Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελευταίο χειροκρότημα για την Ειρήνη Παππά

Σε ένα κλί­μα φορ­τι­σμέ­νο από τη συγκί­νη­ση αλλά με μια λιτή τελε­τή, όπως ταί­ρια­ζε στο δωρι­κό της ύφος, κηδεύ­τη­κε σήμε­ρα στο Χιλιο­μό­δι Κοριν­θί­ας η Ειρή­νη Παπά.

Πλή­θος κόσμου είχε συγκε­ντρω­θεί στην εκκλη­σία του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, μέσα και έξω από τον ναό, για να πουν το τελευ­ταίο αντίο στη μεγά­λη ηθο­ποιό που έφυ­γε από τη ζωή στα 96 της χρόνια.

«Ήμουν μαθή­τρια της μητέ­ρας της, ήταν μια υπέ­ρο­χη δασκά­λα. Γνώ­ρι­ζα την Ειρή­νη, ήμουν ένα ξαν­θό κορι­τσά­κι κι εκεί­νη με έπαιρ­νε, καθώς ήταν λίγα χρό­νια μεγα­λύ­τε­ρη από εμέ­να, και μου κατσά­ρω­νε τα μαλ­λιά», λέει στο ΑΠΕ — ΜΠΕ η κυρία Αγγε­λι­κή, συντα­ξιού­χος νηπια­γω­γός. Η ίδια περι­γρά­φει την Ειρή­νη ως ένα «ζωντα­νό πλά­σμα» και «επι­βλη­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα», κόρη ενός αυστη­ρού και καλ­λιερ­γη­μέ­νου δασκά­λου, που για να σκλη­ρα­γω­γή­σει τις τέσ­σε­ρις κόρες του και τον μονα­δι­κό του γιο, τους υπο­χρέ­ω­νε να περ­πα­τή­σουν ξυπό­λυ­τοι από το τοπι­κό μονα­στή­ρι έως το σπί­τι τους στο χωριό.

Από την πλευ­ρά της, η 25χρονη Ευγε­νία, κόρη οικο­γέ­νειας φίλων της οικο­γέ­νειας Λελέ­κου, όπως ήταν το πατρι­κό όνο­μα της Ειρή­νης, μιλά­ει για έναν δυνα­μι­κό χαρα­κτή­ρα που έδω­σε προ­σω­πι­κό αγώ­να για να απο­κτή­σει ένα υπαί­θριο θέα­τρο ο γενέ­θλιος τόπος της. «Την θαύ­μα­ζα, ήταν μια σπου­δαία γυναί­κα» λέει.

Σε αυτό το κρά­μα δυνα­μι­κό­τη­τας και ευαι­σθη­σί­ας ανα­φέρ­θη­καν και όσοι απο­χαί­ρε­τη­σαν την Ειρή­νη Παπά στο τέλος της νεκρώ­σι­μης ακο­λου­θί­ας. Η Λίνα Μεν­δώ­νη μίλη­σε για μια «πρέ­σβει­ρα του Ελλη­νι­σμού». «Μου είναι αδύ­να­τον να μιλή­σω για την Ειρή­νη σε παρελ­θό­ντα χρό­νο. Είσαι πάντα στο νου μας και την καρ­διά μας. Καλό παρά­δει­σο Ειρή­νη» είπε συγκι­νη­μέ­νος στον δικό του απο­χαι­ρε­τι­σμό ο Μανού­σος Μανου­σά­κης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο