Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελευταίες παραστάσεις για το «Μετά την Βάρκιζα»

 

Μέχρι τις 13 Γενά­ρη — όπως ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη — θα παί­ζε­ται η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρκιζα»του Μυρώ­δη Αδαμίδη,σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, στο θέα­τρο «Αλκμή­νη», κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21.30.Τηλέφωνα κρα­τή­σε­ων & πλη­ρο­φο­ρί­ες: 210 3428650 & 6978603947.

Πρό­κει­ται για ένα έργο που βασί­ζε­ται σε πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία και ιστο­ρι­κά ντο­κου­μέ­ντα. Λίγο πριν ξεσπά­σει επί­ση­μα ο εμφύ­λιος πόλε­μος, μια μάνα — χήρα βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με τις δια­φο­ρε­τι­κές πολι­τι­κές πεποι­θή­σεις των δύο γιων της. Προ­σπα­θεί να συμ­φι­λιώ­σει τα παι­διά της, τους συστή­νει ουδε­τε­ρό­τη­τα, παρο­τρύ­νει τον μεγά­λο γιο να υπο­γρά­ψει Δήλω­ση για να μην τον κυνη­γούν, παρα­κα­λεί τον μικρό να δεχτεί τις δια­φο­ρε­τι­κές ιδέ­ες του αδελ­φού του, ενώ συμ­βου­λεύ­ει τη μικρή της κόρη να μην ανα­κα­τεύ­ε­ται. Ομως, τα γεγο­νό­τα σύντο­μα μετα­τρέ­πουν την ελπί­δα σε εφιάλ­τη, την αγά­πη σε φόβο και το φόβο σε συμφορά.

Μου­σι­κή: Τάσος Σωτη­ρά­κης. Φωτι­σμοί: Μανώ­λης Μπρά­τσης. Σκη­νι­κά — κοστού­μια: Ευθύ­μης Τζώ­ρας. Βοη­θοί σκη­νο­θέ­τη: Αννυ Ζερ­βού, Κωστής Σαββιδάκης.

Pαί­ζουν: Θεο­δώ­ρα Σιάρ­κου, Τσα­μπί­κα Φεσά­κη, Ειρή­νη Πολυ­δώ­ρου, Μάνος Κωστής, Σάβ­βας Πογια­τζής, Κωστής Σαββιδάκης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο