Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα κρούσματα πληθαίνουν, τα νοσοκομεία «ασφυκτιούν» και η κυβέρνηση  αρνείται να… αγγίξει τους ιδιώτες

Τη στιγ­μή τα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας «ασφυ­κτιούν», καθώς οι εισα­γω­γές ασθε­νών έχουν φτά­σει στο «κόκ­κι­νο» και ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων έχει σπά­σει κάθε προη­γού­με­νο ρεκόρ (125 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς covid και non covid είναι σε ανα­μο­νή προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί κρεβ­βά­τι ΜΕΘ), η κυβέρ­νη­ση  αρνεί­ται να… αγγί­ξει τους ιδιώ­τες, περιο­ρί­ζε­ται σε ημί­με­τρα και ελπί­ζει στον εμβο­λια­σμό, ο οποί­ος όμως θα είναι μια μακρο­χρό­νια διαδικασία.

Στη μετα­τρο­πή μίας Υγειο­νο­μι­κής Περι­φέ­ρειας (ΥΠΕ) για όλη τη χώρα, αλλά και σε νέα έκκλη­ση προς τους ιδιώ­τες για­τρούς, «απει­λώ­ντας» με επί­τα­ξη μετά από 48 ώρες, προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση διά μέσου του υπουρ­γού Υγεί­ας Βασί­λη Κικί­λια που εξα­κο­λου­θεί να μην προ­χω­ρά σε πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα, προ­φα­νώς για να μη θιγούν τα κέρ­δη των κλινικαρχών.

Αφή­νο­ντας στο απυ­ρό­βλη­το τους κλι­νι­κάρ­χες, ο υπουρ­γός Υγεί­ας ανα­φέρ­θη­κε στους ιδιώ­τες για­τρούς, λέγο­ντας πως «μαζί με τους προ­έ­δρους των Ιατρι­κών Συλ­λό­γων της χώρας έχω απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους ιδιώ­τες για­τρούς, πνευ­μο­νο­λό­γους, παθο­λό­γους και γενι­κούς ιατρούς να συν­δρά­μουν σε αυτή την πολύ δύσκο­λη μάχη και να στη­ρί­ξουν το ΕΣΥ. Είναι μάχη για την ανθρώ­πι­νη ζωή. Το ζητάω και σήμε­ρα. Οι συμπο­λί­τες μας σας χρειά­ζο­νται, η Ελλά­δα σας χρειά­ζε­ται και έτσι περι­μέ­νου­με τις επό­με­νες 48 ώρες να κάνε­τε την προ­σφο­ρά σας πρά­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση και αν του­λά­χι­στον 200 για­τροί των ως άνω ειδι­κο­τή­των δεν αντα­πο­κρι­θούν στο κάλε­σμά μας, θα ειση­γη­θώ στον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας τη λήψη του μέτρου της επί­τα­ξης υπη­ρε­σιών για­τρών των ανω­τέ­ρω ειδι­κο­τή­των για την κάλυ­ψη των ανα­γκών του ΕΣΥ».

Αν και ασθε­νείς με κορο­νο­ϊό βρί­σκο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε απλά δωμά­τια νοσο­κο­μεί­ων και όταν υπάρ­χουν λίστες ανα­μο­νής για ΜΕΘ, ο Β. Κικί­λιας μίλη­σε για ενί­σχυ­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, ενώ έκα­νε λόγο για «τερά­στια» συνερ­γα­σία του ιδιω­τι­κού τομέα και των στρα­τιω­τι­κών νοσο­κο­μεί­ων. Και αυτή η ενί­σχυ­ση του συστή­μα­τος φάνη­κε τόσο από τη μετα­τρο­πή νοσο­κο­μεί­ων σε μιας νόσου (όπως τώρα ο «Ερυ­θρός Σταυ­ρός»), ενώ το 251 Νοσο­κο­μείο Αερο­πο­ρί­ας ενσω­μα­τώ­νε­ται στις εφη­με­ρί­ες. Παράλ­λη­λα, λόγω του γεγο­νό­τος πως τα νοσο­κο­μεία «στε­νά­ζουν» από την πολι­τι­κή αδια­φο­ρία της κυβέρ­νη­σης, που περι­μέ­νει τα απο­τε­λέ­σμα­τα του εμβο­λια­σμού και μόνο, είναι σε ετοι­μό­τη­τα ξανά οι δια­κο­μι­δές και οι αερο­δια­κο­μι­δές. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε πως «είμαι αισιό­δο­ξος πως το τέλος της κρί­σης είναι κοντά» καθώς η «πορεία του εμβο­λια­σμών είναι το κλει­δί», αφού θα επι­τευ­χθεί ανο­σία στις μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες και τις ευπα­θείς ομάδες.

Από την πλευ­ρά του ο πρό­ε­δρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ Νίκος Παπα­ευ­στα­θί­ου είπε πως μέσα σε αυτόν τον χρό­νο έχουν γίνει 61.000 δια­κο­μι­δές και 100 αεροδιακομιδές.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο