Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα σχέδια της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Στα σχο­λεία και στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για την επι­στρο­φή των μαθη­τών στα θρα­νία ανα­φέρ­θη­κε η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ειπε η κ. Ζαχα­ρά­κη στο ΘΕΜΑ 104,5, προ­τε­ραιό­τη­τα απο­τε­λούν «τα μεγα­λύ­τε­ρα παι­διά» προ­σθέ­το­ντας ότι «η άρση των μέτρων θα είναι σταδιακή».

Η ίδια ξεκα­θά­ρι­σε ότι «τα μέτρα που θα ληφθούν προς την κατεύ­θυν­ση και της επι­στρο­φής αλλά και στη μέρι­μνα της υγεί­ας παι­διών και εκπαι­δευ­τι­κών αλλά και την κάλυ­ψη της ύλης θα χαρα­κτη­ρί­σουν τις κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές αλλά και τις ειδι­κό­τε­ρες οδη­γί­ες που θα στα­λούν στα σχο­λεία».

Σύμ­φω­να με την ίδια «τα παι­διά θα γυρί­σουν πίσω θα πρέ­πει να κάνουν συχνή χρή­ση αντι­ση­πτι­κών» ενώ μετά από σχε­τι­κή ερώ­τη­ση απά­ντη­σε ότι «αυτή τη στιγ­μή δεν υπάρ­χει οδη­γία για μάσκες στα σχο­λεία».

Δια­βε­βαί­ω­σε, δε, ότι «οτι­δή­πο­τε απο­φα­σι­στεί θα έχει λάβει υπό­ψη και τις ευπα­θείς ομά­δες».

Ερω­τη­θεί­σα για τυχόν απο­γευ­μα­τι­νή λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων η κυρία Ζαχα­ρά­κη είπε ότι «εξε­τά­σα­με διά­φο­ρα σενά­ρια, είδα­με και τι σημαί­νει βάρ­διες και μειω­μέ­νη ώρα. Όλα τα σενά­ρια που έχου­με δου­λέ­ψει έχουν δοθεί προς αξιο­λό­γη­ση».

Παράλ­λη­λα άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο παρά­τα­σης της σχο­λι­κής χρο­νιάς για τα παι­διά δημο­τι­κού μέχρι τα τέλη Ιου­νί­ου. «Για τα μικρό­τε­ρα παι­διά θα μπο­ρού­σε να δοθεί απώ­τα­το όριο στα τέλη Ιου­νί­ου. Τα μεγα­λύ­τε­ρα παι­διά έχουν τον περιο­ρι­σμό των Πανελ­λα­δι­κών που αφο­ρά και έναν ευρύ­τε­ρο προ­γραμ­μα­τι­σμό» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η υφυ­πουρ­γός Παιδείας.

Σημεί­ω­σε, μάλι­στα, ότι «υπάρ­χει πρό­νοια σε περί­πτω­ση που νοσή­σει υπο­ψή­φιος κατά τη διάρ­κεια των Πανελ­λα­δι­κών να έχει τη δυνα­τό­τη­τα να δώσει εξε­τά­σεις τον Σεπτέμ­βριο».

Για την κάλυ­ψη της χαμέ­νης ύλης η κυρία Ζαχα­ρά­κη αφού εξή­γη­σε ότι «σε συνερ­γα­σί­ασ με το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τους μαθη­σια­κούς στό­χους κάθε χρο­νιάς» ξεκα­θά­ρί­σε ότι μολο­νό­τι ένα κομ­μά­τι της ύλης μπο­ρεί να καλύ­φθεί τώρα «αυτό θα πρέ­πει να διδα­χθεί και μέσα στην τάξη» ώστε να μην υπάρ­χουν ανισότητες.

Εξή­γη­σε, μάλι­στα, ότι «κομ­μά­τι της ύλης μπο­ρεί να μετα­κυ­λη­θεί στις αρχές της επό­με­νης χορ­νιάς» υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι οι πιο απαι­τη­τι­κές τάξεις είναι η Έκτη Δημο­τι­κού και η Τρί­τη Γυμνασίου.

«Δεν υπάρ­χει τελι­κή από­φα­ση πότε θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία για την επό­με­νη σχο­λι­κή χρο­νιά αλλά υπάρ­χει πρό­θε­ση και είναι σενά­ριο που εξε­τά­ζου­με η πιθα­νή έναρ­ξη νωρί­τε­ρα (σ.σ. ακό­μα και μέσα στον Αύγου­στο) για να καλυ­φθεί η ύλη».

«Το σημα­ντι­κό για τα παι­διά είναι να συνε­χί­σουν την προ­σπά­θειά τους» κατέ­λη­ξε η κυρία Ζαχαράκη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο