Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελικά έπεσε στα «μαλακά» ο Κορκονέας, δολοφόνος του Αλέξη Γρηγορόπουλου — Βγαίνει από τη φυλακή

Με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά (των Δικα­στών Εφε­τών), ανα­γνω­ρί­στη­κε τελι­κά ο πρό­τε­ρος σύν­νο­μος βίος στον πρώ­ην ειδι­κό φρου­ρό Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου.

Με το συγκε­κρι­μέ­νο ελα­φρυ­ντι­κό είχαν σπά­σει τον Ιού­λιο του 2019 τα ισό­βια για τον Κορο­κο­νέα που βρέ­θη­κε εκτός φυλα­κής έχο­ντας εκτί­σει πάνω από 11 χρό­νια φυλα­κή, παρά το γεγο­νός ότι κρί­θη­κε ένο­χος για τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου.

H επα­νά­λη­ψη της δια­δι­κα­σί­ας είχε ξεκι­νή­σει στις 11 Μαΐ­ου και είχε δια­κο­πεί δύο φορές, έγι­νε με τον απο­κλει­σμό της οικο­γέ­νειας του δολο­φο­νη­μέ­νου Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου και των συνη­γό­ρων της.  Από τον Νίκο και τη Ζωή Kων­στα­ντο­πού­λου είχε καταγ­γελ­θεί ο απο­κλει­σμός τους ως προ­σπά­θεια να πέσει στα μαλα­κά ο δολο­φό­νος Κορκονέας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο