Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ρίχνει στο αναχρονιστικό κράτος που είναι ικανό να προστατεύει κέρδη και όχι ζωές

Καλά κρα­τεί η λογι­κή της συγκά­λυ­ψης των δια­χρο­νι­κών ευθυ­νών των κυβερ­νή­σε­ων για το έγκλη­μα στα Τέμπη, με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη να πρωταγωνιστεί.

Έρι­ξε το φταί­ξι­μο σε «κενά», σε «συμπε­ρι­φο­ρές» και στο «ανα­χρο­νι­στι­κό κρά­τος» βγά­ζο­ντας λάδι την πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης του σιδη­ρό­δρο­μου και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την πολι­τι­κή που για το κέρ­δος κοστο­λο­γεί φτη­νά την ανθρώ­πι­νη ζωή…

Στις κοι­νές δηλώ­σεις με τον νέο Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Νίκο Χρι­στο­δου­λί­δη, ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ισχυ­ρί­στη­κε πως «είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να αλλά­ξου­με όσα μας πόνε­σαν. Κενά δεκα­ε­τιών και απα­ρά­δε­κτες συμπε­ρι­φο­ρές κρα­τι­κών υπαλ­λή­λων από το χθες. Θα είμαι πρώ­τος στη μάχη για να ξερι­ζω­θεί κάθε νησί­δα του παλιού ανα­χρο­νι­στι­κού κράτους».

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου που επί­σης μίλη­σε για παθο­γέ­νειες ενός ανα­χρο­νι­στι­κού κρά­τους. Υπο­στή­ρι­ξε ότι «ανα­δει­κνύ­ο­νται συμπε­ρι­φο­ρές, νοο­τρο­πί­ες και παθο­γέ­νειες, που προ­φα­νώς δεν είναι τωρι­νές αλλά διαιω­νί­ζο­νται σ’ ένα τμή­μα του στε­νού και ευρύ­τε­ρου δημο­σί­ου τομέα, στο βαθύ και ανα­χρο­νι­στι­κό κράτος».

Ωστό­σο, αυτό το κρά­τος του είναι εξαι­ρε­τι­κά ικα­νό να φορο­λε­η­λα­τεί, να κάνει ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών σπι­τιών αλλά είναι ανί­κα­νο να προ­στα­τεύ­ει την ανρ­θώ­πι­νη ζωή όπως με τρα­γι­κό τρό­πο απο­δεί­χτη­κε στα Τέμπη, στο Μάτι, στη Μάν­δρα, στα χιό­νια, στις βρο­χές και τις φωτιές…

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ για τος σιδη­ρό­δρο­μο που οδή­γη­σε στα Τέμπη. Αντί­θε­τα προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις δικές τους κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες εντο­πί­ζο­ντας το πρό­βλη­μα μόνο την τελευ­ταία τετρα­ε­τία. Ο υπεύ­θυ­νος στρα­τη­γι­κής επι­κοι­νω­νί­ας του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιό­που­λος σε δηλώ­σεις του ανέ­φε­ρε ότι ο Κ. Μητσο­τά­κης «έφτα­σε την Κυρια­κή να ζητή­σει συγ­γνώ­μη για την τρα­γω­δία. Μία συγ­γνώ­μη βέβαια που για να την πει έφτα­σε στα χρό­νια του Σημί­τη. Για να γίνει πολύ γρή­γο­ρα η γραμ­μή “όλοι φταί­με”. Και ξέρου­με πολύ καλά ότι όταν φταί­με όλοι, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν φταί­ει κανείς…»

Για μια ακό­μα φορά μπρο­στά σε μια τρα­γω­δία, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ τσα­κώ­νο­νται για το ποσο­στό της ευθύ­νης που τους αναλογεί…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο