Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα σύγχρονα ιερά «τοτέμ» και «ταμπού» στον 21ο αιώνα

Του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά*

Τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες έκα­νε την εμφά­νι­σή του ένα ολό­κλη­ρο «πλέγ­μα» δια­φο­ρε­τι­κών «φωνών», αλλά ικα­νών στο να συγκλί­νουν στο ίδιο «ρεφρέν»: «Το ΚΚΕ είναι κόμ­μα οπι­σθο­δρο­μι­κό κι όχι προ­ο­δευ­τι­κό». Βεβαί­ως, όπως λέμε, «συνη­θι­σμέ­να τα βου­νά από τα χιό­νια». Για­τί το λέμε αυτό. Να γιατί:

Κάποιοι απο­κα­λούν το ΚΚΕ «παλαιο­λι­θι­κό» για­τί το Κόμ­μα μας είναι «κολ­λη­μέ­νο» με τη δημό­σια δωρε­άν Παι­δεία κι αντί­θε­το με τον δήθεν «εκσυγ­χρο­νι­σμό» που φέρ­νει η ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών ΑΕΙ, δηλα­δή αντί­θε­το με μια αντι­δρα­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, που έρχε­ται για να «ματώ­σει» οικο­νο­μι­κά ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη νεο­λαία και τον εργα­ζό­με­νο λαό.

Κάποιοι άλλοι «τσο­ντά­ρουν» στο παρα­πά­νω την αντί­θε­ση του ΚΚΕ στην επι­στο­λι­κή ψήφο, μιας και στο μυα­λό τους τη θεω­ρούν απο­θέ­ω­ση των δυνα­το­τή­των της «νέας τεχνο­λο­γί­ας», αλλά επι­μέ­νουν να αγνο­ούν πως στην πρά­ξη η εμπει­ρία πολ­λών χωρών δεί­χνει τους κιν­δύ­νους παρα­πέ­ρα νόθευ­σης του εκλο­γι­κού αποτελέσματος.

Αλλοι πάλι, για­τί το ΚΚΕ είναι στα­θε­ρά με το δικαί­ω­μα του λαού της Παλαι­στί­νης να έχει τη δική του πατρί­δα και δεν βλέ­πει, όπως μας λένε, πως δήθεν «στις σύγ­χρο­νες συν­θή­κες τα εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντά μας» επι­βάλ­λουν να είμα­στε με το κρά­τος — δολο­φό­νο Ισραήλ.

Αλλοι για­τί το ΚΚΕ είναι ενά­ντια στη «ναρ­κω-κουλ­τού­ρα», μιας και τους φαί­νε­ται «πρό­ο­δος» η ανα­γνώ­ρι­ση του «ατο­μι­κού δικαιώ­μα­τος» της αυτο­κα­τα­στρο­φής και εξάρ­τη­σης, ενώ το ΚΚΕ παλεύ­ει ενά­ντια σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά για «ζωή ολό­κλη­ρη κι όχι με δόσεις», κάτι που έρχε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τον σχε­δια­σμό της απο­βλά­κω­σης της νεολαίας.

Αλλοι το γενι­κεύ­ουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και εστιά­ζουν στην αντί­θε­ση του ΚΚΕ σε ΕΕ — ΝΑΤΟ και στην εκτί­μη­σή μας πως αυτές οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις δεν παίρ­νουν από «φτια­σί­δια» και είναι — όπως και το ίδιο το άδι­κο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα — πηγή ατέ­λειω­των προ­βλη­μά­των για την εργα­τι­κή τάξη, την αγρο­τιά, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τη νεο­λαία, και η θέση τους είναι στο «χρο­νο­ντού­λα­πο» της Ιστο­ρί­ας. «Μα χρό­νια τώρα ανή­κου­με στη Δύση, ο καπι­τα­λι­σμός δεν έχει εναλ­λα­κτι­κή, μόνο καλυ­τε­ρεύ­ει, εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται κι όλη η σύγ­χρο­νη αρι­στε­ρά στην Ευρώ­πη το έχει παρα­δε­χτεί, μονά­χα εσείς αργεί­τε να προ­σαρ­μο­στεί­τε», μας λένε.

Τέλος, σε όλα τα παρα­πά­νω κάποιοι επι­διώ­κουν να κολ­λή­σουν τη συγκε­κρι­μέ­νη ανα­χρο­νι­στι­κή «ταμπέ­λα» στο ΚΚΕ ορμώ­με­νοι από την αρνη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση του Κόμ­μα­τός μας στο ζήτη­μα του νόμου για τον γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών, απο­σιω­πώ­ντας πως αυτός πάει «πακέ­το» με το ζήτη­μα της τεκνο­θε­σί­ας, κρύ­βο­ντας διά­φο­ρες δια­στά­σεις του ζητή­μα­τος και κυρί­ως τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά (και όχι μόνο) συμ­φέ­ρο­ντα που τον προωθούν.

Από όλα τα παρα­πά­νω, ο καθέ­νας μας μπο­ρεί να κατα­λά­βει πως η ερμη­νεία της «προ­ό­δου» και της «οπι­σθο­δρό­μη­σης» είναι δια­φο­ρε­τι­κή κι ανά­λο­γη με τα ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που εκφρά­ζει η κάθε πολι­τι­κή δύναμη.

Κι αυτό αξί­ζει να το δού­με και στον νόμο για τον γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών, που παρου­σιά­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και τα άλλα κόμ­μα­τα της κοσμο­πο­λί­τι­κης πτέ­ρυ­γας του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, ως το «από­σταγ­μα» της προ­ό­δου, ένα ιερό συμ­βο­λι­κό «Τοτέμ» της προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας, που όλοι πρέ­πει να προσκυνήσουν.

«Ισα δικαιώματα» ως «παρωπίδες» που κρύβουν το καπιταλιστικό κέρδος

Υπάρ­χουν οι «χον­δρέ­μπο­ροι» της αντι-ΚΚΕ εμπά­θειας, που κρύ­βο­νται βαθιά μέσα στους «κόλ­πους» του συστή­μα­τος, μέσα από τα βασι­κά του κόμ­μα­τα, τα βασι­κά δημο­σιο­γρα­φι­κά του μέσα, που οργα­νώ­νουν την επί­θε­ση κατά του ΚΚΕ, από τη στά­ση του στο συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο έως και την πάλη του για να ανα­τρα­πεί η σημε­ρι­νή σάπια κοι­νω­νία. Αλλά υπάρ­χουν και οι «λια­νο­πω­λη­τές» της αντι-ΚΚΕ «τύφλω­σης».

Οι τελευ­ταί­οι προ­βάλ­λουν επι­μέ­ρους πλευ­ρές, «θάβο­ντας» την ουσία των ζητη­μά­των και μια τέτοια πλευ­ρά είναι το «δικαί­ω­μα του ατό­μου», «τα ίσα δικαιώ­μα­τά τους».

Σβή­νουν από τη μνή­μη τους πως αυτές οι αρχές που δια­κη­ρύ­χθη­καν πριν από αιώ­νες από τις αστι­κές επα­να­στά­σεις ενά­ντια στις φεου­δαρ­χι­κές οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις, εξέ­φρα­ζαν τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου εκεί­νη την επο­χή, που ήθε­λε να έχει στη διά­θε­σή του «ελεύ­θε­ρη» την εργα­τι­κή δύνα­μη προς μίσθω­ση, ελεύ­θε­ρη από τις φεου­δαρ­χι­κές τοπι­κές δεσμεύ­σεις της, «ελεύ­θε­ρο» τον αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νο μετά από την απώ­λεια των μέσων παρα­γω­γής που κατείχε.

Η αστι­κή αρχή της ισό­τη­τας δια­κη­ρύσ­σει την τυπι­κή «ισό­τη­τα όλων», αφή­νο­ντας όμως στο απυ­ρό­βλη­το το πλαί­σιο της ύπαρ­ξης της ατο­μι­κής ιδιο­κτη­σί­ας στα μέσα παρα­γω­γής, των σχέ­σε­ων εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, του αστι­κού κράτους.

Μέχρι κάποια στιγ­μή, η πολι­τι­κή για την «ισό­τη­τα» πρό­βαλ­λε ένα περιο­ρι­σμέ­νο πλαί­σιο μέτρων κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας υπέρ των γυναι­κών, αλλά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες στο όνο­μα της «ισό­τη­τας» βλέ­που­με να αφαι­ρού­νται ιστο­ρι­κές κατα­κτή­σεις, π.χ. σε όλο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο υπάρ­χει η τάση εξί­σω­σης των ορί­ων συντα­ξιο­δό­τη­σης ανδρών — γυναι­κών. Πάλι επει­δή έτσι επι­τάσ­σουν τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Τα «ίσα δικαιώ­μα­τα» αξιο­ποιού­νται σήμε­ρα ως «παρω­πί­δες», για να κρύ­ψουν τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του γυναι­κεί­ου σώμα­τος με την εμπο­ρι­κή παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα, ανα­πα­ρά­γο­ντας την κυρί­αρ­χη κατεύ­θυν­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της ανθρώ­πι­νης αναπαραγωγής.

Η σχε­τι­κή Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ σε πάρα πολ­λά σημεία της τονί­ζει την αντί­θε­ση του Κόμ­μα­τος με αυτήν την εξέ­λι­ξη: «Πρώ­τος βασι­κός λόγος άρνη­σης του ΚΚΕ στην επέ­κτα­ση του πολι­τι­κού γάμου σε ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, που κατο­χυ­ρώ­νει την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα, είναι η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τεκνο­ποί­η­σης και της τεκνοθεσίας».

Οι μελε­τη­τές της ανθρώ­πι­νης κοι­νω­νί­ας υπο­στη­ρί­ζουν πως σε αρχαί­ους πολι­τι­σμούς καθιε­ρώ­θη­καν τα «ταμπού» ως μία ιερή απα­γό­ρευ­ση επα­φής με αντι­κεί­με­να, ανθρώ­πους ή τόπους, η οποία αυτο­ε­πι­βάλ­λε­ται σε κάθε άτο­μο της φυλής, χωρίς επε­ξη­γή­σεις ή δισταγ­μούς. Κάπως έτσι σήμε­ρα, τα επί­ση­μα ΜΜΕ, η κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα συνο­δοι­πό­ροι της επι­διώ­κουν να μας επι­βά­λουν μια ιερή σιω­πή γύρω από τη γιγά­ντω­ση των κερ­δών του κεφα­λαί­ου από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του γυναι­κεί­ου σώμα­τος, της ανθρώ­πι­νης ανα­πα­ρα­γω­γής, αλλά και το επι­κερ­δές εμπό­ριο παιδιών.

Κι αυτό για­τί, όπως υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ: «Το νομο­σχέ­διο θεσμο­θε­τώ­ντας την ανα­γνώ­ρι­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νης χρη­σι­μο­ποί­η­σης της “παρέν­θε­της μητρό­τη­τας” από ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια ανδρών σε άλλη χώρα, καθώς και την ανα­γνώ­ρι­ση της εξω­σω­μα­τι­κής γονι­μο­ποί­η­σης μέσω τρά­πε­ζας σπέρ­μα­τος για ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια γυναι­κών, ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί παρα­πέ­ρα την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δια­δι­κα­σί­ας από­κτη­σης παιδιών.

Το ίδιο αφο­ρά και στην τεκνο­θε­σία (υιο­θε­σία). Με δεδο­μέ­νο ότι οι αιτή­σεις για υιο­θε­σία από ζευ­γά­ρια ή μεμο­νω­μέ­να άτο­μα είναι πολ­λα­πλά­σιες των παι­διών που είναι προς υιο­θε­σία σε δομές παι­δι­κής προ­στα­σί­ας, ανοί­γει ο δρό­μος ουσια­στι­κά για εμπο­ρία παι­διών προ­σφύ­γων, αλλά και από χώρες που λιμο­κτο­νούν, που δεν υπάρ­χουν ή δεν εφαρ­μό­ζο­νται μέτρα αντι­σύλ­λη­ψης και γενι­κό­τε­ρα η ανθρώ­πι­νη ζωή, ειδι­κό­τε­ρα η βρε­φι­κή, παι­δι­κή, είναι ευτελισμένη».

Αυτοί, λοι­πόν, που από καλό­βου­λες θέσεις ανα­πα­ρά­γουν τον λεγό­με­νο «ατο­μι­κό δικαιω­μα­τι­σμό», ας ανα­ρω­τη­θούν: Θα ήθε­λαν πράγ­μα­τι το ΚΚΕ να συμ­βι­βα­στεί με τις παρα­πά­νω ακραί­ες μορ­φές της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, της εμπο­ρι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της γυναί­κας και των παι­διών; Τι δεν γνω­ρί­ζουν; Τι δεν κατα­λα­βαί­νουν; Δεν βλέ­πουν τις μπίζ­νες των μονο­πω­λί­ων βιο­τε­χνο­λο­γί­ας από το εμπό­ριο μωρών; Δεν βλέ­πουν πως ανοί­γει το «κου­τί της Παν­δώ­ρας» για το εμπό­ριο παιδιών;

Πρόοδος ο αντικομμουνισμός και ο αμερικανοΝΑΤΟικός «οδοστρωτήρας» των μονοπωλίων;

Το ΚΚΕ θέτει το ζήτη­μα μέσα στις σύγ­χρο­νες δια­στά­σεις, σημειώνοντας:

«Στις μέρες μας, τα επι­στη­μο­νι­κά επι­τεύγ­μα­τα, η δυνα­τό­τη­τα παρέμ­βα­σης στο ωάριο και στο σπερ­μα­το­ζω­ά­ριο, στο DNA, φέρ­νουν στο κοι­νω­νι­κό — πολι­τι­κό επί­πε­δο νέα βιοη­θι­κά διλήμ­μα­τα. Οπως συμ­βαί­νει με κάθε νέα επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση, και τα αντί­στοι­χα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την ταχύ­τα­τη άνο­δο της κοι­νω­νι­κής ευη­με­ρί­ας ή για την ανά­σχε­ση ή και την κατα­στρο­φή της:

Ανοί­γουν ήδη ζητή­μα­τα για τη δυνα­τό­τη­τα ανα­πα­ρα­γω­γής του ανθρώ­που πλή­ρως με τεχνο­λο­γι­κά μέσα σε συν­θή­κες εργα­στη­ρί­ου, καθώς και ζητή­μα­τα παρέμ­βα­σης και στον γενε­τι­κό κώδι­κα, προ­κα­θο­ρι­σμού χαρα­κτη­ρι­στι­κών κ.ά., δηλα­δή με στοι­χεία ευγονικής.

Με αυτήν την έννοια και η Ιατρι­κώς Υπο­βοη­θού­με­νη Ανα­πα­ρα­γω­γή (ΙΥΑ) μπο­ρεί, από τη μια, να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την κατα­πο­λέ­μη­ση της υπο­γο­νι­μό­τη­τας, για την εκπλή­ρω­ση της μητρό­τη­τας — πατρό­τη­τας, αλλά, από την άλλη, να αξιο­ποι­η­θεί, με κίνη­τρο το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, το οποίο οδη­γεί στο εμπό­ριο ωαρί­ου — σπέρ­μα­τος, στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τεχνη­τής γονι­μο­ποί­η­σης, κυρί­ως στην εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της “παρέν­θε­της μητέ­ρας”, από τις πιο ακραί­ες μορ­φές εκμε­τάλ­λευ­σης του γυναι­κεί­ου σώμα­τος. Πρό­κει­ται για έναν κερ­δο­φό­ρο τομέα με παγκό­σμια δικτύωση».

Το Κόμ­μα μας εντο­πί­ζει πως γύρω από αυτά τα ζητή­μα­τα διε­ξά­γε­ται σφο­δρή ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­πά­λη ανά­με­σα «στα πιο ισχυ­ρά κέντρα του διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, όπως η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» και «στο υπό δια­μόρ­φω­ση ιμπε­ρια­λι­στι­κό ευρα­σια­τι­κό μπλοκ», όπου σημα­ντι­κό ρόλο έχει η Ρωσία. Καθό­λου τυχαίο, λοι­πόν, δεν είναι το γεγο­νός να βλέ­που­με πως «κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη για να προ­ω­θή­σουν το νομο­σχέ­διο κατα­φεύ­γουν σε ωμό αντι­σο­βιε­τι­σμό και αντι­κομ­μου­νι­σμό, συν­δέ­ουν την προ­ώ­θη­σή του με την παρα­πέ­ρα ενσω­μά­τω­ση της χώρας μας στο “στρα­τό­πε­δο” του ευρωατλαντισμού».

Είναι κάτι παρα­πά­νω από φανε­ρός ο σχε­δια­σμός στή­ρι­ξης των ευρω­α­τλα­ντι­κών μονο­πω­λί­ων της βιο­τε­χνο­λο­γί­ας από τον αστι­κό πολι­τι­κό κόσμο. Να για­τί «νερό στον μύλο» της ΝΔ «κου­βα­λά­νε» ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ, με «φερε­τζέ προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας», μιας και έχουν «πυξί­δα» τους τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Πώς μπο­ρεί να μεί­νει κρυ­φό ότι υπάρ­χει σχε­τι­κό μνη­μό­νιο της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, με την υπο­γρα­φή του Μπάι­ντεν, για την προ­ώ­θη­ση σε όλες τις χώρες του κόσμου της ατζέ­ντας των ΜΚΟ ΛΟΑΤΚΙ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του γάμου (τεκνο­θε­σί­ας);

Ποιος μπο­ρεί να αγνο­ή­σει το γεγο­νός πως το ΝΑΤΟ, αυτός ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός οργα­νι­σμός που ευθύ­νε­ται για δεκά­δες εγκλή­μα­τα στην ανθρω­πό­τη­τα, υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται πως από το 2002 είναι ο 1ος διε­θνής οργα­νι­σμός που ανα­γνώ­ρι­σε τον γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών και μάλι­στα όταν από όλα τα κρά­τη — μέλη του τότε μόνο η Ολλαν­δία είχε νομο­θε­τή­σει κάτι τέτοιο;

Αλή­θεια, μπο­ρούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ή η ΕΕ, που τσα­κί­ζει τα εργα­τι­κά και λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, να προ­ω­θούν κάτι το προ­ο­δευ­τι­κό; Μπο­ρούν οι Μπάι­ντεν — Νετα­νιά­χου, που έχουν την ίδια πολι­τι­κή στο ζήτη­μα και που είναι αυτοί που μέσα σε 4 μήνες έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα 10.000 σκο­τω­μέ­νων παι­διών στην Παλαι­στί­νη, με τη στυ­γνή δολο­φο­νία δεκά­δων χιλιά­δων αθώ­ων, να μας μιλή­σουν για πρόοδο;

Αυτό που οι δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού προ­ω­θούν, όπως τονί­ζει το ΚΚΕ, οδη­γεί τις «νέες επι­στη­μο­νι­κές — τεχνο­λο­γι­κές δυνα­τό­τη­τες αντί να χρη­σι­μο­ποιού­νται για την ευη­με­ρία των εργα­ζο­μέ­νων, να αξιο­ποιού­νται σε στρε­βλή — αντι­κοι­νω­νι­κή κατεύ­θυν­ση, με σκο­πό την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του κεφαλαίου».

Μάνα και πατέρας ή απρόσωπη γονεϊκότητα;

Αντι­κεί­με­νο επί­θε­σης από ορι­σμέ­νους «οπα­δούς» της ευρω­α­τλα­ντι­κής «προ­ό­δου» έγι­νε και η θέση του ΚΚΕ πως στα δικαιώ­μα­τα του παι­διού εντάσ­σε­ται και η «κοι­νω­νι­κή του ανά­γκη να έχει δεσμούς με την μητέ­ρα και τον πατέρα».

Μέχρι κι αυτό τους φαί­νε­ται «ξεπε­ρα­σμέ­νο», ενώ δήθεν προ­ο­δευ­τι­κό είναι η «μητρό­τη­τα» να αντι­κα­τα­στα­θεί με το «πρό­σω­πο που κυο­φο­ρεί» και η «πατρό­τη­τα» με τη «γονεϊ­κό­τη­τα», όπως και το λεγό­με­νο «Ευρω­παϊ­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό Γονι­κής Σχέ­σης», που ανα­γνω­ρί­ζει τη γονι­κή σχέ­ση του παι­διού με περισ­σό­τε­ρους από δύο γονείς, ακό­μα και με «πρό­σω­πα που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι είναι γονείς του».

Τι ακρι­βώς «ράβουν» σε κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο με τον παρα­πά­νω δήθεν «νεο­τε­ρι­σμό»;

Κάνουν πως δεν κατα­λα­βαί­νουν ότι όλα αυτά οδη­γούν από τη μια στο να ξεμπερ­δεύ­ει το κρά­τος με κάθε έννοια κρα­τι­κής στή­ρι­ξης της παι­δι­κής προ­στα­σί­ας κι από την άλλη να χάνε­ται για το παι­δί η αντα­νά­κλα­ση της βιο­κοι­νω­νι­κής πραγματικότητας.

Είναι πρό­ο­δος αυτό; Και με ποιες συνέ­πειες για την ψυχι­κή ανά­πτυ­ξη του παι­διού, που το ετοι­μά­ζουν να βιώ­νει διπλή ομό­φυ­λη γονεϊ­κό­τη­τα, δηλα­δή διπλή μητρό­τη­τα, διπλή πατρό­τη­τα, υπο­τι­μώ­ντας το άλλο φύλο, υπο­τι­μώ­ντας είτε την πατρό­τη­τα, είτε τη μητρότητα;

Το παι­δί, μεγα­λώ­νο­ντας στο οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον, με την μητέ­ρα και τον πατέ­ρα αρχι­κά, τους συνο­μη­λί­κους και τους εκπαι­δευ­τι­κούς στη συνέ­χεια, ανα­κα­λύ­πτει τον κόσμο της ανθρώ­πι­νης δρα­στη­ριό­τη­τας που το περι­βάλ­λει και ενερ­γά τον εσωτερικεύει.

Μέσα από τον «κόσμο των ανθρώ­πων», πρώ­τα απ’ όλα της μητέ­ρας και του πατέ­ρα, ο ενή­λι­κας παρου­σιά­ζε­ται μπρο­στά στο παι­δί όχι από την πλευ­ρά των τυχαί­ων, ατο­μι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών (κι εδώ δεν ισχύ­ει το «είσαι ό,τι δηλώ­σεις»), αλλά ως φορέ­ας συγκε­κρι­μέ­νων βιο­λο­γι­κών και κοι­νω­νι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών, που «πλά­θουν» την παι­δι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα, δια­μορ­φώ­νουν τις κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις του με τους άλλους ανθρώ­πους που το περιβάλλουν.

Εδώ πρέ­πει να εκφρά­ζε­ται η αντι­κει­με­νι­κή συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τα γυναί­κας — άνδρα, το παι­δί έχει το δικαί­ω­μα να βιώ­σει την αμφί­πλευ­ρη σχέ­ση μητρό­τη­τας — πατρό­τη­τας. Κι όπως σημειώ­νει το ΚΚΕ: «Οι νόμοι που θεσπί­ζο­νται πρέ­πει να υπο­βοη­θούν αυτό το δικαί­ω­μα και όχι να το ανατρέπουν».

Λέει το ΚΚΕ ό,τι και η εκκλησία;

Ως βασι­κό επι­χεί­ρη­μα της δήθεν οπι­σθο­δρο­μι­κό­τη­τας του ΚΚΕ στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα «σερ­βί­ρε­ται» και η αρνη­τι­κή στά­ση και της ηγε­σί­ας της εκκλη­σί­ας στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα, αλλά και ακραί­ες σκο­τα­δι­στι­κές φωνές από εκκλη­σια­στι­κούς κύκλους. Οποιος, όμως, θέλει να είναι αντι­κει­με­νι­κός, θα παρα­τη­ρή­σει πως η εκκλη­σία έχει τη δική της κοσμο­θε­ω­ρη­τι­κή αντί­λη­ψη, την οποία αξιο­ποιεί για να προ­βάλ­λει τη θέση της. Εχει την αντί­λη­ψη περί «χρι­στια­νι­κής παρα­δο­σια­κής οικο­γέ­νειας» και για την «αμαρ­τία της ομο­φυ­λο­φι­λί­ας», όπως γι’ αυτήν αμαρ­τία είναι και ο πολι­τι­κός γάμος, η ονο­μα­το­δο­σία (αντί της βάπτι­σης) των παι­διών και τόσα άλλα.

Το ΚΚΕ όχι μόνο δεν ενστερ­νί­ζε­ται όλα τα παρα­πά­νω, αλλά στα­θε­ρά τάσ­σε­ται υπέρ του ανα­γκαί­ου δια­χω­ρι­σμού κρά­τους και εκκλη­σί­ας. Μόνο ένας πολι­τι­κά τυφλός δεν μπο­ρεί να δια­κρί­νει πως η αντί­λη­ψη του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στον αντί­πο­δα τέτοιων από­ψε­ων και η ΚΕ του ΚΚΕ στην Από­φα­σή της τονί­ζει σχε­τι­κά: «Η άρνη­ση του ΚΚΕ στην επέ­κτα­ση του πολι­τι­κού γάμου σε ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια δεν σχε­τί­ζε­ται με τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό του καθε­νός και της καθε­μιάς, με τη στά­ση του απέ­να­ντι στην ομο­φυ­λο­φι­λία ή αμφι­φυ­λο­φι­λία ως έκφρα­ση της σεξουαλικότητας.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με, άλλω­στε, ότι το ΚΚΕ έχει κάνει νομο­θε­τι­κές προ­τά­σεις και έχει ανα­πτύ­ξει πολι­τι­κές δρά­σεις, προ­κει­μέ­νου να καταρ­γη­θεί οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής απο­μό­νω­ση, κατα­δι­κά­ζο­ντας κάθε μορ­φή ρατσι­σμού απέ­να­ντι σε ανθρώ­πους ομό­φυ­λου σεξουα­λι­κού προσανατολισμού.

Αντι­πα­λεύ­ου­με τον απο­κλει­σμό ομοφυλόφιλου/ης από μαθη­τεία, εργα­σία, στέ­γη, πρό­σβα­ση σε οποια­δή­πο­τε κοι­νω­νι­κή — πολι­τι­στι­κή — αθλη­τι­κή ή άλλη δρα­στη­ριό­τη­τα. Το ΚΚΕ αντι­πα­λεύ­ει κάθε είδους διαί­ρε­ση με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώ­μα, τη θρη­σκεία, το έθνος, τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, με βασι­κό κρι­τή­ριο την ανά­γκη ταξι­κής ενό­τη­τας της εργα­τι­κής τάξης, τα κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του ελλη­νι­κού λαού, όλων των λαών του κόσμου».

Για­τί, ωστό­σο, όλοι αυτοί που επι­διώ­κουν να ταυ­τί­σουν το ΚΚΕ με την εκκλη­σία, δεν δίνουν βάση στα παραπάνω;

Η επι­μο­νή ορι­σμέ­νων να «τσου­βα­λιά­ζουν» το ΚΚΕ με από­ψεις που εκφρά­ζουν τμή­μα­τα της εκκλη­σί­ας, ή ακό­μη και εθνι­κι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές φωνές που υπο­στη­ρί­ζουν τη λεγό­με­νη «πυρη­νι­κή οικο­γέ­νεια», ως θεμε­λια­κή οικο­νο­μι­κή — κοι­νω­νι­κή μονά­δα και θέλουν την γυναί­κα «μηχα­νή ανα­πα­ρα­γω­γής» του είδους, με από­ψεις, δηλα­δή, που εμφα­νώς βρί­σκο­νται στον αντί­πο­δα όσων υπο­στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, δεί­χνει τον υπο­κει­με­νι­σμό τους και τις πραγ­μα­τι­κές προ­θέ­σεις τους, που είναι να δυσφη­μή­σουν και να πλή­ξουν το ΚΚΕ.

Η διέξοδος στον συλλογικό, οργανωμένο αγώνα του εργατικού — λαϊκού κινήματος και όχι στο νομοσχέδιο του αποπροσανατολισμού

Υπάρ­χουν βέβαια και εργα­ζό­με­νοι που από τη μια κατα­λα­βαί­νουν όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του γυναι­κεί­ου σώμα­τος, της ανθρώ­πι­νης ανα­πα­ρα­γω­γής, και από την άλλη αντι­με­τω­πί­ζουν το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης ως μια κίνη­ση άρσης απο­κλει­σμών με βάση τον σεξουα­λι­κό προσανατολισμό.

Οπως, όμως, σημειώ­νει το ΚΚΕ, το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο «δεν αφο­ρά την κοι­νω­νι­κή ανα­γνώ­ρι­ση της δυνα­τό­τη­τας των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών να δια­λέ­γουν μια μορ­φή συμ­βί­ω­σης και ο νόμος να ρυθ­μί­ζει κάποιες μετα­ξύ τους προ­σω­πι­κές, οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις. Δεν αφο­ρά στην ανά­γκη να σπά­σει η κοι­νω­νι­κή προ­κα­τά­λη­ψη σε βάρος τους, που μπο­ρεί να δυσκο­λεύ­ει την επι­λο­γή τους στη συμ­βί­ω­ση, για παρά­δειγ­μα τις δυσκο­λί­ες να νοι­κιά­σουν σπί­τι, να προ­σλη­φθούν σε δου­λειά κ.λπ.».

Οι σκο­ποί του είναι αυτοί που ανα­δεί­ξα­με παρα­πά­νω. Ας σκε­φτούν αυτό που τους λέει το ΚΚΕ: Είναι δυνα­τόν «δυνά­μεις που πρω­το­στα­τούν στην κατα­πά­τη­ση κοι­νω­νι­κών και ατο­μι­κών δικαιω­μά­των να εμφα­νί­ζο­νται σήμε­ρα ως υπε­ρα­σπι­στές των “δικαιω­μά­των” και της λεγό­με­νης “ισό­τη­τας”; Για­τί αυτήν την περί­ο­δο επι­λέ­γε­ται σκό­πι­μα από την κυβέρ­νη­ση σχε­δόν μονο­θε­μα­τι­κά αυτή η συζήτηση;».

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, μια κυβέρ­νη­ση που «κου­βα­λά τη φωτιά» στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια σε δύο φλε­γό­με­να πολε­μι­κά μέτω­πα (Ουκρα­νία, Μέση Ανα­το­λή), για τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου και των συμ­μά­χων του στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, που επι­διώ­κει να γονα­τί­σει τους αγω­νι­ζό­με­νους εργά­τες, αγρό­τες και φοι­τη­τές με κατα­σταλ­τι­κά μέσα, έχει ανοί­ξει αυτήν τη συζή­τη­ση, που «δεν συμ­βάλ­λει στην εξά­λει­ψη των κατα­δι­κα­στέ­ων κοι­νω­νι­κών πρα­κτι­κών σε βάρος ατό­μων με ομό­φυ­λη ή αμφί­φυ­λη σεξουα­λι­κό­τη­τα (απο­ξέ­νω­ση, βία κ.λπ.), αλλά αντί­θε­τα μπο­ρεί να οδη­γή­σει ακό­μα και στην έντα­ση απο­κρου­στι­κών ομο­φο­βι­κών, ρατσι­στι­κών επιθέσεων.

Ουσια­στι­κά, επι­διώ­κε­ται ο απο­προ­σα­να­το­λι­σμός σε σχέ­ση με τα ταξι­κά δικαιώ­μα­τα, τη διεκ­δί­κη­σή τους από το οργα­νω­μέ­νο κίνη­μα, η απο­δό­μη­ση των κοι­νω­νι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών της προ­σω­πι­κό­τη­τας, επι­δρώ­ντας αρνη­τι­κά στην κοι­νω­νι­κή συγκρό­τη­ση των νέων, των αυρια­νών εργαζομένων».

Το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο της ΝΔ, που έχει τη στή­ρι­ξη και άλλων κομ­μά­των του συστή­μα­τος, δεν αφο­ρά μονά­χα τα πλού­σια ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, που θα θελή­σουν να τεκνο­θε­τή­σουν, ορι­σμέ­νοι μάλι­στα παραγ­γέλ­λο­ντας μωρά με όρους ευγο­νι­κής, αρχι­κά στο εξω­τε­ρι­κό. Αφο­ρά όλους τους εργα­ζό­με­νους, που θα δού­νε στο όνο­μα της «ισό­τη­τας» να γκρε­μί­ζο­νται κοι­νω­νι­κές κατα­κτή­σεις, να προ­ω­θεί­ται στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα ο ανορ­θο­λο­γι­σμός, που οδη­γεί «στην απο­σύν­δε­ση του ανθρώ­που από κάθε αντι­κει­με­νι­κό προσ­διο­ρι­σμό (π.χ. φύλο, τάξη κ.λπ.) και διευ­κο­λύ­νουν τη χει­ρα­γώ­γη­σή του στο πλαί­σιο του συστήματος».

Εκεί­νοι που εξα­κο­λου­θούν να προ­σπα­θούν να ισορ­ρο­πή­σουν σε δύο βάρ­κες, πρέ­πει να συνει­δη­το­ποι­ή­σουν πως έφτα­σε η ώρα να δια­λέ­ξουν: ‘Η με το κεφά­λαιο και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των κερ­δών του, ή με τους εργά­τες, τους εργα­ζό­με­νους, και να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ στον συλ­λο­γι­κό, οργα­νω­μέ­νο αγώ­να του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, του φοι­τη­τι­κού, μαθη­τι­κού κινή­μα­τος απέ­να­ντι σε κάθε κοι­νω­νι­κή απο­μό­νω­ση και ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος ανθρώ­πων με κρι­τή­ριο το φύλο, τη φυλή, τη θρη­σκεία, την εθνο­τι­κή κατα­γω­γή, τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό και άλλα προ­σω­πι­κά γνω­ρί­σμα­τα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ταξι­κή ρίζα των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των και παλεύ­ο­ντας για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, που διαρ­κώς τις ανα­πα­ρά­γει, και για την οικο­δό­μη­ση της νέας σοσια­λι­στι­κής — κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας, χωρίς πολέ­μους και χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

* Ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς είναι μέλος της ΚΕ και επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ

(Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», 10–11 Φλε­βά­ρη 2024)

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο