δημιουρ­γία ψευ­δών ειδή­σε­ων και σαν δικαιο­λο­γία για την στρα­τιω­τι­κή παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ, σύμ­φω­να με το telesur.

Τα φορ­τη­γά πυρ­πο­λή­θη­καν στην πλευ­ρά των συνό­ρων της Κολομ­βί­ας με την Βενε­ζου­έ­λα από «δια­δη­λω­τές» που θεά­θη­καν να έχουν δοχεία βεν­ζί­νης. Οι «δια­δη­λω­τές» πέτα­ξαν επί­σης βόμ­βες μολό­τοφ στις δυνά­μεις της Βενε­ζου­έ­λας και ισχυ­ρί­στη­καν ότι έχουν υπο­στεί επί­θε­ση χωρίς λόγο.

Αυτές οι τακτι­κές είναι παρό­μοιες με τις παρελ­κυ­στι­κές τακτι­κές προ­φα­νώς για να δημιουρ­γή­σουν ψεύ­τι­κες ειδή­σεις και να δικαιο­λο­γή­σουν την στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, δημιουρ­γώ­ντας θέμα για τα μεγά­λα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, που κατό­πιν μετέ­δω­σαν την είδη­ση για το «στη­μέ­νο» ή «κατα­σκευα­σμέ­νο» χάος στη Βενε­ζου­έ­λα. Ζητού­με­νο τέτοιων προ­σπα­θειών  στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση, η οποία είναι ακρι­βώς αυτό που ο Τραμπ και ο Γκουαϊ­δό έχουν απειλήσει.

«Ο Πομπέo, ειδι­κός της CIA σε επι­χει­ρή­σεις με ψεύ­τι­κες σημαί­ες, νομί­ζει ότι θα κοροϊ­δέ­ψει τον κόσμο με το φορ­τη­γό που πήρε φωτιά στην Κολομ­βία από τους δικούς του πρά­κτο­ρες… Ο Πομπέο και οι εκτε­λε­στές του ανα­ζη­τούν απελ­πι­σμέ­να για μια αιτία πολέ­μου. Σήμε­ρα, η επι­χεί­ρη­σή τους απέ­τυ­χε. Εάν θέλε­τε να βρεί­τε εκεί­νους που ευθύ­νο­νται για το καμέ­νο φορ­τη­γό με την ψεύ­τι­κη ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση, ψάξ­τε ανά­με­σα στο δικό σας προ­σω­πι­κό», διε­μή­νυ­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας, Αρε­ά­ζα μέσω Twitter.

Μετά το περι­στα­τι­κό με τα φορ­τη­γά, ο Κολομ­βια­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Κάρ­λος Χολμς Τρου­χί­γιο ανα­κοί­νω­σε ότι ο πρό­ε­δρος Ιβάν Ντού­κε Μάρ­κες έδω­σε εντο­λή να επι­στρέ­ψουν τα υπό­λοι­πα οχή­μα­τα με βοή­θεια που είχαν ξεκι­νή­σει να κατευ­θύ­νο­νται προς τη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία, που μαζί με την Κίνα και άλλες χώρες στη­ρί­ζουν τον Μαδού­ρο, προει­δο­ποί­η­σε ότι μη αδειο­δο­τη­μέ­νες παρα­δώ­σεις βοή­θειας στη Βενε­ζου­έ­λα θα συνι­στούν πρό­κλη­ση και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως πρό­σχη­μα για στρα­τιω­τι­κή δρά­ση κατά της νόμι­μης κυβέρνησης.

Το σκηνικό της ιμπεριαλιστικής επέμβασης

Το σκη­νι­κό της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στή­θη­κε και εκτε­λέ­στη­κε «βάσει εγχει­ρι­δί­ου» και περι­λαμ­βά­νει όλα όσα προ­βλέ­πο­νται: «Δια­μαρ­τυ­ρί­ες» πολι­τών στα σύνο­ρα, προ­κλή­σεις, επι­θέ­σεις με πέτρες, ξύλα, αλλά και μολό­τοφ στις στρα­τιω­τι­κές και αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Βενε­ζου­έ­λας που φρου­ρού­σαν τις συνο­ρια­κές δια­βά­σεις με τη Βρα­ζι­λία και την Κολομ­βία, αλλά και μεμο­νω­μέ­να επει­σό­δια αυτο­μό­λη­σης μελών της αστυ­νο­μί­ας προς την Κολομ­βία που φυσι­κά ανα­πα­ρά­χθη­καν κατά κόρον από τα μέσα ενημέρωσης.

Τα φορ­τη­γά με τη «βοή­θεια» και οι ομά­δες ατό­μων που εμφα­νί­ζο­νταν ως «εθε­λο­ντές» που προ­σπά­θη­σαν να εισβά­λουν στη Βενε­ζου­έ­λα από την Κολομ­βία και τη Βρα­ζι­λία, αλλά και το πλοίο που επι­χεί­ρη­σε να εισέλ­θει στα χωρι­κά ύδα­τα της χώρας από το Που­έρ­το Ρίκο, ανα­χαι­τί­στη­καν από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας και τις ένο­πλες δυνά­μεις της Βενεζουέλας.

Η αντί­δρα­ση των αστυ­νο­μι­κών και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων της Βενε­ζου­έ­λας στις από­πει­ρες εισό­δου ατό­μων και φορ­τη­γών που μετέ­φε­ραν «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια», χωρίς άδεια, είχε ως απο­τέ­λε­σμα τραυ­μα­τι­σμούς, αλλά και ανα­φο­ρές για νεκρούς, κυρί­ως από ΜΚΟ προ­σκεί­με­νες στην αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγ­μή στο Καρά­κας, αλλά και σε άλλες μεθο­ρια­κές κυρί­ως πόλεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μεγά­λες, μαζι­κές «δια­δη­λώ­σεις αξιο­πρέ­πειας» με σύν­θη­μα «κάτω τα χέρια από τη Βενε­ζου­έ­λα», ενώ εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της χώρας και κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής παρέμ­βα­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και στις ΗΠΑ.

Απειλούν να περάσουν στην «πράξη» οι παγκόσμιοι τρομοκράτες

Από την άλλη, ΗΠΑ και Γκουαϊ­δό κλι­μά­κω­σαν τις απει­λές και τις προ­κλή­σεις σε βάρος του λαού της Βενε­ζου­έ­λας. «Οι ΗΠΑ θα περά­σουν στις πρά­ξεις ενα­ντί­ον εκεί­νων που αντι­τί­θε­νται στην ειρη­νι­κή απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας στη Βενε­ζου­έ­λα. Τώρα, έχει έρθει η ώρα να ανα­λά­βου­με δρά­ση για να υπο­στη­ρί­ξου­με την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του απελ­πι­σμέ­νου λαού της Βενε­ζου­έ­λας», ανέ­φε­ρε ο Μάικ Πομπέο μέσω Twitter.

«Είμα­στε αλλη­λέγ­γυοι προς εκεί­νους που συνε­χί­ζουν τον αγώ­να τους για την ελευ­θε­ρία», συνέ­χι­σε ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ και χαρα­κτή­ρι­σε «μπρά­βους» και «ένο­πλες συμ­μο­ρί­ες» τις δυνά­μεις που δηλώ­νουν πίστη στο νόμι­μο πρό­ε­δρο πρό­ε­δρο της Βενεζουέλας.

Στο μετα­ξύ, ο αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς θα έχει κατ’ ιδί­αν συνά­ντη­ση με τον ηγέ­τη της αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας, τον Χουάν Γκουαϊ­δό, τη Δευ­τέ­ρα στην Μπο­γκο­τά, στο περι­θώ­ριο της συνό­δου της Ομά­δας της Λίμας.

Σε επέμβαση καλεί ο Γκουαϊδό

Ο Χουάν Γκουαϊ­δό, ζήτη­σε από τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να κρα­τή­σει «όλα τα ενδε­χό­με­να» ανοι­κτά ένα­ντι του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδού­ρο, ενώ ταυ­τό­χρο­να ανήγ­γει­λε ότι θα πάρει μέρος στη συνε­δρί­α­ση της Ομά­δας της Λίμας τη Δευ­τέ­ρα στην Μπο­γκο­τά. «Δεν θα επα­να­παυ­θού­με ωσό­του να εξα­σφα­λί­σου­με την ελευ­θε­ρία της Βενε­ζου­έ­λας», πρό­σθε­σε ο πρό­ε­δρος της Εθνοσυνέλευσης.

Προ­ε­τοι­μα­σία βομ­βών μολό­τωφ για να εκτο­ξευ­θούν κατά των αστυ­νο­μι­κών και των στρατιωτικών.

Πηγή: 902.gr,  Associated Press.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο