Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα κατοικίδια δεν μεταδίδουν κορωνοϊό αλλά μολύνονται

Ιτα­λοί ερευ­νη­τές μελέ­τη­σαν 540 σκυ­λιά και 277 γάτες στη Λομ­βαρ­δία, την περιο­χή στην Ιτα­λία που επλή­γη περισ­σό­τε­ρο από τον κορω­νο­ϊό. Οι επι­στή­μο­νες δια­πί­στω­σαν ότι το 3,4% ανά­με­σα στους σκύ­λους και το 3,9% στις γάτες είχαν αντι­σώ­μα­τα κορωνοϊού.

Η έρευ­να σε ένα σχε­τι­κά υψη­λό αριθ­μό ζώων πιστο­ποιεί ότι τα κατοι­κί­δια μπο­ρεί να μολυν­θούν από τους ανθρώ­πους με τον ιό SARS-CoV‑2, ωστό­σο το αντί­στρο­φο δεν είναι πιθανόν.

Τα τεστ που έγι­ναν με δείγ­μα­τα από τη μύτη, το στό­μα και τον φάρυγ­γα ήταν αρνη­τι­κά σε όλα τα ζώα και ο κύκλος της ασθέ­νειας ολο­κλη­ρω­νό­ταν μετά από δυο εβδο­μά­δες. Τα ζώα μελε­τή­θη­καν μετα­ξύ Μαρ­τί­ου και Μαΐ­ου 2020.

Για την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα η έρευ­να αυτή είναι ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μη. Σύμ­φω­να με τον Τόμας Μετεν­λάι­τερ, επι­κε­φα­λής του Ινστι­τού­του Φρί­ντριχ Λέφλερ, τα απο­τε­λέ­σμα­τα δεν απο­τε­λούν έκπλη­ξη. «Επι­βε­βαιώ­νουν όσα ήδη γνω­ρί­ζα­με, ωστό­σο ήταν καλό που έγι­νε μια έρευ­να με μεγά­λο αριθ­μό κατοι­κί­διων, μια και δεν ήταν τόσο απλό να δια­σφα­λί­σου­με δείγ­μα­τα», λέει.

Ο κορωνοϊός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο …

Η έρευ­να πιστο­ποιεί όσα μέχρι σήμε­ρα δια­τει­νό­ταν το Ινστι­τού­το Φρί­ντριχ Λέφλερ, ότι δηλα­δή οι σκύ­λοι ή οι γάτες δεν παί­ζουν ρόλο στη διά­δο­ση του κορω­νοϊ­ού. Ο κορω­νο­ϊ­ός μετα­δί­δε­ται από άνθρω­πο σε άνθρω­πο. Γι αυτό δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος να περιο­ρι­στεί η επα­φή των ανθρώ­πων με τα κατοι­κί­διά τους.

Σύμ­φω­να με τον Τόμας Μετεν­λάι­τερ δεν υπάρ­χουν επί­σης απο­δεί­ξεις ότι τα κατοι­κί­δια πεθαί­νουν από κορω­νο­ϊό. Ακό­μα και εάν μολυν­θούν, δεν σημαί­νει ότι μετα­δί­δουν τον ιό. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι οικό­σι­τα ζώα, όπως οι χοί­ροι ή τα κοτό­που­λα, μπο­ρεί να μολυν­θούν με κορω­νο­ϊό. Στο Ινστι­τού­το Φρί­ντριχ Λέφλερ γίνο­νται αυτή την περί­ο­δο έρευ­νες με πολ­λά δια­φο­ρε­τι­κά είδη ζώων. Περισ­σό­τε­ρο ευαί­σθη­τα στον κορω­νο­ϊό φαί­νε­ται να είναι τα φέρετ και οι πτε­ρο­πο­δί­δες όχι όμως οι χοί­ροι και τα κοτό­που­λα. Μελέ­τες για βοοει­δή μόλις ξεκίνησαν.

… ίσως όμως όχι μόνο

Το ερώ­τη­μα που θέτουν πάντως οι επι­στή­μο­νες είναι πώς μολύν­θη­καν ολό­κλη­ρες φάρ­μες ζώων στην Ισπα­νία και την Ολλαν­δία. Εάν δηλα­δή τα ζώα μόλυ­ναν τους εργα­ζό­με­νους ή το αντί­στρο­φο. Σε μια φάρ­μα που εκτρέ­φο­νταν βιζόν στην Λα Που­έ­μπλα της Βαλ­βέρ­δε στην Ισπα­νία, σε ένα χωριό μόλις 500 κατοί­κων, 14 εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν θετι­κοί στον κορω­νο­ϊό. Δυο μολύν­θη­καν μετά το κλεί­σι­μο της φάρμας.

Τα κρού­σμα­τα στην Ολλαν­δία δια­πι­στώ­θη­καν τον Απρί­λιο και ο καθη­γη­τής Βιμ φαν ντερ Πολ από το πανε­πι­στή­μιο του Βάγκιν­γκεν δηλώ­νει πως ο τύπος του ιού στα βιζόν μοιά­ζει με τον τύπο που απα­ντά στους ανθρώ­πους και για αυτό δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί το ενδεχόμενο.

Στην Λα Που­έ­μπλα θανα­τώ­θη­καν 92.000 βιζόν. Το 90% είχε μολυν­θεί με τον ιό. Στην Ολλαν­δία θανα­τώ­θη­καν πάνω από 1,1 εκα­τομ­μύ­ρια βιζόν. Συνο­λι­κά λει­τουρ­γούν 160 φάρ­μες βιζόν στην Ολλαν­δία και είναι η μεγα­λύ­τε­ρη παρα­γω­γός χώρα μετά τη Δανία, την Κίνα, την Πολω­νία και την Ισπανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο