Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα λείψανα του Νταλί τάφηκαν εκ νέου μετά το τεστ DNA

Στο μου­σείο Φιγκέ­ρας στην Ισπα­νία ανα­παύ­ο­νται από χθες το βρά­δυ τα λεί­ψα­να του μεγά­λου ισπα­νού σου­ρε­α­λι­στή ζωγρά­φου Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί, τα οποία είχαν εκτα­φεί στα τέλη του περα­σμέ­νου Ιου­λί­ου για ένα τεστ DNA, έπει­τα από μία αίτη­ση ανα­γνώ­ρι­σης πατρό­τη­τας που είχε υπο­βά­λει μία γυναί­κα, ανα­κοί­νω­σε το Ίδρυ­μα που δια­χει­ρί­ζε­ται την κλη­ρο­νο­μιά του καλλιτέχνη.

Η δια­δι­κα­σία απο­κα­τά­στα­σης των λει­ψά­νων ξεκί­νη­σε χθες το από­γευ­μα και ολο­κλη­ρώ­θη­κε μετά τα μεσά­νυ­χτα με τρό­πο ώστε να «δια­τη­ρη­θεί η ιδιω­τι­κό­τη­τα και η μνή­μη του μεγά­λου ζωγρά­φου», όπως ανα­κοί­νω­σε το Ίδρυ­μα. Παρό­ντες στη δια­δι­κα­σία ήταν ένας συμ­βο­λαιο­γρά­φος και ένας ιατροδικαστής.

Το λεί­ψα­νο του Ντα­λί είχε εκτα­φεί τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο ώστε να ληφθούν δείγ­μα­τα και να γίνουν οι εργα­στη­ρια­κές εξε­τά­σεις που θα απο­δεί­κνυαν εάν ήταν ή όχι ο πατέ­ρας της Πιλάρ Αμπελ, μια χαρ­το­ρί­χτρας από την Χιρώ­να η οποία δια­βε­βαί­ω­νε ότι ήταν ο καρ­πός της σχέ­σης του ζωγρά­φου με τη μητέ­ρα της, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι είχε στην κατο­χή της πει­στι­κά στοιχεία.

Οι ειδι­κοί χρειά­σθη­κε να σηκώ­σουν μία πλά­κα βάρους ενός τόνου που προ­στά­τευε το ξύλι­νο φέρε­τρο του καλ­λι­τέ­χνη, προ­κει­μέ­νου να πάρουν δείγ­μα­τα από δύο μακριά οστά, από τα μαλ­λιά και τα νύχια τα οποία στη συνέ­χεια ανέ­λυ­σαν στο Ινστι­τού­το Τοξι­κο­λο­γί­ας στη Μαδρί­τη. Τα νέα όμως δεν ήταν τα ανα­με­νό­με­να για την Πιλάρ, καθώς η ανά­λυ­ση « απο­κλεί­ει το ενδε­χό­με­νο ο Ντα­λί να είναι ο βιο­λο­γι­κός πατέ­ρας της Μαρία Πιλάρ Αμπελ Μαρτίνεθ».

Η υπό­θε­ση είχε προ­κα­λέ­σει σάλο στην Ισπα­νία και στη γενέ­τει­ρα του Ντα­λί, Φιγκέ­ρας, καθώς έφε­ρε στο προ­σκή­νιο τη σεξουα­λι­κή ζωή του μεγά­λου ζωγρά­φου ο οποί­ος έφυ­γε από τη ζωή το 1989 χωρίς να έχει απο­κτή­σει παι­διά, στον πύρ­γο του στο Που­μπόλ. Μετά την ανα­κοί­νω­ση του πορί­σμα­τος, η δικαιο­σύ­νη κατα­δί­κα­σε την 61χρονη Πιλάρ να πλη­ρώ­σει τα έξο­δα της δια­δι­κα­σί­ας, εκεί­νη όμως δήλω­σε αδυ­να­μία και άσκη­σε έφεση.

Το Ίδρυ­μα Γκα­λά — Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί δεν θέλη­σε να ανα­κοι­νώ­σει το ακρι­βές ποσό της δια­δι­κα­σί­ας. Η δικαιο­σύ­νη πρέ­πει να απο­φαν­θεί εάν η καταγ­γέλ­λου­σα επέ­δει­ξε «απε­ρι­σκε­ψία» προ­σφεύ­γο­ντας για το θέμα της πατρό­τη­τας. Σε αυτήν την περί­πτω­ση θα κατα­δι­κα­σθεί να πλη­ρώ­σει τα έξο­δα της εκτα­φής. Εάν όμως το δικα­στή­ριο απο­φαν­θεί ότι το έκα­νε καλό­πι­στα, τότε η Πιλάρ θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σει μόνο τα δικα­στι­κά έξοδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο