Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πρωτομαγιάτικα «Σκορποχώρια»

Η «δια­δή­λω­ση» των εργα­το­πα­τέ­ρων …μια εικό­να — χίλιες λέξεις… «συγκέ­ντρω­ση» χωρίς κοι­νό, μετρή­σα­με ‑στην καλύ­τε­ρη στιγ­μή τους, γύρω στους 15, μαζί με την τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη (ήχου κλπ) κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του εργατοπατέρα…

Οι εργά­τες γύρι­σαν την πλά­τη στους εργα­το­πα­τέ­ρες και αυτό απο­δεί­χτη­κε και από τη συγκέ­ντρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος. Η ηγε­σία της ΓΣΕΕ (Πανα­γό­που­λος, Κιου­τσού­κης, Καρα­γε­ωρ­γό­που­λος) ήταν κυριο­λε­κτι­κά εξα­φα­νι­σμέ­νη, όπως και η πλειο­ψη­φία των δυνά­με­ων του εργο­δο­τι­κού και κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού της ΑΔΕΔΥ.

Η… επι­τυ­χία της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης δια­φά­νη­κε και από το χρό­νο ρεκόρ που αυτή διήρ­κε­σε. Περί­που 8 λεπτά! Τόση ήταν η διάρ­κεια των δύο ομι­λιών από συν­δι­κα­λι­στές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ από το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθήνας.

Οι ομι­λί­ες τους επι­βε­βαί­ω­σαν ότι συνε­χί­ζουν απτό­η­τοι να δια­στρε­βλώ­νουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ο συν­δι­κα­λι­στής της ΠΑΣΚΕ μίλη­σε για «ένα οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο» που «εξυ­φαί­νε­ται από γνω­στούς κομ­μα­τι­κούς στρα­τούς που έχει σκο­πό τη διά­λυ­ση των συν­δι­κά­των» και ο συν­δι­κα­λι­στής της ΔΑΚΕ για τον «εσω­τε­ρι­κό εχθρό» στο κίνη­μα «που συκο­φα­ντεί, που δια­στρέ­φει, που δε σέβε­ται την άλλη άπο­ψη, που δεν τηρεί κατα­στα­τι­κά και νομι­μό­τη­τα, που έχει επι­λέ­ξει να υπη­ρε­τεί το κόμ­μα και όχι το κίνη­μα»! Μιλού­σαν δηλα­δή για κίνη­μα και συν­δι­κά­τα απευ­θυ­νό­με­νοι σε μια χού­φτα εργα­το­πα­τέ­ρων, από τους οποί­ους έκα­ναν ότι τους άκου­γαν καμιά δεκα­ριά. Λίγο πριν τις ομι­λί­ες, η εικό­να δεν είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή φανε­ρώ­νο­ντας την πλή­ρη απα­ξί­ω­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας.

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Πρωτομαγιά 2019

Μια ακό­μη πανο­ρα­μι­κή εικό­να της Πρω­το­μα­γιά­τι­κης συγκέ­ντρω­σης των εργα­το­πα­τέ­ρων και της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφίας

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Πρωτομαγιά 2019

Τρεις „,κι ο κούκος

Είχαν έτοι­μη και ανα­κοί­νω­ση για τα ΜΜΕ, που έγρα­φε «Η δρα­μα­τι­κή εικό­να της αγο­ρές εργα­σί­ας, παρά την “κυβερ­νη­τι­κή προ­σπά­θεια” να παρου­σια­στεί βελ­τιω­μέ­νη έως και ικα­νο­ποι­η­τι­κή, έχει εντεί­νει το άγχος και την αγω­νιά των εργα­ζο­μέ­νων, συντη­ρώ­ντας ένα ζοφε­ρό περι­βάλ­λον. Τα μέτω­πα και οι προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζου­με, είναι πολ­λά και συνε­χή, γι’ αυτό και ο αγώ­νας πρέ­πει να συνεχιστεί» ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Πρωτομαγιά 2019

Άλλες συγκεντρώσεις

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο και το ΕΜΠ έκα­ναν οι δυνά­μεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πρό­σκει­νται στο ΝΑΡ, η Λαϊ­κή Ενό­τη­τα (ΛΑΕ), και άλλες δυνά­μεις από οργα­νώ­σεις της εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Αρι­στε­ράς και αντιε­ξου­σια­στι­κές ομάδες. ΑΝΤΑΡΣΥΑ_Πρωτομαγιά_2019

Στη συνέ­χεια το κομ­μά­τι των δυνά­με­ων της ΛΑΕ έκα­νε πορεία στο Σύνταγ­μα, το ΚΚΕ (μ‑λ) και το Μ‑Λ ΚΚΕ στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία (υπήρ­ξε σχε­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στα Χαυ­τεία) και οι υπό­λοι­ποι στα γρα­φεία του ΣΕΒ και το Σύνταγμα.

Οι δυνά­μεις του ΣΕΚ, η άλλη βασι­κή συνι­στώ­σα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έκα­ναν δική τους μικρή συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, σε από­στα­ση 30 μέτρων από τη συνά­θροι­ση των εργα­το­πα­τέ­ρων της ΓΣΕΕ. Έκα­ναν πορεία μέχρι το Σύνταγ­μα. Πίσω από αυτούς σε δια­κρι­τή από­στα­ση βρέ­θη­κε το ΜΕΡΑ του Βαρουφάκη.

DIEM ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Ακό­μα εμφα­νί­στη­κε ένα πολύ μικρό μπλοκ της ΟΚΔΕ που ακο­λού­θη­σε την ίδια διαδρομή.


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο