Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕΜΠΗ: Νέα καταγγελία για αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος

Για πρω­το­φα­νή, μεθο­δευ­μέ­νη και ταχύ­τα­τη αλλοί­ω­ση του χώρου, η οποία οδή­γη­σε σε κατα­στρο­φή τεκ­μη­ρί­ων και πιθα­νή απώ­λεια ακό­μα και ανθρώ­πι­νων μελών των θυμά­των, έκα­νε λόγο σε συνέ­ντευ­ξή του δικη­γό­ρος οικο­γε­νειών των θυμά­των των Τεμπών. Σύμ­φω­να με όσα είπε:

«Προ­έ­κυ­ψε από μία δικο­γρα­φία, που ανα­μέ­νε­ται να συσχε­τι­στεί με τη δική μας, ότι τις πρώ­τες τρεις ημέ­ρες μετά το δυστύ­χη­μα δόθη­κε εντο­λή σε έναν εργο­λά­βο να μετα­φέ­ρει τα χώμα­τα, το χώμα επί του οποί­ου κατέ­λη­ξαν τα πρώ­τα βαγό­νια, κάτω από τον λοφί­σκο όπου βρί­σκο­νταν οι ράγες. Το χώμα ήταν 300 κυβι­κά μέτρα, 30 φορ­τη­γά. Δεν μετα­φέρ­θη­κε στο Κου­λού­ρι μαζί με τα υπό­λοι­πα συντρίμ­μια και τα βαγό­νια. Δόθη­κε εντο­λή να μετα­φερ­θεί σε ιδιω­τι­κό χώρο, σε ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο, σχε­δόν ένα οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο με χώμα. Και χαρα­κτη­ρί­στη­κε “άχρη­στο”».

Και πρό­σθε­σε: «Προ του μπα­ζώ­μα­τος υπήρ­ξε αφαί­ρε­ση του­λά­χι­στον 300 κ.μ. από χώμα, που μπο­ρεί να είχε μέσα τα υλι­κά που ψάχνου­με, ανθρώ­πι­να μέλη, απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που ποτέ δεν απο­τέ­λε­σαν αντι­κεί­με­νο έρευ­νας. Όπως και να ‘χει, αυτό θα απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο έρευ­νας του ανα­κρι­τή, που έναν χρό­νο μετά δια­πι­στώ­νει ότι οι τεχνι­κοί σύμ­βου­λοι των οικο­γε­νειών πήγαν “ντε­τε­κτι­βί­στι­κα” να ψάξουν και να πάρουν δείγ­μα­τα από το χώμα, από λαμα­ρί­νες, ακό­μα και από απο­μα­κρυ­σμέ­να σημεία, για το τί έχει συμ­βεί, τι ήταν αυτή η έκρη­ξη, ότι τις πρώ­τες τρεις ημέ­ρες εντε­λώς αυθαί­ρε­τα έχει μετα­φερ­θεί σχε­δόν μισό οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο από χώμα σε ένα ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο, όπου ποτέ δεν δόθη­κε η δυνα­τό­τη­τα σε κανέ­ναν να ερευνήσει».

Να σημειω­θεί επί­σης ότι ο πρώ­ην υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Χρή­στος Σπίρ­τζης, μέσω επι­στο­λής του στον πρό­ε­δρο της Βου­λής Κων­στα­ντί­νο Τασού­λα, ζητά τη σύστα­ση ειδι­κής προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για το πρό­σω­πό του. Ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΣΥΡΙΖΑ έθε­σε το συγκε­κρι­μέ­νο αίτη­μα με βάση το άρθρο 86 παρά­γρα­φο 5 περί ευθύ­νης υπουρ­γών. Αυτή η κίνη­ση πυρο­δό­τη­σε αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρ­νη­ση να λέει πως «ο κ. Σπίρ­τζης κάνει μια κίνη­ση εκ του ασφα­λούς, αφού γνω­ρί­ζει ότι δεν θα έχει ποι­νι­κές συνέ­πειες». Ο δε κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Π. Μαρι­νά­κης ανέ­φε­ρε ότι ο Κ. Καρα­μαν­λής, υπουρ­γός Μετα­φο­ρών εκεί­νη την περί­ο­δο, δεν θα ακο­λου­θή­σει την ίδια διαδικασία.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο