Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ποσοστά των κομμάτων από τις Ευρωεκλογές του 1981 μέχρι σήμερα

Ευρω­ε­κλο­γές 2019: Λίγες ώρες μας χωρί­ζουν από την 9η, κατά σει­ρά, εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση και εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­φό­ροι καλού­νται να εκλέ­ξουν 751 μέλη του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, που θα γίνουν 705 μετά την απο­χώ­ρη­ση του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου (Brexit). Η Ελλά­δα εκλέ­γει συνο­λι­κά 21 ευρωβουλευτές.

Οι ευρω­ε­κλο­γές, που προ­βλέ­πο­νταν από την Συν­θή­κη της Ρώμης(25 Μαρ­τί­ου 1957), άργη­σαν κατά 22 χρό­νια και έγι­ναν για πρώ­τη φορά από τις 7 έως τις 10 Ιου­νί­ου 1979, μετα­ξύ των πολι­τών των 9 κρα­τών-μελών της τότε Ευρω­παϊ­κής Οικο­νο­μι­κής Κοι­νό­τη­τας (ΕΟΚ). Οι έλλη­νες πολί­τες κλή­θη­καν να ψηφί­σουν για πρώ­τη φορά στις 18 Οκτω­βρί­ου 1981, δέκα μήνες μετά την έντα­ξη της χώρας μας στην ΕΟΚ (νυν Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση) — Στις 28 Μαΐ­ου 1979, στη ροτό­ντα του Ζαπ­πεί­ου, ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπέ­γρα­ψε τη Συν­θή­κη Προ­σχω­ρή­σε­ως της Ελλά­δας στην Κοινότητα.

18 Οκτωβρίου 1981

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                              40,12%                      10
Ν.Δ.                                         31,34%                       8
Κ.Κ.Ε.                                     12,84%                       3
Κ.Κ.Ε. Εσω­τε­ρι­κού               5,29%                        1
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.                             4,25%                        1
Κόμ­μα Προ­ο­δευ­τι­κών          1,95%                        1
Λοι­πά                                       4,21%                        -

Αυτοί που εκλέ­χτη­καν από την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία δεν ήταν οι πρώ­τοι Έλλη­νες ευρω­βου­λευ­τές.  Από τον Ιανουά­ριο του 1981 έως τη διε­ξα­γω­γή των Ευρω­ε­κλο­γών, οι εκπρό­σω­ποι της Ελλά­δας στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο είχαν ορι­στεί από τη Βου­λή των Ελλήνων.

Αυτό συνέ­βη επει­δή στα υπό­λοι­πα εννέα κρά­τη μέλη της τότε ΕΟΚ οι πρώ­τες Ευρω­ε­κλο­γές είχαν διε­ξα­χθεί το 1979, όμως η Ελλά­δα προ­σχώ­ρη­σε σε αυτήν τον Ιανουά­ριο του 1981. Για τον λόγο αυτό η θητεία των 24 Ελλή­νων Ευρω­βου­λευ­τών διήρ­κε­σε 2,5 χρό­νια και όχι 5 χρό­νια, έως τις Ευρω­ε­κλο­γές του 1984.

17 Ιουνίου 1984

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                41,58%                     10
Ν.Δ.                                          38,05%                      9
Κ.Κ.Ε.                                       11,64%                      3
Κ.Κ.Ε. Εσω­τε­ρι­κού                 3,42%                      1
ΕΠΕΝ                                        2,29%                      1
Λοι­πά                                         3,02%                      -

18 Ιουνίου 1989

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
Ν.Δ.                                              40,4%                    10
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                     35,9%                     9
Συνα­σπι­σμός                               14,3%                     4
ΔΗ.ΑΝΑ.                                        1,36%                    1

12 Ιουνίου 1994

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                    37,6%                     10
Ν.Δ.                                              32,6%                      9
Πολι­τι­κή Άνοι­ξη                           8,6%                      2
Κ.Κ.Ε.                                                6,2%                   2
Συνα­σπι­σμός                                    6,2%                   2

13 Ιουνίου 1999

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
Ν.Δ.                                              36%                        9
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                     32,9%                    9
Κ.Κ.Ε.                                             8,6%                     3
ΔΗ.Κ.ΚΙ.                                         6,8%                    2
Συνα­σπι­σμός                                  5,1%                    2

13 Ιουνίου 2004

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
Ν.Δ.                                             43,03%                  11
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                    34,01%                   8
Κ.Κ.Ε.                                             9,48%                  3
ΣΥΝ                                                 4,16%                   1
ΛΑ.Ο.Σ.                                           4,12%                   1
Λοι­πά                                               5,21%                   -

7 Ιουνίου 2009

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                   36,7%                       8
Ν.Δ.                                             32,3%                      8
Κ.Κ.Ε.                                            8,4%                      2
ΛΑ.Ο.Σ.                                          7,2%                      2
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.                                       4,7%                      1
Οικο­λό­γοι-Πρά­σι­νοι                    3,5%                     1
Λοι­πά 7,1% -

25 Μαΐου 2014

Κόμ­μα                                   Ποσο­στό Έδρες
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.                                    26,57%                    6
Ν.Δ.                                              22,72%                    5
Χρυ­σή Αυγή                                  9,39%                   3
Ελιά                                                 8,02%                  2
Το Ποτά­μι                                      6,60%                  2
K.K.E.                                              6,11%                   2
ΑΝ.ΕΛ.                                             3,46%                  1
Λοι­πά κόμ­μα­τα                                17,13% -

Το 2014, το 42,6% των πολι­τών της ΕΕ ψήφι­σε στις ευρωεκλογές.

Μόνο σε πέντε χώρες της ΕΕ οι ψηφο­φό­ροι είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι δια νόμου να ψηφί­ζουν στις ευρω­ε­κλο­γές (Βέλ­γιο, Κύπρος, Βουλ­γα­ρία, Ελλά­δα, Λου­ξεμ­βούρ­γο). Αυτό ισχύ­ει και για τους πολί­τες άλλων χωρών της ΕΕ που είναι μόνι­μοι κάτοι­κοι των παρα­πά­νω χωρών και στους οποί­ους επι­τρέ­πε­ται να ψηφί­ζουν εκεί.

Η Γερ­μα­νία έχει τον μεγα­λύ­τε­ρο πλη­θυ­σμό ανά­με­σα στις χώρες μέλη: 16,1% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού της ΕΕ ζουν στη Γερ­μα­νία. Ακο­λου­θεί η Γαλ­λία (13,1%), η Βρε­τα­νία (12,9%) και η Ιτα­λία (11,8%). Στο άλλο άκρο του φάσμα­τος βρί­σκο­νται το Λου­ξεμ­βούρ­γο και η Μάλ­τα (0,1%).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο