Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα σχολεία άνοιξαν. Το μπάζωμα συνεχίζεται!

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος //

Τα σχο­λεία άνοι­ξαν! Η χαρά των εμπό­ρων. Να που­λή­σου­με τετρά­δια, μολύ­βια, γομο­λά­στι­χες κλπ. Φυσιο­λο­γι­κό­τα­το. Τα σχο­λεία άνοι­ξαν! Η χαρά των αλη­θι­νών εμπό­ρων. Να που­λή­σου­με «μυα­λό»… και μαζί με το μυα­λό αρχί­ζουν τα ενι­σχυ­τι­κά, για να μην πω να που­λή­σου­με ντοπάρισμα.

Τα σχο­λεία άνοι­ξαν! Ο προ­βλη­μα­τι­σμός των γονιών… «Δίνου­με Πανελ­λή­νιες…» Πώς να το κάνου­με; Υπό­θε­ση κατα­ξί­ω­σης. Τα αδιέ­ξο­δά μας, τα υπαρ­ξια­κά μας κενά θα τα καλύ­ψου­με με την επι­τυ­χία των παι­διών μας. Μια επι­τυ­χία, που μετα­φρά­ζε­ται σε δήθεν κοι­νω­νι­κή ανο­δι­κό­τα­τα και «κοι­νω­νι­κή κατα­ξί­ω­ση». Να φύγου­με, να ξεφύ­γου­με από τη «δευ­τε­ρά­τζα», να παρα­μεί­νου­με στην τάξη μας, πρώ­τοι και μονα­δι­κοί, να ξεχω­ρί­ζου­με από τους άλλους και να δια­στρω­μα­τω­θού­με σε ανώ­τε­ρα- υψη­λά κοι­νω­νι­κά κλιμάκια.

Αρλού­μπες… Αρλού­μπες, αλλά έτσι έχουν τα πράγ­μα­τα. «Κρα­τά­ει χρό­νια αυτή η κολό­νια». Αρχί­ζει από παλιά, πολύ παλιά. Μόλις ξεκι­νή­σει το παι­δά­κι στο Δημο­τι­κό, υπο­χρε­ω­τι­κά και με πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο, μπα­λέ­το, χορό, Κουνγκ-Φου, Τάε Κβον Ντο, καρά­τε, δύο ξένες γλώσ­σες, κολυμ­βη­τή­ριο, χώρια που πρέ­πει να έχει το καλύ­τε­ρο κινη­τό με όλα τα συμπα­ρο­μαρ­τού­ντα. TABLET με οθό­νη πολ­λα­πλής αφής, επε­ξερ­γα­στή, κάρ­τα γρα­φι­κών, μνή­μη απί­στευ­τη, μεγά­λη χωρη­τι­κό­τη­τα, Webcam, υψη­λή συν­δε­σι­μό­τη­τα, ασύρ­μα­τη επι­κοι­νω­νία και εγγύ­η­ση ενός χρό­νου και φωτιά στα μπα­τζά­κια του κάθε γονιού και πυρ­κα­γιά στην τσέ­πη του και απο­κα­ΐ­δια στο μυα­λό του παιδιού.

Απο­κα­ΐ­δια ή μάλ­λον απορ­ρίμ­μα­τα, για­τί τα απο­κα­ΐ­δια θα τα μετρή­σουν αργό­τε­ρα, πολύ αργό­τε­ρα, όταν θα μπει για τα καλά μπουρ­λό­το. Τώρα μπα­ζώ­νου­με με πρω­το­γε­νές υλι­κό και όχι με ανα­κυ­κλού­με­νο το μυα­λου­δά­κι του παι­διού με ό,τι θέλου­με ή νομί­ζου­με πως πρέ­πει να ενα­πο­θέ­σου­με στο μυα­λό του. Κι αυτά τα μπά­ζα στο­μώ­νουν τη σκέ­ψη, τη διά­θε­ση για παι­χνί­δι, την επι­θυ­μία για ζωή του παι­διού. Κατα­κρα­τούν και τη θέλη­ση ακό­μα για ζωή και επι­κοι­νω­νία. Με το κινη­τό ανά χεί­ρας συνο­μι­λούν με το άδη­λο, έρχο­νται σε επα­φή με το άοσμο και επι­ζη­τούν όσα τους σερ­βί­ρει ο ιντερ­νε­τι­κός παροξυσμός.

Και σαν απο­σχο­λί­σουν από το Γυμνά­σιο «αρχί­ζει το ματς». Ιδιαί­τε­ρα, αβέρ­τα ιδιαί­τε­ρα, κόντρα στο γκρουπ, συνε­χό­με­νες «πνευ­μα­τι­κές ντό­πες». Έχω υπό­ψη γονείς που έδω­σαν και βαρ­βι­του­ρι­κά στα παι­διά για να αντέ­ξουν και να ανε­βούν τον Γολ­γο­θά των εξε­τά­σε­ων. Κι όλοι αρχί­ζουν τις συμ­βου­λές. «Η πρώ­τη ξαδέρ­φη του τρί­του ξάδελ­φου, του Κολο­κο­τρώ­νη, που έδω­σε εξε­τά­σεις το 1821, διά­βα­ζε 20 ώρες το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο, και πέτυ­χε στην Ανω­τά­τη Ελα­το­κο­μι­κή Τζου­μέρ­κων». Κάτι τέτοια ακούς και ανα­κρά­ζεις. «Έχουν το διά­ο­λο μέσα τους». Κι αν δεν κατα­φέ­ρει κάποιος να μπει σε καμιά σχο­λή, ντρο­πή για τους γονείς, «κάρ­να για να βάψουν την μ’τσούνα, τι δεν έχουν μού­τρα να βγουν στην κοι­νω­νία», για­τί τους ξέφυ­γε η κοι­νω­νι­κή τους κατα­ξί­ω­ση. Τώρα; Τώρα σαν από τώρα. Εξω­τε­ρι­κό. Σπου­δές και πάει λέγο­ντας. Κι όποιος αντέ­ξει. Να πού­με ακό­μη και για κεί­νο το φασι­στι­κό μπά­ζω­μα που μερι­κοί «αρνού­νται» να δεχτούν στο Σχο­λείο που θα φοι­τή­σει ο γιό­κας να είναι και προσφυγάκια.

Ξέχα­σα. Δεν ισχύ­ουν για τους «Αρι­στείς». Η πορεία αυτών είναι προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη, άμα τη γεννήσει.

Η κατά­στα­ση αυτή είναι άρρω­στη. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυτή είναι τερα­το­γό­νος. Κατα­στρέ­φει την ψυχή του παι­διού με ανεί­πω­τες συνέ­πειες στην υγεία του. Δεν μιλά­με για όλα τα παιδιά.

Ασφα­λώς και πολ­λά θα σπου­δά­σουν. Άλλα έχουν κλί­σεις και ενδια­φέ­ρο­ντα σε άλλους τομείς. Όχι… εκεί οι γονείς. «Θα σπου­δά­σεις, για­τί θα σού φάω τον καρ­δυ­λά­γκο! » Ώσπου να το ζουρ­λά­νουν κυριο­λε­κτι­κά και να κατα­λά­βουν, αν ποτέ κατα­λά­βουν, πως « το της υστε­ραί­ας, κατό­πιν εορ­τής ήκομεν».

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο