Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκύριακου

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου

Δυο αντί­θε­τες εικό­νες οι βου­λευ­τές των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου να χει­ρο­κρο­τούν τους ναζί των Αζόφ στη Βου­λή και η περή­φα­νη απά­ντη­ση που δίνουν σε όλη την Ελλά­δα εργα­ζό­με­νοι και νεο­λαία ενά­ντια στον πόλε­μο και τη μετα­τρο­πή της χώρας σε ορμη­τή­ριο του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Ουκρα­νί­ας, σε όλους τους λαούς!

ΚΚΕ: Τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης για το αίσχος με την ομι­λία Ζελέν­σκι στη Βου­λή. Υπο­κρι­τές όσοι εμφα­νί­ζο­νται «αιφ­νι­δια­σμέ­νοι» και «εξα­πα­τη­μέ­νοι», όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός μπο­ρεί να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα και να ενι­σχύ­σει την πάλη κατά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και της εμπλο­κής της Ελλά­δας σ’ αυτόν — σελ.  4611, 15

ΚΕ του ΚΚΕ: Μεγάλη συναυλία για την Πρωτομαγιά με την Μαρία Φαραντούρη

Την Παρα­σκευή 29/4, στο «Christmas Theater» / Συμ­με­τέ­χουν Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Βασί­λης Γισ­δά­κης, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, ενορ­χή­στρω­ση Μανό­λης Ανδρου­λι­δά­κης - σελ.  21

Ενάντια στην ακρίβεια και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Με παρα­κα­τα­θή­κη την απερ­για­κή μάχη, τα συν­δι­κά­τα συνε­χί­ζουν — κλι­μα­κώ­νουν μπρο­στά στην Πρωτομαγιά!
Διεκ­δι­κούν αυξή­σεις στους μισθούς, ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της χώρας στον πόλεμο
Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των της Αθή­νας την Κυρια­κή 1η Μάη, στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγ­μα — σελ.  3

Σχέδια και ανταγωνισμοί για την ενέργεια

Εκεί που φου­ντώ­νουν οι κίν­δυ­νοι για τον λαό, το κεφά­λαιο βλέ­πει «ευκαι­ρί­ες»
Ο ενερ­γεια­κός χάρ­της ξανα­χα­ράσ­σε­ται και στρώ­νει το έδα­φος για «διευ­θε­τή­σεις» σε Ελλη­νο­τουρ­κι­κά και Κυπρια­κό — σελ.  1214

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Διε­θνής αντί­κτυ­πος της άγριας κατα­στο­λής στην αντι­πο­λε­μι­κή διαδήλωση
Μηνύ­μα­τα Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των απ’ όλο τον κόσμο — σελ.  6

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα Ρομά — σελ.  31

Πόλεμος στην Ουκρανία

Νέα όξυν­ση από τον φονι­κό βομ­βαρ­δι­σμό στο Κρα­μα­τόρσκ της Ανατ. Ουκρα­νί­ας — σελ.  10   —   11
Ευρω­α­τλα­ντι­κή παρά­στα­ση με νεο­να­ζί κομπάρ­σους για βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στον πόλε­μο – σελ 9

Διαβάστε ακόμη

Εργα­ζό­με­νοι στη ΛΑΡΚΟ
Στό­χος μας είναι να μεί­νου­με στις εργα­σί­ες μας και να κρα­τή­σου­με τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή
Ο «Ριζο­σπά­στης» συζη­τά με τον Πανα­γιώ­τη Πολί­τη, πρό­ε­δρο του επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου στο εργο­στά­σιο της Λάρυμνας

Εργα­ζό­με­νοι στα «LIDL» Θεσσαλονίκη
Στον αγώ­να για αυξή­σεις, κόντρα στους απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς της εργοδοσίας
Μαζι­κή συμ­με­το­χή στη 48ωρη απεργία

Σε απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις οι εργα­ζό­με­νοι του ΟΑΣΘ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο αγώ­νας μας είναι κυριο­λε­κτι­κά ζήτη­μα ζωής και θανάτου
Συνέ­ντευ­ξη με την πρό­ε­δρο της ΟΕΝΓΕ Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, ενό­ψει του 11ου Συνε­δρί­ου που θα κορυ­φω­θεί την Κυριακή

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Συντρί­βε­ται ο εφη­συ­χα­σμός που καλ­λιερ­γεί η κυβέρνηση

Συγ­χω­νεύ­εις και καταρ­γή­σεις τμη­μά­των στο ΔΙΠΑΕ
Με οργά­νω­ση και συλ­λο­γι­κό αγώ­να απα­ντούν οι φοιτητές

“ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ”
Ίδρυ­μα ιδιαί­τε­ρης προ­σφο­ράς που πρέ­πει να στηριχτεί

Στέ­κι πολι­τι­σμού και νεα­νι­κής δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ
Εγκαι­νιά­ζε­ται στην Και­σα­ρια­νή το νέο Στέ­κι Πολι­τι­σμού της ΚΝΕ «Ανδρέ­ας Λυκουρίνος»
Την Κυρια­κή 10 Απρί­λη, στις 6.30 μ.μ.

Ενδια­φέ­ρου­σες εκδη­λώ­σεις και κινη­μα­το­γρα­φι­κό αφιέ­ρω­μα τον Απρίλη

«ΤΡΑΒΕΡΣΟ»
Διορ­γα­νώ­νει δια­γω­νι­σμό ζωγρα­φι­κής ενά­ντια στον πόλεμο

«ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ»
Με μια εξαι­ρε­τι­κή Ανθο­λο­γία Διη­γη­μά­των κυκλο­φο­ρεί το νέο διπλό τεύ­χος του περιοδικού

Συγκε­ντρώ­σεις ενά­ντια σε κάθε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και υλι­κού εκτός συνόρων

Μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στην Ουγ­γα­ρία, για τα 70 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, στο χωριό Μπελογιάννης.

Θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τους Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη, Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη και Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου. Στην εκδή­λω­ση θα πάρουν μέρος η παι­δι­κή χορω­δία και το μου­σι­κό συγκρό­τη­μα του χωριού Μπελογιάννης

ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ – ΠΑΤΡΑ
Εκτα­φή της άτυ­χης Τζωρτζίνας

«Πιά­σε την μπά­λα και μπες στον… αγώνα»

Οι μέρες της ντροπής …

Τη βδο­μά­δα αυτή, οι ώρες στην τηλε­ό­ρα­ση κύλη­σαν πάλι στον αστε­ρι­σμό του θρί­λερ της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου, προ­βι­βά­ζο­ντάς το στα­θε­ρά σε πρώ­τη είδη­ση των δελ­τί­ων «ειδή­σε­ων» (με απο­τέ­λε­σμα να μη χωρούν που­θε­νά θέμα­τα όπως π.χ. η απρό­κλη­τη επί­θε­ση των ΜΑΤ και το όργιο κατα­στο­λής με συλ­λή­ψεις και τραυ­μα­τι­σμούς εργα­τών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) και στιγ­μα­τί­στη­κε από την άθλια παρά­στα­ση στη Βου­λή, με τους βου­λευ­τές των κομ­μά­των του ΝΑΤΟι­κού τόξου ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΚΙΝΑΛ — ΜέΡΑ25 να χει­ρο­κρο­τούν με πάθος το προ­κλη­τι­κό σόου των ναζι­στών του Τάγ­μα­τος Αζόφ, που ο Ζελέν­σκι όχι μόνο έχει παρα­ση­μο­φο­ρή­σει αλλά το έχει ενσω­μα­τώ­σει και στον ουκρα­νι­κό στρατό.

Όλα άρχι­σαν στρα­βά, από την περα­σμέ­νη Κυρια­κή 3 Απρί­λη, όταν ξεχεί­λι­σε από την τηλε­ό­ρα­ση μια ανυ­πό­φο­ρη δυσω­δία. Ενα ρατσι­στι­κό, ομο­φο­βι­κό και χυδαίο παρα­λή­ρη­μα δυο γνω­στών ηθο­ποιών — παρου­σια­στών — θεα­τρι­κών παρα­γω­γών κ.λπ. ξεκί­νη­σε εκεί­νο το πρωί και ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ. Μπο­ρεί πολ­λοί να ερί­ζουν για το ποιος είπε κάπο­τε το «Καλύ­τε­ρα να κρα­τάς το στό­μα σου κλει­στό και να σε περ­νούν για ηλί­θιο, παρά να το ανοί­γεις και να μην τους αφή­νεις καμία αμφι­βο­λία», όμως όποιος και να το είπε, ήταν σοφό.

Τον χορό, λοι­πόν, έσυ­ρε το πρωί σε εκπο­μπή του «Mega» γνω­στός ηθο­ποιός και παρου­σια­στής, όπου μετα­ξύ άλλων, όταν του ζητή­θη­κε η άπο­ψή του για το κίνη­μα #metoo και τις υπο­θέ­σεις Λιγνά­δη — Φιλιπ­πί­δη, είπε επί λέξει πως «όλο αυτό έγι­νε για­τί οι άνθρω­ποι αυτοί ήταν επώ­νυ­μοι. Εγώ δεν μπο­ρώ να τα ονο­μά­σω εγκλή­μα­τα. Αυτό θα το κρί­νει η Δικαιο­σύ­νη. Αν αύριο αθω­ω­θούν αυτοί οι δυο άνθρω­ποι; Θα κλει­στούν σε καμιά τρύ­πα αυτοί που βρί­ζα­νε τόσο και­ρό; Οχι, θα λένε ότι εντά­ξει, κάνα­με λάθος».

Και λίγο αργό­τε­ρα, αμφι­σβη­τώ­ντας τις κατη­γο­ρί­ες που έχουν γίνει εις βάρος των Λιγνά­δη — Φιλιπ­πί­δη, ανα­ρω­τή­θη­κε: «Πόσο αλη­θι­νές είναι οι κατη­γο­ρί­ες που έχουν γίνει σε βάρος τους; Ολοι μιλά­νε για αντι­φά­σεις στις οποί­ες πέφτουν οι μάρ­τυ­ρες. Πώς ξέρεις ο καθέ­νας τι έχει στην ψυχή του και δε σε κατη­γο­ρεί για κάτι, επει­δή είναι θυμω­μέ­νος μαζί σου και θέλει να σε εκδικηθεί;».
Περισ­σό­τε­ρα

80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΑΜ
Τυπο­γρα­φι­κή μηχα­νή «Βικτώ­ρια», μια «ηρω­ί­δα» της Εθνι­κής Αντίστασης
Αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη της Αρι­στού­λας Ελληνούδη
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΖΩΗ
Δια­μόρ­φω­ση νέων μηνυ­μά­των με στό­χο την «πρώ­τη επαφή»

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΗΠΑ — ΚΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΝΔΟ-ΕΙΡΗΝΙΚΟ
Νέες στρα­τιω­τι­κές συμ­φω­νί­ες της AUKUS
Ανα­κοι­νώ­θη­κε συνερ­γα­σία ΗΠΑ — Βρε­τα­νί­ας — Αυστρα­λί­ας για υπε­ρη­χη­τι­κά όπλα και ηλε­κτρο­νι­κό πόλεμο

ΒΕΛΓΙΟ — Κλεί­νει εργο­στά­σιο προ­ϊ­ό­ντων «Κinder» λόγω σαλμονέλας
Μετά τον σάλο που προ­κλή­θη­κε από τα πάνω από 134 κρού­σμα­τα σαλ­μο­νέ­λω­σης σε παι­διά, σε επτά χώρες της ΕΕ

ΓΑΛΛΙΑ — ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Με «κοι­νό πρό­γραμ­μα» τις προ­τε­ραιό­τη­τες των γαλ­λι­κών μονοπωλίων

Αστικός Τύπος

Η ακρί­βεια, η ενερ­γεια­κή κρί­ση, οι αυξή­σεις των τιμών σε καύ­σι­μα, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και φυσι­κό αέριο, η υπό­θε­ση του θανά­του των τριών κορι­τσιών στην Πάτρα, ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, οι διε­θνείς εξε­λί­ξεις, τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, η Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος, το πολι­τι­κό παρα­σκή­νιο με αιχ­μή το ενδε­χό­με­νο των πρό­ω­ρων εκλο­γών και των κυβερ­νη­τι­κών συνερ­γα­σιών κυριαρ­χούν ‑μετα­ξύ άλλων- στα πρω­το­σέ­λι­δα των κυρια­κά­τι­κων εφη­με­ρί­δων της 10ης Απρι­λί­ου.

Καθη­με­ρι­νή: Η πύλη της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και οι ανα­τρο­πές σε Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο

Πρώ­το Θέμα: Λύση από την Ευρώ­πη ή εθνι­κή παρέμβαση

Το Βήμα: Προς κρί­ση διαρκείας

Real News: Νέα μέτρα για την ακρίβεια

Ελεύ­θε­ρος Τύπος: Πώς θα δοθούν τίτλοι ιδιο­κτη­σί­ας στα χωράφια

Documento: Οι συνο­μι­λί­ες των εκβιασμών

Δημο­κρα­τία: Κυβέρ­νη­ση σε αφασία

Μακε­δο­νία: 13+1 λόγοι για τις αυξή­σεις «φωτιά» στα ενοίκια

Τύπος Θεσ­σα­λο­νί­κης: Επι­στή­μο­νες ξεκλεί­δω­σαν το «ελι­ξή­ριο» της νεότητας

Η Αυγή: Μια νέα πολι­τι­κο­ποί­η­ση είναι εδώ

Κυρια­κά­τι­κη Κόντρα: Ανω-κάτω η ΝΔ από το ξέπλυ­μα του Αζόφ

Το Παρόν:Ανα­τρο­πή και πολι­τι­κή αλλαγή

Εστία: Αγο­ρά­ζου­με LNG 8 φορές ακρι­βό­τε­ρα από τις ΗΠΑ

Μπαμ: Αρρω­στη­μέ­νο κίνη­τρο ο… Μάνος

Λόγος: Κάλ­λιο προ­λαμ­βά­νειν παρά θεραπεύειν

Ελεύ­θε­ρη Ώρα : Στην υπέρ-στοά Μπέ­νε Μπε­ρίτ ο Μητσοτάκης

Αθλητικές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο