Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα «κουρέλια» των οπαδών και η κουρελού του Μαξίμου

Έχει ξεπε­ρά­σει προ πολ­λού κάθε όριο αθλιό­τη­τας. Κάθε του εμφά­νι­ση και μια πρό­κλη­ση. Κάθε του κου­βέ­ντα και εμε­τός. Δεν υπάρ­χει μέρα που να μην επι­βε­βαιώ­νει αυτό που όλοι γνω­ρί­ζουν: Πως δεν είναι τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από ένας άθλιος «παπα­γά­λος» της κυβέρ­νη­σης σε εντε­ταλ­μέ­νη υπηρεσία.

Ο λόγος – για ποιον άλλο; — για τον Άρη Πορ­το­σάλ­τε, ο οποί­ος από το στα­σί­δι του στον ΣΚΑΪ έχει πάει την δου­λο­πρέ­πεια προς την κυβέρ­νη­ση και τα αφε­ντι­κά του σε άλλα επίπεδα.

Με το που έγι­νε το δυστύ­χη­μα-έγκλη­μα στα Τέμπη, ο βόθρος που έχει για στό­μα έβα­λε μπρος τις μηχα­νές προ­κει­μέ­νου να φύγει από το κάδρο των ευθυ­νών ο κύριος υπεύ­θυ­νος της τρα­γω­δί­ας, η κυβέρ­νη­ση Μητσοτάκη.

Στην αρχή κατη­γό­ρη­σε τον… «κρα­τι­σμό» και τον «συν­δι­κα­λι­σμό» στον ΟΣΕ. Αργό­τε­ρα, απο­γειώ­νο­ντας την ξεδια­ντρο­πιά και την προ­σβο­λή απέ­να­ντι στις οικο­γέ­νειες που έθα­βαν τους νεκρούς τους, είπε ότι τα θύμα­τα των Τεμπών ήταν… «θυσία» για να βελ­τιω­θεί το κράτος!

Σήμε­ρα, το κυβερ­νη­τι­κό φερέ­φω­νο προ­χώ­ρη­σε ένα βήμα παρα­πέ­ρα. Τα «έβα­λε» με τους οπα­δούς που εξέ­φρα­σαν την αγα­νά­κτη­σή τους κρε­μώ­ντας πανό με πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό μήνυ­μα στην «Αγιά Σοφία», κατά την διάρ­κεια του αγώ­να ΑΕΚ-Ολυ­μπια­κός. Τι είπε ο Πορ­το­σάλ­τε; «Δεν έπρε­πε να αρχί­σει ο αγώ­νας […] Λέω ότι, σε κανέ­να ευρω­παϊ­κό κρά­τος δεν σφυ­ρί­ζει ο διαι­τη­τής, αν δεν κατέ­βουν τα κουρέλια».

Σαν «λαγός» της κυβέρ­νη­σης, ο Πορ­το­σάλ­τε βάζει ουσια­στι­κά στο τρα­πέ­ζι την ενδε­χό­με­νη ποι­νι­κο­ποί­η­ση των πανό και των συν­θη­μά­των, όταν αυτά δεν συμ­φέ­ρουν την εξου­σία. Μήπως να περ­νά­νε και από επι­τρο­πή λογο­κρι­σί­ας πριν αναρ­τη­θούν, κύριε παπα­γά­λε του ΣΚΑΪ;

Όσο για τα… «κου­ρέ­λια», όπως χαρα­κτή­ρη­σε τα πανό των οπα­δών το φερέ­φω­νο του Μαξί­μου, μόνο αυτό μπο­ρού­με να πού­με δανει­ζό­με­νοι τον τίτλο της γνω­στής ται­νί­ας του Ν. Νικο­λαϊ­δη: Τα κου­ρέ­λια τρα­γου­δά­νε ακό­μη. Και θα συνε­χί­σουν να τρα­γου­δά­νε, σε πεί­σμα των χαμερ­πών «Πορ­το­σάλ­τε» του σάπιου συστήματος.

Απο­γεί­ω­σε τη μισαν­θρω­πιά ο Πορ­το­σάλ­τε: «Τα δυστυ­χή­μα­τα είναι θυσί­ες για να βελ­τιω­θού­με»!!! (VIDEO)

Εμε­τι­κός και χυδαί­ος Πορ­το­σάλ­τε: Για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη φταί­ει ο… «κρα­τι­σμός» και ο «συν­δι­κα­λι­σμός» στον ΟΣΕ!!!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο