Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελικός Europa League: Η Άιντραχτ στο θρόνο 42 χρόνια μετά

Η Άιντραχτ Φραν­κφούρ­της επέ­στρε­ψε στους ευρω­παϊ­κούς τίτλους έπει­τα από 42 χρό­νια (και την κατά­κτη­ση του τότε Κυπέλ­λου UEFA), καθώς νίκη­σε στον τελι­κό του Europa League τους Ρέιν­τζερς με 5–4 στα πέναλ­τι (1–1 κ.α. και παρ.) στο «Σάν­τσεθ Πιχθουάν» και σήκω­σε στον ουρα­νό της Σεβίλ­λης το τρό­παιο. «Ήρω­ες» για τη γερ­μα­νι­κή ομά­δα, οι Ράφα­ελ Μπο­ρέ και Κέβιν Τραπ. Ο πρώ­τος σοφά­ρι­σε στον κανο­νι­κό αγώ­να το τέρ­μα του Αρί­μπο με το οποίο είχαν προη­γη­θεί οι Σκω­τσέ­ζοι κι ευστό­χη­σε και στο 5ο και καθο­ρι­στι­κό πέναλ­τι στη «ρώσι­κη ρου­λέ­τα» απ’ τα 11 μέτρα, ενώ ο δεύ­τε­ρος έπια­σε το πέναλ­τι του Ράμ­σεϊ, προ­σφέ­ρο­ντας στην ομά­δα του τη νίκη. Τερά­στια απο­γο­ή­τευ­ση για τους Σκω­τσέ­ζους που πλη­σί­α­σαν στο όνει­ρο, αλλά όπως και το 2008, έχα­σαν ξανά στον τελικό.

Η Άιντραχτ ήταν εξαρ­χής πολύ απει­λη­τι­κή και στο 20’ έφτα­σε πολύ κοντά στο γκολ, όμως στην εξαι­ρε­τι­κή ατο­μι­κή προ­σπά­θεια και το τελεί­ω­μα του Κνά­ουφ, ο Μακ­Γκρέ­γκορ είχε «απά­ντη­ση», απο­κρού­ο­ντας εντυ­πω­σια­κά στη γωνία του.

Οι Ρέιν­τζερς προ­σπά­θη­σαν να ισορ­ρο­πή­σουν το ματς και στο 26’ έχα­σαν την πρώ­τη δική τους ευκαι­ρία, με το υπέ­ρο­χο φαλ­τσα­ρι­στό πλα­σέ του Αρί­μπο, το οποίο πέρα­σε ελά­χι­στα άουτ απ’ το δεξί δοκά­ρι του Τραπ.

Στο 32’ ο Κόστιτς «έτρε­ξε» όλο το γήπε­δο απ’ τα αρι­στε­ρά και τελεί­ω­σε τη φάση με συρ­τό, γωνια­κό πλα­σέ το οποίο πέρα­σε λίγο άουτ, ενώ στο 36’ ο Τραπ έδιω­ξε σε κόρ­νερ την πολύ επι­κίν­δυ­νη κεφα­λιά του Λάντστραμ.

Στο δεύ­τε­ρο λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων του πρώ­του ημι­χρό­νου, ο Τζακ βρή­κε χώρο έξω απ’ την περιο­χή και σού­τα­ρε δυνα­τά, με την μπά­λα να περ­νά­ει λίγο άουτ απ’ τα δοκά­ρια της Άιντραχτ.

Η γερ­μα­νι­κή ομά­δα ξανα­μπή­κε με το πόδι στο… γκά­ζι στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, χάνο­ντας σπου­δαία ευκαι­ρία στο 48’ με τον Λίν­στραμ, το πλα­σέ του οποί­ου κόντρα­ρε στο πόδι του Καμα­ρά και πέρα­σε ελά­χι­στα άουτ (κόρ­νερ) απ’ το δεξί δοκά­ρι του… ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νου ΜακΓκρέγκορ.

Οι Ρέιν­τζερς ωστό­σο, ήταν εκεί­νοι που βρή­καν το δρό­μο προς τα δίκτυα στο 57’ με τον Τζο Αρί­μπο, ο οποί­ος εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε το λάθος του Τού­τα που γλί­στρη­σε και τον έχα­σε, με τον Νιγη­ρια­νό μέσο να βγαί­νει στο τετ-α-τετ και να μην αστο­χεί κάνο­ντας το 1–0 για τους Σκωτσέζους.

Ο σκό­ρερ των Ρέιν­τζερς μάλι­στα, δύο λεπτά αργό­τε­ρα (59’) είχε και μία σωτή­ρια παρέμ­βα­ση με το στή­θος στο πλα­σέ του Λίν­στραμ, σώζο­ντας την ομά­δα του από βέβαιη παραβίαση.

Στο 67’ η Άιντραχτ «άγγι­ξε» την ισο­φά­ρι­ση, όμως το ψηλο­κρε­μα­στό πλα­σέ του Καμά­ντα στο τετ-α-τετ με τον Μακ­Γκρέ­γκορ έφυ­γε λίγο πάνω απ’ τα δοκά­ρια του γκολ­κί­περ της σκω­τσέ­ζι­κης ομάδας.

Η πίε­ση των Γερ­μα­νών αντα­μεί­φθη­κε στο 69’ με το γκολ της ισο­φά­ρι­σης από τον Ραφα­έλ Μπο­ρέ. Από τη χαμη­λή σέντρα του Κόστιτς, ο Κολομ­βια­νός επι­θε­τι­κός μπή­κε «σφή­να» ανά­με­σα στους στό­περ των Ρέιν­τζερς και με κοντι­νή προ­βο­λή έγρα­ψε το 1–1.

Στα λεπτά που απέ­με­ναν ως το φινά­λε της κανο­νι­κής διάρ­κειας του τελι­κού, η Άιντραχτ είχε μία στοι­χειώ­δη υπε­ρο­χή, αλλά δεν μπό­ρε­σε να βρει δεύ­τε­ρο γκολ και το ματς οδη­γή­θη­κε φυσιο­λο­γι­κά στην παράταση.

Στο ημί­ω­ρο που ακο­λού­θη­σε οι Γερ­μα­νοί ήταν πιε­στι­κοί στο πρώ­το τέταρ­το και στο 96’ έφτα­σαν κοντά στο γκολ, όταν ο Μπά­σεϊ γλί­στρη­σε από αρι­στε­ρά, ο Κόστιτς έκλε­ψε την μπά­λα και μπή­κε στην περιο­χή, αλλά ο αμυ­ντι­κός των Ρέιν­τζερς τον πρό­λα­βε με τάκλιν.

Στο 114’ το μακρι­νό δεξί δυνα­τό σουτ του Γιά­κιτς, έφυ­γε λίγο πάνω από το δοκά­ρι του Μακ­Γκρέ­γκορ. Τέσ­σε­ρα λεπτά αργό­τε­ρα (118’), ήταν η σει­ρά των Σκω­τσέ­ζων να απει­λή­σουν. Με τον Τραπ να κάνει την από­κρου­ση του αγώ­να, σε απί­στευ­το τετ-α-τετ του Κεντ, κρα­τώ­ντας το σκορ στα επί­πε­δα του 1–1, ενώ στο πρώ­το λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων της παρά­τα­σης, ο Γερ­μα­νός είχε εξαι­ρε­τι­κή αντί­δρα­ση και στο φάουλ του Ταβερνίερ.

Στα πέναλ­τι «μίλη­σε» η ψυχραι­μία των Γερ­μα­νών, που ευστό­χη­σαν και στις πέντε εκτε­λέ­σεις τους, την ώρα που ο Τραπ, έπια­σε το πέναλ­τι του Ράμ­σεϊ (3ο στη σει­ρά) και χάρι­σε στην ομά­δα του το μικρό αβα­ντάζ, που κρά­τη­σαν οι υπό­λοι­ποι συμπαί­κτες του ως το τέλος.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ταβερ­νί­ερ         0–1
Λεντς             1–1
Ντέι­βις           1–2
Χρού­στιτς         2–2
Άρφιλντ           2–3
Καμά­ντα           3–3
Ράμ­σεϊ            Απέ­κρου­σε ο Τραπ
Κόστιτς           4–3
Ρουφ              4–4
Μπο­ρέ             5–4

Γήπε­δο: «Ραμόν Σάν­τσες Πιχθουάν» (Σεβίλλη/Ισπανία)

Διαι­τη­τής: Σλάβ­κο Βίν­τσιτς (Σλο­βε­νία)

Σκό­ρερ: 69’ Μπο­ρέ — 57’ Αρίμπο

Κίτρι­νες: 62’ Αρί­μπο, 74’ Ράιτ

Απο­βο­λές: -

Οι συν­θέ­σεις των δύο ομάδων:

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Όλι­βερ Γκλάσ­νερ): Τραπ, Εντι­κά (100’ Λεντς), Τού­τα (59’ Χαζέ­μπε), Του­ρέ, Κνά­ουφ, Ρόντε (90’ Γιά­κιτς), Σο (106’ Χρού­στιτς), Κόστιτς, Καμά­ντα, Λίν­τσ­ρεμ (72’ Χάου­γκε), Μπορέ.

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ (Τζιο­βά­νι φαν Μπρόν­χορστ): Μακ­Γκρέ­γκορ, Ταβερ­νιέρ, Μπά­σεϊ, Γκόλν­τσον, Μπά­ρι­σιτς (117’ λ.τρ. Ρουφ), Λάν­τσ­ραμ, Καμά­ρα (91’ Άρφιλντ), Τζακ (74’ Ντέι­βις), Κεντ, Ράιτ (75’ Σακά­λα, 117’ Ράμ­σεϊ), Αρί­μπο (101’ Σαντς).

Πηγή: ΑΠΕ / ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο