Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελέστηκε η πολιτική κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Το τελευ­ταίο «αντίο» στον Nίκο Ξαν­θό­που­λο, ο οποί­ος έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 89 ετών, είπαν σήμε­ρα συγ­γε­νείς και φίλοι στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Αθη­νών, όπου τελέ­στη­κε η πολι­τι­κή κηδεία του αγα­πη­μέ­νου καλλιτέχνη.

Συντε­τριμ­μέ­νη ήταν η σύζυ­γός του, Ερι­φύ­λη, που συνο­δευό­ταν από τα παι­διά και τα εγγό­νια της, ενώ το συγκι­νη­τι­κό «παρών» έδω­σαν θαυ­μα­στές του, καθώς και άνθρω­ποι από τον καλ­λι­τε­χνι­κό και πολι­τι­κό χώρο, όπως ο Ρήγας Αξε­λός, η Μαί­ρη Βιδά­λη, η Ελέ­νη Ροδά, ο Κώστας Βενε­τσά­νος, ο Γιάν­νης Μπουρ­νέ­λης και πολ­λοί άλλοι.

Μετά το τέλος της πολι­τι­κής κηδεί­ας, η σορός του ηθο­ποιού οδη­γή­θη­κε στο απο­τε­φρω­τή­ριο της Ριτσώ­νας, ενώ σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία της οικο­γέ­νειας του εκλι­πό­ντος, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι, αντί στε­φά­νων, μπο­ρού­σαν να κατα­θέ­σουν χρή­μα­τα στο Ίδρυ­μα «Το Σπί­τι του Ηθο­ποιού» (Alpha Bank GR 45 0140 2280 2280 0200 2002 719 — Εις μνή­μην Νίκου Ξανθόπουλου)».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο