Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­καν τα πόθεν έσχες για την οικο­νο­μι­κή χρή­ση του 2020 όσων είναι υπό­χρε­οι από τα πολι­τι­κά πρό­σω­πα και τους αιρε­τούς κατά­θε­σης στην Επι­τρο­πή Ελέγ­χου Δηλώ­σε­ων Περιου­σια­κής Κατά­στα­σης της Βουλής.

Οι δηλώ­σεις περιου­σια­κής κατά­στα­σης που κατα­τέ­θη­καν στην Επι­τρο­πή το 2021 και αφο­ρούν την οικο­νο­μι­κή χρή­ση του 2020, συνο­λι­κά ανέρ­χο­νται σε 1.068

Οι δηλώ­σεις που αναρ­τώ­νται και στην ιστο­σε­λί­δα της Βου­λής των Ελλή­νων είναι ανέ­λεγ­κτες όπως τις κατέ­θε­σαν οι υπόχρεοι.

Η Επι­τρο­πή σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει ότι «η δημο­σί­ευ­ση των δημο­σιο­ποιού­με­νων στοι­χεί­ων στα ΜΜΕ επι­τρέ­πε­ται υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι δημο­σιεύ­ε­ται ολό­κλη­ρο το περιε­χό­με­νό τους. Σε κάθε περί­πτω­ση, δεν είναι επι­τρε­πτή η επι­λε­κτι­κή δημο­σιο­ποί­η­ση ονο­μα­στι­κών στοι­χεί­ων» βάση του νόμου 3213/2003.

Δεί­τε εδώ το πόθεν έσχες του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη.

Δεί­τε εδώ τη δήλω­ση του Αλέ­ξη Τσί­πρα.

Δεί­τω εδώ το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρου­λά­κη.

Δεί­τε εδώ το πόθεν έσχες του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

Δεί­τε εδώ το πόθεν έσχες του Κυριά­κου Βελό­που­λου.

Δεί­τε εδώ το πόθεν έσχες του Γιά­νη Βαρουφάκη.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο