Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελικός Champions League: Λίβερπουλ — Ρεάλ Μαδρίτης — Η ιστορία ενισχύει το σασπένς

Μία εβδο­μά­δα μετά την έκβα­ση του… σίριαλ με πρω­τα­γω­νι­στή τον Κιλιάν Μπα­πέ, είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος ο «επί­λο­γος» του Champions League.

Η Λίβερ­πουλ και η Ρεάλ Μαδρί­της, την οποία απέρ­ρι­ψε ο Γάλ­λος σού­περ σταρ για να μεί­νει στην Παρί Σεν Ζερ­μέν, ανα­με­τρώ­νται αύριο (22:00) στο «Σταντ ντε Φρανς», στο Σεν Ντε­νί, σε έναν τελι­κό με παρελ­θόν, κύρος, αξί­ας 1,657 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ (όσο κοστο­λο­γού­νται οι δύο φινα­λίστ) και 250 χρό­νων ιστο­ρί­ας (όσα συνο­λι­κά είναι τα χρό­νια… ζωής των δύο συλλόγων).

Με την ανα­με­νό­με­νη «εισβο­λή» δεκά­δων χιλιά­δων φιλά­θλων, μετα­ξύ των οποί­ων 30.000 με 40.000 οπα­δούς των «κόκ­κι­νων» χωρίς εισι­τή­ρια, και εκα­τομ­μύ­ρια άλλους καθη­λω­μέ­νους στις οθό­νες τους, ο «πλα­νή­της του ποδο­σφαί­ρου» δίνει το ετή­σιο ξεχω­ρι­στό ραντε­βού, αυτή τη φορά στη γαλ­λι­κή πρω­τεύ­ου­σα, με «κομ­μέ­νη την ανά­σα» (όπως και ο τίτλος της ται­νί­ας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ).

Με άρωμα… Ελλάδας

Ο Έλλη­νας διε­θνής αρι­στε­ρός μπακ της Λίβερ­πουλ, Κώστας Τσι­μί­κας, θα γίνει ο δεύ­τε­ρος Έλλη­νας που φτά­νει σε τελι­κό Champions League με τη σημε­ρι­νή του μορ­φή. Ο πρώ­τος ήταν ο Ακης Ζήκος με τη Μονα­κό το 2004. Τότε οι Μονε­γά­σκοι είχαν ηττη­θεί 3–0 από την Πόρ­το του Ζοσέ Μουρίνιο.

«Αχόρταγοι» Άγγλοι και «αβύθιστοι» Ισπανοί

Ένας τελι­κός που χρειά­στη­κε να «ταξι­δέ­ψει» στο Παρί­σι από την Αγία Πετρού­πο­λη, η οποία είχε ορι­στεί αρχι­κά να τον φιλο­ξε­νή­σει, λόγω της εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Στο Παρί­σι, οι καρ­διές ανα­μέ­νε­ται να χτυ­πή­σουν δυνα­τά για «τον πιο σημα­ντι­κό αγώ­να στο παγκό­σμιο ποδό­σφαι­ρο», όπως τον περιέ­γρα­ψε ο προ­πο­νη­τής της Ρεάλ Μαδρί­της, Κάρ­λο Αντσε­λό­τι, σε ένα τελι­κό ανά­με­σα στους «αχόρ­τα­γους» Άγγλους, οι οποί­οι ανα­ζη­τούν ένα έβδο­μο Κύπελ­λο Πρωταθλήτριών/Champions League, και τους… αβύ­θι­στους Ισπα­νούς, οι οποί­οι είναι έτοι­μοι να πανη­γυ­ρί­σουν το 14ο τρό­παιο στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση συλ­λό­γων του πλανήτη.

Η «σκιά» του Κιλιάν Μπαπέ

Στην «πόλη της αγά­πης», σίγου­ρα ακό­μα και τώρα οι Παρι­ζιά­νοι οπα­δοί έχουν… μάτια μόνο για τον Κιλιάν Μπα­πέ, ο οποί­ος το Σάβ­βα­το επι­βε­βαί­ω­σε την αγά­πη του για την Παρί Σεν Ζερ­μέν, επε­κτεί­νο­ντας το συμ­βό­λαιό του μέχρι το 2025, παρά την επί­πο­νη προ­σπά­θεια της Ρεάλ και τα κρυ­φά βλέμ­μα­τα της Λίβερπουλ.

Σε σημείο τέτοιο, μάλι­στα, ώστε ο Γάλ­λος σού­περ σταρ να εμφα­νί­ζε­ται ως ένας από τους πρω­τα­γω­νι­στές του τελι­κού, χωρίς να παί­ξει σ’ αυτόν, έχο­ντας ήδη επι­λέ­ξει την ομά­δα που θα υπο­στη­ρί­ξει. «Θα είμαι ο πρώ­τος που θα υπο­στη­ρί­ξει τη Ρεάλ Μαδρί­της» έγρα­ψε στο Twitter την Κυριακή.

Οι Μαδρι­λέ­νοι, οι οποί­οι για πολύ και­ρό πίστευαν ότι ο 23χρονος επι­θε­τι­κός επρό­κει­το να εντα­χθεί στην ομά­δα τους, ισχυ­ρί­ζο­νται ότι έχουν «χωνέ­ψει» την… ανα­τρο­πή του παί­κτη, την οποί­οι ορι­σμέ­νοι μάλι­στα βίω­σαν ως προδοσία.

«Δεν υπάρ­χει καλύ­τε­ρο συναί­σθη­μα από το να παί­ζου­με σε έναν τελι­κό με τη Ρεάλ Μαδρί­της και είμα­στε συγκε­ντρω­μέ­νοι μόνο σε αυτό» δήλω­σε ο Βέλ­γος τερ­μα­το­φύ­λα­κας, Τιμπό Κουρ­τουά.

Σίγου­ρα η κατά­κτη­ση του Champions League, του πιο διά­ση­μου τρο­παί­ου για έναν ευρω­παϊ­κό σύλ­λο­γο, είναι κάτι περισ­σό­τε­ρο από μια… παρη­γο­ριά. Θα ήταν το επι­στέ­γα­σμα μιας αξέ­χα­στης σεζόν και για τις δύο ομάδες.

Ανα­μέ­νο­νται δεκά­δες χιλιά­δες οπα­δοί στο Παρί­σι, το οποίο δεν έχει δει τέτοιο «κύμα» ποδο­σφαι­ρό­φι­λων από το Euro 2016. Συνο­λι­κά 6.800 αστυ­νο­μι­κοί και πυρο­σβέ­στες κινη­το­ποιού­νται από το αρχη­γείο της αστυ­νο­μί­ας του Παρι­σιού για την ασφά­λεια του αγώ­να, ο οποί­ος υπό­σχε­ται να είναι μία μεγά­λη παράσταση.

«Η υπέροχη σεζόν να γίνει φανταστική»

Κάτω από την… μπα­γκέ­τα του εμβλη­μα­τι­κού προ­πο­νη­τή τους, Γιούρ­γκεν Κλοπ, οι «κόκ­κι­νοι» έχουν «λάμ­ψει» αυτή τη σεζόν, από την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των επι­θε­τι­κών Σαντιό Μανέ και Μοχά­μεντ Σαλάχ μέχρι την αμυ­ντι­κή στι­βα­ρό­τη­τα που ενσαρ­κώ­νει ο Βέρ­τζιλ Φαν Ντάικ.

Μπο­ρούν να «σφρα­γί­σουν» ένα ιδιαί­τε­ρο «τρεμπλ» στο Σεν Ντε­νί, αφού έχουν ήδη πανη­γυ­ρί­σει το Λιγκ Καπ και το Κύπελ­λο Αγγλί­ας. Μόνο η Premier League τους… ξέφυ­γε, για ένα βαθ­μό, κατα­λή­γο­ντας στα χέρια της Μάν­τσε­στερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Είχα­με μια υπέ­ρο­χη σεζόν, αν νική­σου­με θα είναι μια φαντα­στι­κή σεζόν» παρα­δέ­χτη­κε ο Κλοπ.

Ακό­μα κι αν ένας από τους παί­κτες-βαρό­με­τρα στη μεσαία γραμ­μή, ο Τιά­γκο Αλκά­ντα­ρα παρα­μέ­νει αμφί­βο­λος, η Λίβερ­πουλ θα έδει­χνε σχε­δόν ως μεγά­λο φαβο­ρί… αν η Ρεάλ δεν ήταν τόσο δυνα­τή στον ρόλο της ως αουτσάιντερ.

Οι ανατροπές που μεγάλωσαν το θρύλο της

Οι Μαδρι­λέ­νοι έχουν δια­νύ­σει μια πορεία πλού­σια σε συναι­σθή­μα­τα, με δύο ανα­τρο­πές κόντρα στην Παρί Σεν Ζερ­μέν (στους «16») και τη Μάν­τσε­στερ Σίτι (στα ημι­τε­λι­κά), μεγα­λώ­νο­ντας το θρύ­λο τους. Επί­σης απέ­κλει­σαν την ‑κάτο­χο του τίτλου- Τσέλ­σι στα προημιτελικά.

Ο Καρίμ Μπεν­ζε­μά, σκό­ρερ 44 τερ­μά­των σε 45 αγώ­νες αυτή τη σεζόν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 15 στο Champions League, ενσαρ­κώ­νει τη δύνα­μη του χαρα­κτή­ρα ενός συλ­λό­γου με εμπει­ρία στην κορυ­φαία ευρω­παϊ­κή διορ­γά­νω­ση (13 τίτλοι, ρεκόρ), με επι­κε­φα­λής έναν εξί­σου έμπει­ρο προ­πο­νη­τή (5 τίτλοι συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τριών ως προ­πο­νη­τής, ρεκόρ).

Ο Γάλ­λος επι­θε­τι­κός, ο οποί­ος ελπί­ζει να ισο­φα­ρί­σει το ρεκόρ τίτλων του Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο στο Champions League (5), αγω­νί­ζε­ται επί­σης για την επό­με­νη «Χρυ­σή Μπά­λα», που θα απο­νε­μη­θεί στις 17 Οκτω­βρί­ου, της οποί­ας θα ήταν το μεγά­λο φαβο­ρί σε περί­πτω­ση κατά­κτη­σης του τροπαίου.

Όπως και η Λίβερ­πουλ, η Ρεάλ έχει ήδη κατα­κτή­σει δύο τρό­παια στη διάρ­κεια της αγω­νι­στι­κής περιό­δου 2021–2022, τη La Liga και το Σού­περ Καπ Ισπανίας.

Η ιστορία ενισχύει το σασπένς

Η ιστο­ρία των κατα­λη­κτι­κών ανα­με­τρή­σε­ων στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση, μετα­ξύ των Άγγλων και των Ισπα­νών, ενι­σχύ­ει το σασπένς, γύρω από αυτήν την ονει­ρι­κή «αφί­σα» του τελικού.

Η Λίβερ­πουλ είχε επι­κρα­τή­σει το 1981, στο «Παρκ ντε Πρενς», χάρη στον Άλαν Κένε­ντι (1–0), αλλά η Ρεάλ πήρε την… εκδί­κη­σή της το 2018 στο Κίε­βο (3–1), σε έναν τελι­κό που «σημα­δεύ­τη­κε» από το εντυ­πω­σια­κό γκολ του Γκά­ρεθ Μπέιλ και τον τραυ­μα­τι­σμό του Σαλάχ («η χει­ρό­τε­ρη ανά­μνη­ση της καριέ­ρας μου» είχε πει ο Αιγύπτιος)».

Η τρί­τη ανα­μέ­τρη­σή τους υπό­σχε­ται συγκι­νή­σεις και σασπένς, ικα­νό να κάνει να ξεχα­στεί εκεί­νο στο… σίριαλ του Μπαπέ.

Διαι­τη­τής του τελι­κού θα είναι ο 39χρονος Γάλ­λος, Κλε­μάν Τουρπέν.

Οι πιθα­νές συνθέσεις:

Λίβερ­πουλ (Γιούρ­γκεν Κλοπ/4–3‑3): Άλι­σον, Αλε­ξά­ντερ-Άρνολντ, Κονα­τέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερ­τσον, Χέντερ­σον, Φαμπί­νιο, Κεϊ­τά, Σαλάχ, Μανέ, Λουίς Ντίας

Ρεάλ Μαδρί­της (Κάρ­λο Αντσελότι/4–3‑3): Κουρ­τουά, Καρ­βα­χάλ, Μιλι­τάο, Αλά­μπα, Μεντί, Κρό­ος, Κασε­μί­ρο, Μόντριτς, Βαλ­βέρ­δε, Μπεν­ζε­μά, Βινί­σιους Ζούνιορ

Πηγή: ΑΠΕ / ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο