Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελικά επιλέξτε, ήρωες ή βασανιστές;

«Παρα­λο­γι­σμός στην Πανε­πι­στη­μί­ου — Τι κι αν η μισή απο­κλεί­στη­κε για τα ΙΧ; Αυτό δεν αφο­ρά τους δια­δη­λω­τές, οι οποί­οι παγί­ως επι­διώ­κουν την ταλαι­πω­ρία των οδη­γών και επι­βα­τών», το πρω­το­σέ­λι­δο σχό­λιο της «Καθη­με­ρι­νής» σήμε­ρα (17/6) για τις κινη­το­ποι­ή­σεις και την απερ­γία των υγειο­νο­μι­κών την Τρί­τη. Ταυ­τό­χρο­να, από πρωί — πρωί, ο γνω­στός κ. Πορ­το­σάλ­τε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό του συγκρο­τή­μα­τος κραύ­γα­ζε ότι «το ΚΚΕ βασα­νί­ζει τους πολί­τες» και ‑όπως συνη­θί­ζει- απαί­τη­σε από την κυβέρ­νη­ση να επι­τα­χύ­νει τη ρύθ­μι­ση για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων. Χωρίς καμία… δια­φο­ρο­ποί­η­ση και ο κ. Κανέλ­λης των «Νέων»: «Περί­πα­τος δια­δη­λω­τών πλάι στην χωρο­θε­τη­μέ­νη περιο­χή του Μεγά­λου Περι­πά­του της Αθή­νας — Μεγά­λη ταλαι­πω­ρία» και φυσι­κά και για τα «Νέα» οι απερ­γοί υγειο­νο­μι­κοί «επέ­λε­ξαν να ταλαι­πω­ρή­σουν την κοινωνία»!

Και να κάπως έτσι, γρή­γο­ρα — γρή­γο­ρα, τα ΜΜΕ του συστή­μα­τος μετέ­τρε­ψαν τους υγειο­νο­μι­κούς, τους για­τρούς, τους νοση­λευ­τές, από «ήρω­ες της πρώ­της γραμ­μής», «ακού­ρα­στους μαχη­τές κατά του κορο­νοϊ­ού» και πόσα άλλα ‑που σωστά- γρά­φτη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες, σε «παρά­λο­γους βασα­νι­στές που τιμω­ρούν την κοινωνία»!!!

Παρά­λο­γο όμως δεν είναι οι υγειο­νο­μι­κοί, που έδω­σαν και δίνουν τη σκλη­ρή μάχη, σε συν­θή­κες τρα­γι­κών ελλεί­ψε­ων του συστή­μα­τος υγεί­ας, με αμέ­τρη­τες υπε­ρω­ρί­ες και διπλο­βάρ­διες, να απερ­γούν και να διεκ­δι­κούν για: Καμία από­λυ­ση επι­κου­ρι­κού — συμ­βα­σιού­χου. Μαζι­κές προ­σλή­ψεις όλου του ανα­γκαί­ου μόνι­μου προ­σω­πι­κού. Πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος. Ανά­πτυ­ξη — στε­λέ­χω­ση της ΠΦΥ. Κατάρ­γη­ση των πλη­ρω­μών — Δωρε­άν Υγεία για όλο το λαό. Έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα ΒΑΕ (μα τι πιο λογι­κό από αυτό;). Αιτή­μα­τα απο­λύ­τως «λογικά»,που έχει ανά­γκη ο λαός και η κοι­νω­νία. Αιτή­μα­τα που δεν βρέ­θη­καν στα πρω­το­σέ­λι­δα αυτών των εφη­με­ρί­δων. Αιτή­μα­τα που όλες οι κυβερ­νή­σεις δεν νομο­θε­τούν, αντι­θέ­τως παρα­πέ­μπουν στον «υγιή αντα­γω­νι­σμό και τη συνερ­γα­σία» με τον ιδιω­τι­κό τομέα στην Υγεία (τύπου «Ταξιάρ­χαι» δηλαδή).

Μάλ­λον είναι πιο «παρά­λο­γο» οι συγκε­κρι­μέ­νοι δημο­σιο­γρά­φοι και τα Μέσα τους να βλέ­πουν ταλαι­πω­ρία και τιμω­ρία της κοι­νω­νί­ας στη δίκαιη αυτή διεκ­δί­κη­ση των υγειο­νο­μι­κών ‑που πόσο διήρ­κε­σε πια η συγκε­κρι­μέ­νη πορεία;- την ίδια ακρι­βώς στιγ­μή, μα ακρι­βώς (!), που οι ρυθ­μί­σεις για τον «Μεγά­λο Περί­πα­το» δημιουρ­γούν μια ανυ­πό­φο­ρη κατά­στα­ση διαρ­κεί­ας στο κέντρο της Αθή­νας για οδη­γούς, εργα­ζό­με­νους, επαγγελματίες.

Αν πράγ­μα­τι επι­θυ­μούν οι κύριοι των «Νέων», της «Καθη­με­ρι­νής» και του «ΣΚΑΪ» να καλύ­ψουν την «ταλαι­πω­ρία, την τιμω­ρία και τον βασα­νι­σμό της κοι­νω­νί­ας» τους καλού­με να επι­σκε­φθούν ένα οποιο­δή­πο­τε από τα εφη­με­ρεύ­ο­ντα νοσο­κο­μεία ‑εκεί που δου­λεύ­ουν και αγω­νί­ζο­νται οι «ήρω­ες» υγειο­νο­μι­κοί- και να δουν τις ουρές, τα ράν­τζα, τις ελλεί­ψεις, τα εισι­τή­ρια και τις πλη­ρω­μές, τα ανα­λώ­σι­μα που φέρουν οι ασθε­νείς μαζί τους. Κόντρα σε αυτά πολύ καλά κάνουν οι υγειο­νο­μι­κοί και όλος ο λαός και αγω­νί­ζο­νται και είναι δεδο­μέ­νο ότι σε αυτό τον αγώ­να το ΚΚΕ και οι δυνά­μεις του στο κίνη­μα είναι στην πρώ­τη γραμ­μή. Είναι απλά «πολύ λογικό».

Πηγή:902.gr

banner skliros aprilis banner aggoules

BANNER panos3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο