Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ποσοστά των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στις 13 Περιφέρειες

Με ποσο­στό ενσω­μά­τω­σης 88,33% το ποσο­στό των υπο­ψη­φί­ων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στις 13 Περι­φέ­ρειες δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής:

Περι­φέ­ρεια  Αττι­κής Γιάν­νης Πρω­τού­λης 8,28%

Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος 5,65%

Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης Δημή­τρης Παπα­το­λί­δης 5,36%

Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου Γιώρ­γος Πρέν­τζας 5,93%

Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας Τάσος Τσια­πλές 7,05%

Περι­φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαί­ου Γιάν­νης Ντου­νια­δά­κης 5,98%

Περι­φέ­ρεια  Β. Αιγαί­ου Σταύ­ρος Τάσ­σος 10,62%

Περι­φέ­ρεια  Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας Θανά­σης Χαστάς 4,60%

Περι­φέ­ρεια  Κρή­της Μανώ­λης Συντυ­χά­κης 6,43%

Περι­φέ­ρεια  Ιονί­ων Νήσων Αλε­ξάν­δρα Μπα­λού 11,94%

Περι­φέ­ρεια  Δυτι­κής Ελλά­δας Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος 8,04%

Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου Νίκος Γόντι­κας 4,69%

Περι­φέ­ρεια  Στε­ρε­άς Ελλά­δας Κώστας Μπασ­δέ­κης 5,68%

Ο «χάρτης» της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης – Τα ποσοστά των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο