Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα exit polls στη Βολιβία δίνουν τη νίκη σε Luis Arce — Morales

Οι δημο­σκο­πή­σεις της Ciesmori κυκλο­φό­ρη­σαν τελι­κά –μετά τις έντο­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες, αργά την Κυρια­κή από τα ΜΜΕ της Βολι­βί­ας δίνο­ντας  52,4% των ψήφων στον Άρσε (Luis Arce | MAS-IPSP) με τον Κάρ­λος Μέσα (Carlos Mesa) στη δεύ­τε­ρη θέση με 31,5%.

Ο Luis Arce, είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού που στηρίζεται από τον καθαιρεμένο πραξικοπηματικά πρόεδρο Evo Morales, είναι ο νικητής –πιθανά και από τον πρώτο γύρο

Θυμί­ζου­με ότι για να απο­φευ­χθούν οι επα­να­λη­πτι­κές εκλο­γές, ο νικη­τής του πρώ­του γύρου πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει πάνω από το 50% των ψήφων ή το 40% με προ­βά­δι­σμα του­λά­χι­στον 10% του δεύτερου.

Ο Άρσε ευχα­ρί­στη­σε τους οπα­δούς του με αυτο­πε­ποί­θη­ση για τη νίκη σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα στην πρω­τεύ­ου­σα της Βολι­βί­ας Λα Παζ.
«Θα εργα­στού­με και θα συνε­χί­σου­με τη δια­δι­κα­σία αλλα­γής χωρίς μίσος», «Θα μάθου­με και θα ξεπε­ρά­σου­με τα λάθη που κάνα­με [στο παρελ­θόν] ως κόμ­μα»

Και αυτά ενώ παπα­γα­λά­κια βγή­καν στο κλα­ρί με τιτι­βί­σμα­τα του είδους «οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Βολι­βί­ας θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν περαι­τέ­ρω αστά­θεια»… [Γνώ­μη]: «Ο χρό­νος του Evo Morales έχει ήδη τελειώ­σει στη Βολι­βία», κ.ά.

Όσο για την Jeanne Anez, κάνο­ντας την ανά­γκη φιλο­τι­μία, ζήτη­σε από τους ψηφο­φό­ρους «να παρα­μεί­νουν ήρε­μοι έως ότου ανα­κοι­νω­θούν τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα», «συγ­χαί­ρο­ντας» αργό­τε­ρα τον Arce για την «φαι­νο­με­νι­κή νίκη» του μέσω Twitter.

Στο μετα­ξύ σύμ­φω­να με exit polls, «ο Λουίς Άρτσε, υπο­ψή­φιος του κόμ­μα­τος του πρώ­ην προ­έ­δρου της Βολι­βί­ας Έβο Μορά­λες, κέρ­δι­σε τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές από τον πρώ­το γύρο με περισ­σό­τε­ρο από το 57% των ψήφων».

Ο 57χρονος πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας προη­γεί­ται περισ­σό­τε­ρες από 20 μονά­δες του βασι­κού του αντι­πά­λου, του κεντρώ­ου πρώ­ην προ­έ­δρου Κάρ­λος Μέσα, δια­σφα­λί­ζο­ντας την επι­στρο­φή στην εξου­σία του Κινή­μα­τος για τον Σοσια­λι­σμό (MAS) μετά την παραί­τη­ση τον Νοέμ­βριο του 2019 του Μορά­λες, τον οποίο η αντι­πο­λί­τευ­ση είχε κατη­γο­ρή­σει για εκλο­γι­κή νοθεία (ΣΣ |> το amna.gr, όπως και όλα τα αστι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων και ΜΜΕ κάνουν γρα­γά­ρα το γεγο­νός ότι στη Βολι­βία έγι­νε κανο­νι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που «εξα­νά­γκα­σε» τον Evo Morales σε παραίτηση

Bolivia Βολιβία Morales Luis Arce

ℹ️  Σύμ­φω­να με δημο­σκό­πη­ση που μετέ­δω­σε το ιδιω­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Unitel, ο Άρτσε συγκε­ντρώ­νει το 52,4% των ψήφων ένα­ντι 31,5% του 67χρονου Μέσα.

Άλλη δημο­σκό­πη­ση του Καθο­λι­κού Ινστι­τού­του Jubileo ανα­φέ­ρει ότι ο αρι­στε­ρός υπο­ψή­φιος κερ­δί­ζει το 53% των ψήφων ένα­ντι του 30,8% του αντι­πά­λου του.

Επτά ώρες μετά το κλεί­σι­μο των εκλο­γι­κών κέντρων, είχε κατα­με­τρη­θεί μόλις το 6% των ψήφων.

Από την Αργε­ντι­νή, όπου έχει κατα­φύ­γει, ο Μορά­λες συνε­χά­ρη το κόμ­μα του για τη νίκη: «Το MAS κέρ­δι­σε με δια­φο­ρά τις εκλο­γές, για τη Γερου­σία και τη βου­λή των αντι­προ­σώ­πων. Ο Άρτσε είναι πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους στο Μπου­έ­νος Άιρες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο