Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα σχέδια της κυβέρνησης για να βάλει στο «γύψο»της διαδηλώσεις — Τι αποκαλύπτει η «Καθημερινή»

Τους βασι­κούς άξο­νες για για περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων  οι οποί­οι θα συζη­τη­θούν στην αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου παρου­σιά­ζει η «Καθη­με­ρι­νή» και περι­λαμ­βά­νουν τον ορι­σμό υπευ­θύ­νου συνά­θροι­σης, ο οποί­ος θα έχει αστι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες, αλλά και τη δυνα­τό­τη­τα διά­λυ­σης της συγκέ­ντρω­σης με δικα­στι­κή παρέμβαση.

Συγκε­κρι­μέ­να, και σύμ­φω­να με την Καθημερινή:

«Το νομο­σχέ­διο, το οποίο ανα­μέ­νε­ται να τεθεί σε δια­βού­λευ­ση μέσα στις γιορ­τές και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του οποί­ου έχει ήδη προ­ε­τοι­μα­στεί από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, προ­βλέ­πει, σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, την προ­α­ναγ­γε­λία μιας συγκέ­ντρω­σης του­λά­χι­στον 48 ώρες πριν από την πραγ­μα­το­ποί­η­σή της, ενώ τα βασι­κά του σημεία «πατούν» πάνω στη νομο­θε­τι­κή πρό­τα­ση που είχε παρου­σιά­σει ο Γιώρ­γος Καμί­νης ως δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων το 2012 με βασι­κή φιλο­σο­φία ότι οι συμ­με­τέ­χο­ντες σε μια δημό­σια συγκέ­ντρω­ση δεν έχουν μόνο δικαιώ­μα­τα, αλλά και υπο­χρε­ώ­σεις για την ειρη­νι­κή διε­ξα­γω­γή της και τη μη δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κής ζωής της πόλης.

Στην πρό­τα­ση που είχε κατα­θέ­σει τότε ο κ. Καμί­νης, υπο­γραμ­μι­ζό­ταν ότι έπρε­πε να συγκε­ρα­στεί το δικαί­ω­μα του συνέρ­χε­σθαι σε δημό­σιο και υπαί­θριο χώρο, χωρίς να ανα­στέλ­λε­ται και μάλι­στα επί μακρόν η ζωή της Αθή­νας ως διοι­κη­τι­κού κέντρου της χώρας και ως κέντρου εμπο­ρι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας. Και τού­το, «προ­κει­μέ­νου οι υπαί­θριες συνα­θροί­σεις στο κέντρο της πόλης να κατα­κτή­σουν και πάλι τη θέση που άλλο­τε είχαν στη συνεί­δη­ση των Αθη­ναί­ων ως κορυ­φαία εκδή­λω­ση της εγρή­γορ­σης πολι­τών και όχι ως συνώ­νυ­μο της ερή­μω­σης, της βίας και της κατα­στρο­φής», ανα­φε­ρό­ταν στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση εκεί­νης της πρό­τα­σης, η οποία είχε συντα­χθεί από νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κή επι­τρο­πή που είχε συστή­σει ο κ. Καμί­νης υπό τον Μιχά­λη Βρο­ντά­κη με τη συμ­με­το­χή του Νίκου Αλι­βι­ζά­του και του Αντώ­νη Μανι­τά­κη και των Γιάν­νη Κτι­στά­κι και Αθα­νά­σιου Τσιούρα.

Η πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης, η οποία θα τεθεί άμε­σα σε δια­βού­λευ­ση και ανα­μέ­νε­ται να είναι το πρώ­το νομο­σχέ­διο που θα ψηφι­στεί το 2020, προ­βλέ­πει ακό­μα τον ορι­σμό «υπευ­θύ­νου συνά­θροι­σης», αλλά και ειδι­κού εντε­ταλ­μέ­νου της Αστυ­νο­μί­ας στον οποίο θα απευ­θύ­νε­ται. Ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει η πρό­βλε­ψη για «ανα­λο­γι­κή κατά­λη­ψη δημο­σί­ου χώρου», ώστε αυτή να μην είναι δυσα­νά­λο­γη ούτε με το μέγε­θος της δια­δή­λω­σης, ούτε, όμως, με τα σημεία από τα οποία θα περά­σει, αλλά και τις συν­θή­κες τη συγκε­κρι­μέ­νη μέρα (όπως για παρά­δειγ­μα, μέρα κατά την οποία βρί­σκε­ται κάποιος επί­ση­μος στην πρω­τεύ­ου­σα, γεγο­νός το οποίο ήδη δυσκο­λεύ­ει το κυκλο­φο­ρια­κό και την καθη­με­ρι­νό­τη­τα του πολί­τη). Σημειώ­νε­ται ότι στην πρό­τα­ση Καμί­νη προ­βλέ­πο­νταν αντί­στοι­χοι περιο­ρι­σμοί αν πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι μια συνά­θροι­ση θα δια­τά­ρασ­σε δυσα­νά­λο­γα τη ζωή στη συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.

Προ­βλέ­πε­ται ακό­μη η δυνα­τό­τη­τα διά­λυ­σης της συγκέ­ντρω­σης με δικα­στι­κή παρέμ­βα­ση, αλλά και η ενη­μέ­ρω­ση του κοι­νού πριν και κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης. Το τελευ­ταίο αφο­ρά μια εφαρ­μο­γή τύπου «112» που θα ενη­με­ρώ­νει για την κίνη­ση στους δρό­μους και θα δίνει οδη­γί­ες στους πολί­τες ποια σημεία να απο­φεύ­γουν. Τέλος, προ­βλέ­πο­νται αστι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες για τον υπεύ­θυ­νο της συνάθροισης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο