Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα σουλάτσα των φασιστών σε «προοδευτικά» ψηφοδέλτια και άλλα παράδοξα…

Από τις κάθε είδους συν­διαλ­λα­γές ενό­ψει των εκλο­γών, φανε­ρές και αθέ­α­τες, δεν θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν οι φασί­στες της Χρυ­σής Αυγής και μάλι­στα με πολ­λά περι­στα­τι­κά — «συμ­πτώ­σεις» συμ­με­το­χής τους σε διά­φο­ρα ψηφο­δέλ­τια, που γεν­νούν πολ­λά ερω­τή­μα­τα. Από την άλλη, δεν λεί­πει το χαϊ­δο­λό­γη­μα των φασι­στών από δυνά­μεις που ψαρεύ­ουν στα βρω­μό­νε­ρα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Εκτός από το πλή­θος δημο­τι­κών αρχών που ξεπλέ­νουν τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες, καλώ­ντας τους σε δια­πα­ρα­τα­ξια­κά μαζέ­μα­τα, για να τους μοι­ρά­σουν προ­νό­μια παρα­μο­νές των εκλο­γών, ήρθε και η κυβέρ­νη­ση μέσω της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης να ακυ­ρώ­σει από­φα­ση του δήμου της Αθή­νας, για μη παρά­δο­ση χώρων στη Χρυ­σή Αυγή και τους συν­δυα­σμούς της. Ετσι, με κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση, δόθη­καν στους φασί­στες 3 περί­πτε­ρα, 49 στέ­γα­στρα και 4 πύρ­γοι στο κέντρο της Αθή­νας, προ­κει­μέ­νου να δια­δί­δουν το ρατσι­στι­κό μίσος.

Το παρα­πά­νω έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια πρό­σφα­τη κίνη­ση — πρό­κλη­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΣΥΡΙΖΑ) να ξενα­γή­σει αντι­προ­σω­πεία της Χρυ­σής Αυγής στη χωμα­τε­ρή των Ανω Λιο­σί­ων. Θυμί­ζε­ται μάλι­στα ότι στον ίδιο χώρο, η ίδια διοί­κη­ση (ΣΥΡΙΖΑ) είχε φέρει μπρά­βους να διώ­ξουν στε­λέ­χη του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη που πραγ­μα­το­ποιού­σαν επίσκεψη.

Την ίδια στιγ­μή που οι φασί­στες απο­λαμ­βά­νουν μια ιδιό­τυ­πη «ασυ­λία», φαί­νε­ται ότι παίρ­νουν και τα μέτρα τους ενό­ψει της ολο­κλή­ρω­σης της δίκης. Ετσι, μετά την προ ολί­γων μηνών από κοι­νού υπερ­ψή­φι­ση για την προ­ε­δρία της επι­τρο­πής αντα­γω­νι­σμού στη Βου­λή της Κατε­ρί­νας Θάνου, δηλα­δή της πρό­τα­σης από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπό­τε οι χρυ­σαυ­γί­τες παρα­δέ­χο­νταν ότι το έκα­ναν για να «ελα­φρύ­νουν τη θέση τους» ενό­ψει της κατά­λη­ξης της δίκης, ήρθε ένα ακό­μα χαρα­κτη­ρι­στι­κό κρού­σμα. Οι ίδιοι απέ­κλει­σαν από το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιό τους τους νυν ευρω­βου­λευ­τές τους και μάλι­στα η λίστα που έφτια­ξαν περι­λαμ­βά­νει πολύ λιγό­τε­ρα ονό­μα­τα από το μέγι­στο όριο. Μια λίστα φτιαγ­μέ­νη στα μέτρα του υπό­δι­κου Λαγού, αφού δεν υπάρ­χει υπο­ψή­φιος που το όνο­μά του να ξεκι­νά­ει με γράμ­μα πριν από το «Κ». Ετσι γίνε­ται πιο εύκο­λο στον ψηφο­φό­ρο τους να εντο­πί­σει τον συγκε­κρι­μέ­νο υπο­ψή­φιο, που είναι και γραμ­μή της οργά­νω­σης, ώστε να μη χαθεί ο «σταυ­ρός», που πιθα­νόν αν τον στεί­λει στην Ευρω­βου­λή να τον σώσει από τα κάγκελα.

Ενα ακό­μα από τα αλι­σβε­ρί­σια που φαί­νε­ται να είναι σε εξέ­λι­ξη είναι η περί­πτω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου ακυ­ρώ­θη­κε το δημο­τι­κό ψηφο­δέλ­τιο της Χρυ­σής Αυγής για παι­δα­ριώ­δεις — σχε­δόν σκη­νο­θε­τη­μέ­νους — λόγους από την ίδια την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, κάτι που σίγου­ρα θα ωφε­λή­σει άλλον συν­δυα­σμό, κατευ­θύ­νο­ντας εκεί τις ψήφους… Σε παρό­μοιες περι­πτώ­σεις, τα όποια ανταλ­λάγ­μα­τα δεν αργούν να φανούν.

Στα παρα­πά­νω πρέ­πει να προ­στε­θεί και το γεγο­νός ότι οι φασί­στες χρυ­σαυ­γί­τες χώνο­νται σε διά­φο­ρα ψηφο­δέλ­τια ανά την Ελλά­δα, και μάλι­στα με μια περί­ερ­γη ανο­χή και επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες «απρο­σε­ξί­ες» από ΣΥΡΙ­ΖΑί­ους υπο­ψη­φί­ους που τους φιλοξενούν.

Τρα­ντα­χτό είναι το παρά­δειγ­μα της Λέσβου, όπου η υπο­ψή­φια δήμαρ­χος του ΣΥΡΙΖΑ συμπε­ριέ­λα­βε στον συν­δυα­σμό της χρυ­σαυ­γί­τη γνω­στό για τη δρά­ση του στα Ιωάν­νι­να, όπου εμφα­νί­ζε­ται ως ιδρυ­τής της τοπι­κής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ο συγκε­κρι­μέ­νος απο­μα­κρύν­θη­κε από το ψηφο­δέλ­τιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατα­κραυ­γή. Ομως, επει­δή ο «βήχας» δύσκο­λα κρύ­βε­ται, στο ίδιο ψηφο­δέλ­τιο βρή­κε χώρο ένας από αυτούς που επι­βρά­βευ­σαν το ακρο­δε­ξιό — ξενο­φο­βι­κό ξέσπα­σμα ομά­δας φασι­στοει­δών, τα οποία τοπο­θέ­τη­σαν έναν τερά­στιο σταυ­ρό σε παρα­λία του νησιού, ως απά­ντη­ση στους «αλλό­θρη­σκους» πρόσφυγες.

Από την άλλη, στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας θέση στο ψηφο­δέλ­τιο του ΣΥΡΙΖΑ βρή­κε ακρο­δε­ξιός και μάλι­στα υμνη­τής της χού­ντας, ο οποί­ος επί­σης παραι­τή­θη­κε μετά τον ντό­ρο που έγι­νε για αναρ­τή­σεις του με τις οποί­ες απο­θέ­ω­νε τον δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λο, ανα­πα­ρή­γα­γε άρθρα της φασι­στο­φυλ­λά­δας «Στό­χος», εξέ­φρα­ζε αντι­ση­μι­τι­κές από­ψεις κ.λπ. Σε συνέ­ντευ­ξή του μάλι­στα εξέ­φρα­σε, από τη μια, τον θαυ­μα­σμό στο έργο του Παπα­δό­που­λου, αισχρο­λο­γώ­ντας για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου και, από την άλλη, τόνι­ζε ότι «στή­ρι­ξα Τσί­πρα και θα ξανα­στη­ρί­ξω Τσί­πρα, για­τί είναι ό,τι καλύ­τε­ρο υπάρ­χει στην πολι­τι­κή σκηνή…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο