Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα φυσικά φαινόμενα είναι τυχαία, αλλά μελετημένα.

Οι πιθα­νό­τη­τες δεν είναι για να δικαιο­λο­γούν το ατύχημα.
Οι πιθα­νό­τη­τες είναι για να το μελε­τούν και να το αποφεύγουν.

Όταν εγώ λέω ότι σχε­διά­ζω μια συσκευή ανίχνευ­σης της πλη­ρο­φο­ρί­ας με πιθα­νό­τη­τα σφάλ­μα­τος “δέκα εις την μεί­ον ενά­τη”, σημαί­νει ότι έχω εξα­σφα­λί­σει πως υπάρ­χει περί­που μία περί­πτω­ση στο δισε­κα­τομ­μύ­ριο να αποτύχει.
Μπο­ρεί να έρθει όπο­τε θέλει, αλλά την απο­δέ­χο­μαι ως ατύ­χη­μα και προχωρώ.

Τα φυσι­κά φαι­νό­με­να είναι τυχαία, αλλά μελετημένα.
Τα έργα μας είναι φτιαγ­μέ­να για να επι­βιώ­νουν σε αυτά.
Οι πιθα­νό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας και του σχε­δια­σμού μας δεν αφή­νουν παρά έναν απί­θα­να μικρό χώρο για ατυχήματα.
Μόνο για εγκλή­μα­τα αφή­νου­νε πολύ.

Χρή­στος Ε. Δημάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο