Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων — 6 Φλεβάρη

Η αυξή­σεις των τιμών σε τρό­φι­μα, καύ­σι­μα, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ενοί­κια, οι πιέ­σεις για μεί­ω­ση φόρων, οι πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις και τα σενά­ρια εκλο­γών, οι υπό­θε­ση του βια­σμού της 24χρονης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι εξε­λί­ξεις στο «μέτω­πο» της παν­δη­μί­ας και η μετά­δο­ση της «Όμι­κρον» του κορω­νοϊ­ού, η κρί­ση στην Ουκρα­νία καθώς και τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά κυριαρ­χούν ‑μετα­ξύ άλλων στα πρω­το­σέ­λι­δα των αστι­κών κυρια­κά­τι­κων εφη­με­ρί­δων της 6ης Φλεβάρη.

Διαβάστε στο Ριζοσπάστη του Σ/Κ 5–6 Φλεβάρη

■ Καθη­με­ρι­νή της Κυρια­κής: Μαύ­ρη λίστα ΕΛ.ΑΣ. με 300 σκλη­ρούς χού­λι­γκαν στην Αττική
■ Πρώ­το Θέμα: Τα σενά­ρια για κάλπες
■ Το Βήμα της Κυρια­κής: Μεί­ω­ση φόρων σε ρεύ­μα και τρόφιμα
■ Real News: Τρί­τη δόση και στους μαθητές

■ Ελεύ­θε­ρος Τύπος της Κυρια­κής: Μεί­ω­ση φόρου εισο­δή­μα­τος έως 50%
■ Documento: Δικα­στι­κό πρά­ξι­κό­πη­μα για χάρη του Άδωνι
■ Η Αυγή της Κυρια­κής: Θέλου­με, μπο­ρού­με, είμα­στε έτοιμοι
■ Κυρια­κά­τι­κη Κόντρα: Στην πρέ­σα ο Κυριά­κος, σενά­ρια για εξελίξεις■ Το Παρόν: Στοπ σε πρό­ω­ρες εκλογές
■ Κυρια­κά­τι­κη Δημο­κρα­τία: Ενέ­δρα Στουρ­νά­ρα στον Μητσοτάκη
■ Μακε­δο­νία της Κυρια­κής: Η νέα ατζέ­ντα του Μητσο­τά­κη για τη Θεσσαλονίκη
■ Τύπος της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Το μεγα­λύ­τε­ρο κατα­φύ­γιο αδέ­σπο­των ζώων χτί­ζε­ται στη Χαλκιδική

■ Εστία: Μας γυρί­ζε­τε 60 χρό­νια πίσω
■ Λόγος: Το… χέρι στην τσέπη
■ Μπαμ: Τοξι­κο-λογι­κές και παράλογες;
■ Ελεύ­θε­ρη Ώρα: Ποτα­μοί δακρύ­ων μήνυ­μα μεγά­λων δεινών
■ Απο­κα­λυ­πτι­κά: Κύριε Γερα­πε­τρί­τη έρχο­νται αρκε­τά ροζ βίντεο με γαλά­ζιους υπουργούς

Οικονομικές

Αθλητικές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο