Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#τεμπη_έγκλημα: Ταξιδιωτική οδηγία για τις διαδηλώσεις εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ!

Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα προ­κα­λεί η ταξι­διω­τι­κή οδη­γία που εξέ­δω­σε η Πρε­σβεία των ΗΠΑ με την οποία προει­δο­ποιεί τους Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της απερ­γί­ας και των απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων την Τετάρ­τη 8 Μάρ­τη σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, ενά­ντια στο έγκλη­μα στα Τέμπη.

Η Αμε­ρι­κα­νι­κή Πρε­σβεία αφού ενη­με­ρώ­νει για το που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις, προ­κα­τα­βά­λει ότι «υπάρ­χει η πιθα­νό­τη­τα» να υπάρ­ξει χρή­ση χημι­κών και κατα­στο­λή δια­δη­λώ­σε­ων από την αστυ­νο­μία («There is a potential for tear-gas and anti-riot engagement between police and demonstrators»).

H  πρε­σβεία καλεί τους Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες να απο­φεύ­γουν τις περιο­χές αυτές, αλλά και να έχουν αυξη­μέ­νη προ­σο­χή στις περιο­χές γύρω από τα πανε­πι­στή­μια (exercise greater caution around universities)!

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο