Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ΜΑΤ πλημμύρισαν με χημικά την Καισαριανή

Τα αστι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν: «Επί­θε­ση με μολό­τοφ στην έδρα των ΜΑΤ στην Και­σα­ρια­νή πραγ­μα­το­ποί­η­σαν άγνω­στοι τα μεσά­νυ­χτα» (…) «Συγκε­κρι­μέ­να, μισή ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα, κινή­θη­καν προς στην οδό Χίου προς την έδρα των ΜΑΤ και εκτό­ξευ­σαν μολότοφ».

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, περί­που πενή­ντα νεα­ροί που βγή­καν από την Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη –θυμί­ζου­με πως γινό­ταν εκεί το αντι­ρα­τσι­στι­κό φεστι­βάλ, κατευ­θύν­θη­καν στην οδό Χίου, όπου «πέτα­ξαν κοκτέιλ μολό­τοφ ενα­ντί­ον του κτι­ρί­ου των ΜΑΤ, χωρίς να υπάρ­ξουν τραυ­μα­τι­σμοί ή υλι­κές ζημιές».

Έβα­λαν επί­σης φωτιά σε κάδους απορ­ριμ­μά­των στην οδό Ούλωφ Πάλμε.

Στη συνέ­χεια δια­λύ­θη­καν χωρίς να δοθεί συνέχεια.

«Δεν ανα­φέρ­θη­καν προ­σα­γω­γές ούτε συλ­λή­ψεις».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, σύμ­φω­να με τηλε­φω­νή­μα­τα  στο Ατέ­χνως, οι κάτοι­κοι της πόλης βρέ­θη­καν «στο ίδιο έργο θεα­τές» των «γνω­στών-άγνω­στων», η κατά­στα­ση σε από­στα­ση 1–2 χιλιο­μέ­τρων ήταν απο­πνι­κτι­κή από τα χημι­κά και καπνο­γό­να των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, ενώ ακού­γο­νταν μέχρι αργά οι εκρή­ξεις των χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης,

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο