Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ξημερώματα η απονομή των Όσκαρ

Ένας τρο­μα­χτι­κός κλό­ουν ή οι γερα­σμέ­νοι μαφιό­ζοι; Η νοσταλ­γία για την Τίν­σελ­τα­ουν ή τα λασπω­μέ­να χαρα­κώ­μα­τα του Ά Παγκο­σμί­ου Πολέμου;

Το Χόλι­γουντ θα μοι­ρά­σει από­ψε τις υψη­λό­τε­ρες δια­κρί­σεις του, στην τελε­τή για την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων Όσκαρ όπου ενδέ­χε­ται να κατα­γρα­φούν κάποιες ιστο­ρι­κές «πρω­τιές» αλλά και να υπάρ­ξει ένα πόντιουμ μόνο λευ­κών νικη­τών — ενδε­χό­με­νο που έχει ανα­ζω­πυ­ρώ­σει τη συζή­τη­ση (#OscarsSoWhite) γύρω από τις ελά­χι­στες υπο­ψη­φιό­τη­τες Αφρο­α­με­ρι­κα­νών καλλιτεχνών.

Ο Μπραντ Πιτ, ο Έλτον Τζον, η Σαρ­λίζ Θέρον, ο Λεο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο, η Σκάρ­λετ Γιό­χαν­σον και ο Μάρ­τιν Σκορ­τσέ­ζε είναι κάποιοι από τους κορυ­φαί­ους υπο­ψη­φί­ους, μαζί με το σχε­δόν άγνω­στο καστ της νοτιο­κο­ρε­ά­τι­κης ται­νί­ας «Παρά­σι­τα», η οποία θα μπο­ρού­σε να κλέ­ψει την παρά­στα­ση απόψε.

Όλα τα βλέμ­μα­τα είναι στραμ­μέ­να στο βρα­βείο της καλύ­τε­ρης ται­νί­ας. Οι ειδι­κοί εκτι­μούν ότι τρεις ται­νί­ες θα δώσουν τη μάχη: η ανε­ξάρ­τη­τη, κοι­νω­νι­κή σάτι­ρα «Παρά­σι­τα», το «1917» του Σαμ Μέντες και το «Κάπο­τε στο Χόλι­γουντ» του Κου­έ­ντιν Ταραντίνο.

«Το σίγου­ρο στοί­χη­μα είναι οπωσ­δή­πο­τε το «1917» αλλά δεν απο­κλείω την πιθα­νό­τη­τα να κερ­δί­σει κάποιος άλλος, είτε τα «Παρά­σι­τα», είτε το «Κάπο­τε στο Χόλι­γουντ» ή και το «Jojo Rabbite”, ανέ­φε­ρε ο Σκοτ Φάιν­μπερτ, αρθρο­γρά­φος του The Hollywood Reporter.

Τα «Παρά­σι­τα», του υπο­ψή­φιου για το βρα­βείο καλύ­τε­ρης σκη­νο­θε­σί­ας Μπονγκ Τζουν-χο, είναι το αδια­φι­λο­νί­κη­το φαβο­ρί για το βρα­βείο καλύ­τε­ρης Διε­θνούς Ται­νί­ας — σίγου­ρα όμως οι συντε­λε­στές της θα ήθε­λαν να γρά­ψουν ιστο­ρία κερ­δί­ζο­ντας και το Όσκαρ καλύ­τε­ρης ταινίας.

Η ται­νία Joke της Warner Bros, με 11 υπο­ψη­φιό­τη­τες συνο­λι­κά, η δρα­μα­τι­κή ται­νία «Ιστο­ρία Γάμου» του δικτύ­ου Netflix, ο «Ιρλαν­δός» του Μάρ­τιν Σκορ­τσέ­ζε, το «Κόντρα σε όλα» και οι «Μικρές Κυρί­ες» συμπλη­ρώ­νουν τη λίστα των υπο­ψη­φί­ων για το περί­βλε­πτο Όσκαρ καλύ­τε­ρης ταινίας.

Οι νικη­τές επι­λέ­γο­νται από τα 8.000 μέλη της Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών. Για δεύ­τε­ρη χρο­νιά φέτος, το σόου δεν θα έχει κεντρι­κό παρουσιαστή.

Η Σίν­θια Ερί­βο είναι η μονα­δι­κή έγχρω­μη ηθο­ποιός που διεκ­δι­κεί βρα­βείο πρώ­του γυναι­κεί­ου ρόλου για την ερμη­νεία της στην ται­νία Harriet. Πιθα­νό­τα­τα όμως θα χάσει από τη Ρενέ Ζελ­βέ­γκερ, η οποία σαρώ­νει φέτος, ως γερα­σμέ­νη Τζού­ντι Γκάρ­λαντ στην ται­νία Judy. «Έδω­σε εκπλη­κτι­κή παρά­στα­ση. Έμει­να με ανοι­χτό το στό­μα», σχο­λί­α­σε ο κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου του Variety Όου­εν Γκλάιμπεργμαν.

Ο Μπραντ Πιτ επι­στρέ­φει και πάλι και διεκ­δι­κεί με αξιώ­σεις το βρα­βείο β΄ ανδρι­κού ρόλου για το «Κάπο­τε στο Χόλι­γουντ» (απέ­να­ντι σε «βαριά» ονό­μα­τα, όπως ο Τομ Χανκς, ο Αλ Πατσί­νο και ο Τζο Πέσι). Για το βρα­βείο α΄ ανδρι­κού ρόλου φαβο­ρί είναι ο Χοα­κίν Φίνιξ, για το Joker. Η Σκάρ­λετ Γιό­χαν­σον είναι υπο­ψή­φια σε δύο κατη­γο­ρί­ες, α΄ και β΄ γυναι­κεί­ου ρόλου για τις ται­νί­ες «Jojo Rabbit» και «Ιστο­ρία Γάμου». Μέχρι τώρα πάντως κανέ­νας ηθο­ποιός δεν έχει κερ­δί­σει δύο Όσκαρ την ίδια βραδιά.

Η τελε­τή ξεκι­νά στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα (ώρα Ελλά­δας) και θα μετα­δο­θεί ζωντα­νά από το Χόλι­γουντ σε όλον τον κόσμο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο