Τα τραγούδια του Β. Τσιτσάνη «θα μας δίνουν το μέτρο, το φως, την ευγένεια και το ήθος της μεγάλης ψυχής του λαού μας»

Στις 18 Ιανουα­ρί­ου 1984 πεθαί­νει σε ηλι­κία 66 χρό­νων στο Λον­δί­νο όπου νοση­λευό­ταν, ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης. Μια χαρι­σμα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα με μεγά­λο ταλέ­ντο και αυθορ­μη­τι­σμό. Τα τρα­γού­δια του, όπως δήλω­σε ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης με την είδη­ση του θανά­του του, «θα μας δίνουν το μέτρο, το φως, την ευγέ­νεια και το ήθος της μεγά­λης ψυχής του λαού … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τα τρα­γού­δια του Β. Τσι­τσά­νη «θα μας δίνουν το μέτρο, το φως, την ευγέ­νεια και το ήθος της μεγά­λης ψυχής του λαού μας».