Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα φονικότερα δυστυχήματα λόγω συνωστισμού πλήθους την τελευταία δεκαετία

Το ποδο­πά­τη­μα που στοί­χι­σε τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 150 ανθρώ­πους τη νύχτα του Σαβ­βά­του προς την Κυρια­κή στη Σεούλ είναι ένα από τα φονι­κό­τε­ρα που έχουν σημειω­θεί σε όλον τον κόσμο την τελευ­ταία δεκαετία.

Μέκκα: 2.300 νεκροί

Στις 24 Σεπτεμ­βρί­ου 2015, στον τερά­στιο συνω­στι­σμό στον χώρο του «λιθο­βο­λι­σμού του δια­βό­λου» στη Μίνα, κοντά στη Μέκ­κα, έχα­σαν τη ζωή τους 2.300 άνθρω­ποι. Αυτή ήταν η χει­ρό­τε­ρη κατα­στρο­φή που έχει σημειω­θεί ποτέ στην ιστο­ρία του προ­σκυ­νή­μα­τος των μου­σουλ­μά­νων στη Μέκ­κα. Το Ιράν, που έχα­σε 464 ανθρώ­πους στο δυστύ­χη­μα, κατη­γό­ρη­σε τη Σαου­δι­κή Αρα­βία για ελλι­πή οργά­νω­ση. Προ­σκυ­νη­τές εξή­γη­σαν ότι το ποδο­πά­τη­μα οφει­λό­ταν στο κλεί­σι­μο ενός δρό­μου κοντά στον χώρο του λιθο­βο­λι­σμού και στην κακή δια­χεί­ρι­ση της ροής των πιστών από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας. Μετα­ξύ των χωρών που θρή­νη­σαν τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα ήταν και το Μαλί, με 282 νεκρούς.

Ινδονησία: τουλάχιστον 133 νεκροί

Την 1η Οκτω­βρί­ου 2022 ένα πλή­θος ανθρώ­πων ποδο­πα­τή­θη­κε στο γήπε­δο της Μαλάνγκ, στο νησί της Ιάβας, όταν η αστυ­νο­μία προ­σπά­θη­σε να απω­θή­σει οπα­δούς των ομά­δων χρη­σι­μο­ποιώ­ντας δακρυ­γό­να. Μετα­ξύ των 133 νεκρών ήταν και 40 παιδιά.

Πολ­λά θύμα­τα, μέσα στον πανι­κό τους, πέθα­ναν από ασφυ­ξία προ­σπα­θώ­ντας να περά­σουν από τις κλει­στές ή πολύ στε­νές πύλες εξόδου.

Διε­νερ­γεί­ται προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να σε βάρος έξι προ­σώ­πων, μετα­ξύ των οποί­ων είναι και τρεις αστυ­νο­μι­κοί. Ο αρχη­γός της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας μετα­τέ­θη­κε και το στά­διο Καν­τζου­ρου­χάν πρό­κει­ται να κατεδαφιστεί.

Ινδία: τουλάχιστον 115 νεκροί

Στις 13 Οκτω­βρί­ου 2013, στο περι­θώ­ριο μιας θρη­σκευ­τι­κής γιορ­τής κοντά σε έναν ναό της περι­φέ­ρειας Ντα­τία, στο κρα­τί­διο Μάντια Πρα­ντές, ποδο­πα­τή­θη­καν ή πνί­γη­καν 115 άνθρω­ποι. Άλλοι 110 τραυματίστηκαν.

Τη στιγ­μή που σημειώ­θη­κε το δυστύ­χη­μα, περί­που 20.000 άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν πάνω στη γέφυ­ρα του ποτα­μού Σιντ. Σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, ο πανι­κός του πλή­θους προ­κλή­θη­κε όταν κυκλο­φό­ρη­σε μια φήμη πως η γέφυ­ρα θα κατέρ­ρεε επει­δή προ­σέ­κρου­σε επά­νω της ένα τρακτέρ.

Ακτή Ελεφαντοστού: τουλάχιστον 60 νεκροί

Την 1η Ιανουα­ρί­ου 2013, του­λά­χι­στον 60 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων πολ­λοί νέοι, έχα­σαν τη ζωή τους στο ποδο­πά­τη­μα που προ­κλή­θη­κε καθώς ένα τερά­στιο πλή­θος απο­χω­ρού­σε από τη συνοι­κία Πλα­τό του Αμπι­τζάν, αφού παρα­κο­λού­θη­σε το θέα­μα των πυρο­τε­χνη­μά­των για τον εορ­τα­σμό της Πρωτοχρονιάς.

Ιράν: 56 νεκροί

Στις 7 Ιανουα­ρί­ου 2020, κατά τη διάρ­κεια της κηδεί­ας του Ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ ΣολεΪ­μα­νί, 56 άνθρω­ποι ποδο­πα­τή­θη­καν στην πόλη Κερμάν.

Ο Σολεϊ­μα­νί, που σκο­τώ­θη­κε στις 3 Ιανουα­ρί­ου από πλήγ­μα αμε­ρι­κα­νι­κού μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους κοντά στο αερο­δρό­μιο της Βαγδά­της, θεω­ρεί­ται ήρω­ας στη χώρα του.

Αιθιοπία: 52 νεκροί

Στις 2 Οκτω­βρί­ου 2016, του­λά­χι­στον 52 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν, σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση ‑η αντι­πο­λί­τευ­ση ανε­βά­ζει τον αριθ­μό στους 100- έπει­τα από συγκρού­σεις με την αστυ­νο­μία κατά τη διάρ­κεια του παρα­δο­σια­κού φεστι­βάλ Ιρε­έ­τσα, για το τέλος της επο­χής των βροχών.

Τανζανία: 45 νεκροί

Στις 21 Μαρ­τί­ου 2021, 45 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στον συνω­στι­σμό που προ­κλή­θη­κε στο στά­διο της Νταρ ες Σαλάμ, της οικο­νο­μι­κής πρω­τεύ­ου­σας, όπου είχαν συγκε­ντρω­θεί εκα­το­ντά­δες Ταν­ζα­νοί για να τιμή­σουν τη μνή­μη του απο­βιώ­σα­ντος προ­έ­δρου της χώρας Τζον Μαγκουφούλι.

Ισραήλ: 45 νεκροί

Στις 30 Απρι­λί­ου 2021, στο ποδο­πά­τη­μα κατά τη διάρ­κεια του προ­σκυ­νή­μα­τος για την εβραϊ­κή γιορ­τή Λαγκ Μπα­ο­μέρ στο όρος Μερόν, του­λά­χι­στον 45 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους, ένα γεγο­νός που αμαύ­ρω­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη συνά­θροι­ση ανθρώ­πων στη χώρα μετά την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας της Covid-19.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο