Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ στον ΚΩΣΤΑ ΚΑΖΑΚΟ | Ηλέκτρα Καζάκου: «Για μας ο μπαμπάς μας θα είναι πάντα ο Δίας…»

«Μπα­μπά και τώρα εμείς», είπε η Ηλέ­κτρα Καζά­κου στον απο­χαι­ρε­τι­σμό προς τον πατέ­ρα της που έγι­νε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Ένας από τους σύγ­χρο­νους δια­νο­ού­με­νους του τόπου μας, με τον οποίο ο πατέ­ρας μας ταυ­τί­στη­κε το τελευ­ταίο διά­στη­μα της ζωής του, σε ένα από τα βιβλία του ανα­λύ­ει την έννοια του θεού. Η ανά­λυ­ση αυτή κάνει ένα ταξί­δι, περ­νώ­ντας από τα λόγια του Γκαί­τε, του Ντο­στο­γιέφκ­σι και του μεγά­λου μας Ελλη­να ποι­η­τή Ευρι­πί­δη στην τρα­γω­δία του “Ελέ­νη”, με την ερώ­τη­ση “τι είναι θεός και τι μη θεός και τι ανά­με­σά τους; Ποιος άνθρω­πος το ‘ψαξε και βρή­κε μακρι­νό­τε­ρο τέλος;”.

Το άρω­μα του ζητού­με­νου θεού, που ανα­δύ­ε­ται μέσα από τα ερω­τή­μα­τα που θέτουν οι μεγά­λοι της Ιστο­ρί­ας μας, απευ­θύ­νε­ται στον άνθρω­πο. Στον δίκαιο άνθρω­πο, τον φρό­νι­μο, τον λογι­κό και τον πάσχο­ντα. Που σε αυτήν την περί­πτω­ση είναι ο πατέ­ρας μας.

Όπως έλε­γε και ο ίδιος τα τελευ­ταία 30 χρό­νια, μαζί με την μητέ­ρα μου κατά­φε­ραν να δημιουρ­γή­σουν τη ζωή που πάντα ονει­ρευό­ταν. Μια μεγά­λη οικο­γέ­νεια όπου ο καθέ­νας είχε λόγο και ελευ­θε­ρία, και ταυ­τό­χρο­να ήμα­σταν μια γρο­θιά. Θα ήταν αδύ­να­το να μπο­ρέ­σου­με ποτέ να εξη­γή­σου­με τη ζωή που μοι­ρα­στή­κα­με μαζί του, για τον λόγο ότι ξεπερ­νά­ει τα ανθρώ­πι­να όρια και αγγί­ζει τα θεϊ­κά. Σε αυτό το σπί­τι η κάθε μέρα ήταν γιορ­τή, που το βρά­δυ μετα­τρε­πό­ταν σε πλα­τω­νι­κό συμπό­σιο. Για εμάς ο μπα­μπάς μας θα είναι πάντα ο Δίας…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο