Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τελικοί»… πρόκρισης στο φάιναλ φορ της Euroleague για τους «αιώνιους»

Τους κρι­σι­μό­τε­ρους αγώ­νες τους στην εφε­τι­νή σεζόν της Euroleague δίνουν το διή­με­ρο 7–8 Μαΐ­ου οι «αιώ­νιοι» του ελλη­νι­κού μπά­σκετ, το απο­τέ­λε­σμα των οποί­ων θα κρί­νει αν θα δώσουν το «παρών» στο φάι­ναλ φορ της διορ­γά­νω­σης που θα διε­ξα­χθεί το διά­στη­μα 24–26 Μαΐ­ου στο Βερο­λί­νο. Και οι δύο ελλη­νι­κές ομά­δες είναι ισό­πα­λες 2–2 στις σει­ρές τους για τα πλέι οφ της διορ­γά­νω­σης και χρειά­ζο­νται μόνο νίκη στο πέμ­πτο παι­χνί­δι, προ­κει­μέ­νου να φτά­σουν στις τρεις επι­τυ­χί­ες που απαι­τού­νται, προ­κει­μέ­νου να ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν την παρου­σία τους στην τελι­κή τετρά­δα και τη γερ­μα­νι­κή πρωτεύουσα.

Πρώ­τος «ρίχνε­ται στη μάχη» της… πρό­κρι­σης ο Πανα­θη­ναϊ­κός που υπο­δέ­χε­ται την Τρί­τη του Πάσχα (7/5, 21:15) τη Μακά­μπι Τελ Αβίβ στο κλει­στό των Ολυ­μπια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων. Οι «πρά­σι­νοι» θέλουν να επι­στρέ­ψουν στο φάι­ναλ φορ της Euroleague για πρώ­τη φορά μετά το 2012, όταν βρή­καν και πάλι στο… δρό­μο τους στα πλέι οφ την «ομά­δα του λαού», με το «τρι­φύλ­λι» να επι­κρα­τεί τότε στο Game 5 στο ΟΑΚΑ με 86–85 και με 3–2 νίκες να παίρ­νει το «εισι­τή­ριο» για την τετρά­δα. Από την πλευ­ρά της, και η Μακά­μπι θα παλέ­ψει για τη νίκη, προ­κει­μέ­νου να δώσει ξανά το «παρών» στο φάι­ναλ φορ για πρώ­τη φορά μετά το 2014, όταν μάλι­στα κατέ­κτη­σε ‑για έκτη φορά στην Ιστο­ρία της το τρό­παιο. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο Πανα­θη­ναϊ­κός θα έχει τη βοή­θεια του κόσμου του στο πέμ­πτο ματς με τη Μακά­μπι, καθώς τα εισι­τή­ρια εξα­ντλή­θη­καν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγ­μή της κυκλο­φο­ρί­ας τους και το κλει­στό των Ολυ­μπια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων θα είναι κατάμεστο.

Από την πλευ­ρά του, ο Ολυ­μπια­κός ανα­με­τρά­ται την Τετάρ­τη του Πάσχα (8/5, 22:00) με την Μπαρ­τσε­λό­να στο «Παλά­ου Μπλα­ου­γκρά­να» με στό­χο να «σπά­σει» γι’ ακό­μη μια φορά την έδρα των Κατα­λα­νών στη σει­ρά και να προ­κρι­θεί στο φάι­ναλ φορ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ομά­δα του Γιώρ­γου Μπαρ­τζώ­κα έκα­νε το “break” στο Game 1, όταν επι­κρά­τη­σε 77–75 στη Βαρ­κε­λώ­νη, ενώ προ­έρ­χε­ται από την επι­βλη­τι­κή νίκη 92–58 επί της ισπα­νι­κής ομά­δας στο Game 4 στο ΣΕΦ, απο­τέ­λε­σμα που δίνει ψυχο­λο­γι­κή «ώθη­ση» στους «ερυ­θρο­λεύ­κους». Πλέ­ον οι Πει­ραιώ­τες στο­χεύ­ουν στο να «γρά­ψουν Ιστο­ρία» για να προ­κρι­θούν για τρί­τη δια­δο­χι­κή χρο­νιά στο φάι­ναλ φορ, καθώς μέχρι σήμε­ρα καμία φιλο­ξε­νού­με­νη ομά­δα δεν έχει πανη­γυ­ρί­σει νίκη στο Game 5. Η Μπαρ­τσε­λό­να θέλει να δώσει για τέταρ­τη σερί σεζόν το «παρών» στο φάι­ναλ φορ, αλλά η προη­γού­με­νη «μονο­μα­χία» της με τον Ολυ­μπια­κό σε πλέι οφ, τη σεζόν 2014–15, έλη­ξε υπέρ της ελλη­νι­κής ομά­δας με 3–1, μολο­νό­τι οι «μπλα­ου­γκρά­να» είχαν το πλε­ο­νέ­κτη­μα έδρας και ξεκί­νη­σαν νικη­φό­ρα τη σει­ρά στην Ισπανία.

Στο μετα­ξύ, την Τετάρ­τη (8/5, 20:00) διε­ξά­γε­ται το πέμ­πτο παι­χνί­δι και στη σει­ρά των πλέι οφ ανά­με­σα στη Μονα­κό και τη Φενερ­μπα­χτσέ. Οι Μονε­γά­σκοι του ‑πρώ­ην παί­κτη του Πανα­θη­ναϊ­κού- Μάικ Τζέιμς έχουν το πλε­ο­νέ­κτη­μα έδρας, ωστό­σο και η «Φενέρ» των Γιώρ­γου Παπα­γιάν­νη, Νικ Καλά­θη και Τάι­λερ Ντόρ­σεϊ δια­θέ­τει την εμπει­ρία και τις μονά­δες για να κάνει το “break”.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ρεάλ Μαδρί­της έχει ήδη «κλεί­σει»… θέση στο φάι­ναλ φορ του Βερο­λί­νου, καθώς επι­κρά­τη­σε 3–0 στη σει­ρά των πλέι οφ με την Μπασκόνια.

Το πρό­γραμ­μα του Game 5 των πλέι οφ στη Euroleague (σε παρέν­θε­ση το σκορ της σει­ράς) έχει ως εξής:

 

ΤΡΙΤΗ 7/5

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισρα­ήλ) 21:15 (2–2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5

Μονα­κό (Μονακό)-Φενερμπαχτσέ (Τουρ­κία) 20:00 (2–2)

Μπαρ­τσε­λό­να (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 (2–2)

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο