Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#τεμπη_εγκλημα: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Bloco/Δίκτυο και ΕΑΑΚ «σαμποτάρουν» τις φοιτητικές κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη!

Την κατά­πτυ­στη στά­ση άλλων δυνά­με­ων σε Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της Αττι­κής, την ώρα που συγκλο­νί­ζουν οι εικό­νες χιλιά­δων φοι­τη­τών και μαθη­τών σε όλη την Ελλά­δα που δια­δη­λώ­νουν για να μη συγκα­λυ­φθεί το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοί­νω­σή τους οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των ΦΣ Αθή­νας, που μετα­ξύ άλλων σημειώνουν:

«Δυστυ­χώς, την ίδια ώρα της συγκλο­νι­στι­κής έκφρα­σης χιλιά­δων φοι­τη­τών, υπήρ­ξε μία θλι­βε­ρή εικό­να από τις παρα­τά­ξεις της ΔΑΠ, του Δικτύου/Βlocο (ΣΥΡΙΖΑ) και των ΕΑΑΚ, που προ­κά­λε­σαν αγα­νά­κτη­ση στους φοι­τη­τές που θέλουν να λέγο­νται άνθρωποι.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που ακό­μα και αυτήν τη στιγ­μή εξορ­γι­στι­κά υπε­ρα­σπι­ζό­ταν την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, έφτα­σε στο σημείο να καταγ­γέλ­λει τη συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση, να καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση των φοι­τη­τών για κατα­λή­ψεις και απο­χή, τα στε­λέ­χη της προ­σπα­θού­σαν με απε­γνω­σμέ­νο τρό­πο να πεί­σουν φοι­τη­τές να μπουν για μάθη­μα, να μη σεβα­στούν το πέν­θος και έφτα­σαν στο σημείο να χαρα­κτη­ρί­σουν “πολι­τι­κή σκο­πι­μό­τη­τα” τη θλί­ψη και την οργή των χιλιά­δων φοι­τη­τών που θρη­νούν τους νεκρούς συνα­δέλ­φους τους… Με ανα­κοί­νω­σή της στη Φαρ­μα­κευ­τι­κή, καλεί τους φοι­τη­τές να σιω­πή­σουν μπρο­στά στο έγκλη­μα, περι­μέ­νο­ντας δήθεν τις απο­φά­σεις των δικα­στη­ρί­ων… Των ίδιων δικα­στη­ρί­ων που αγνό­η­σαν τις προει­δο­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων σιδη­ρο­δρο­μι­κών και έβγα­ζαν τις απερ­γί­ες τους παρά­νο­μες όταν διεκ­δι­κού­σαν μέτρα ασφαλείας…

Από ό,τι φαί­νε­ται, όμως, η παρά­τα­ξη της ΝΔ δεν ήταν μόνη της. Βρή­κε συμπα­ρα­στά­τες στην παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ (Bloco/Δίκτυο). Πώς; Με τις κατά­πτυ­στες ανα­κοι­νώ­σεις τους στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο και τη Φιλο­σο­φι­κή, που κατήγ­γει­λαν το μπλο­κά­ρι­σμα των μαθη­μά­των και τη συμ­με­το­χή των φοι­τη­τών στη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση, ανα­κοι­νώ­σεις που δεν έβγα­ζαν τσι­μου­διά για τις δολο­φο­νι­κές ευθύ­νες του κρά­τους και της εται­ρεί­ας για το έγκλη­μα… Με τη στά­ση των εκλεγ­μέ­νων με την παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, που στα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων στα πανε­πι­στή­μια και τους συλ­λό­γους ΔΕΠ, κατα­ψή­φι­σε πρό­τα­ση για στά­ση εργα­σί­ας την ώρα των φοι­τη­τι­κών κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, η κατά τα άλλα “αντι­κυ­βερ­νη­τι­κή” ΕΑΑΚ έδω­σε όλες τις δυνά­μεις της για να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η μεγά­λη πρω­ι­νή κινη­το­ποί­η­ση των φοι­τη­τών και μαθη­τών την Παρα­σκευή. Την κατα­ψή­φι­σαν στα ΔΣ, καλού­σαν τους φοι­τη­τές να μη συμ­με­τέ­χουν, δια­δί­δα­νε ψέμα­τα ότι οι σχο­λές θα είναι ανοι­χτές στη­ρί­ζο­ντας την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του υπουρ­γεί­ου, των διοι­κή­σε­ων, άνοι­ξαν κατει­λημ­μέ­νες αίθου­σες για να γίνουν μαθή­μα­τα την ώρα της κινη­το­ποί­η­σης θυμί­ζο­ντας άλλες πρα­κτι­κές και έφτα­σαν στο σημείο να αρνού­νται έκτα­κτη συνέ­λευ­ση διό­τι προ­ε­τοι­μά­ζουν “γλέ­ντι” (!).

Το μόνο που μπο­ρού­με να σχο­λιά­σου­με για όλους τους παρα­πά­νω είναι ότι ντρά­πη­κε και η ντροπή.

Στις θλι­βε­ρές αυτές πρα­κτι­κές γύρι­σαν την πλά­τη οι χιλιά­δες φοι­τη­τές που έχουν ψυχή, καρ­διά, συναί­σθη­μα, αλλά και οργή για τους δολο­φο­νη­μέ­νους συνα­δέλ­φους μας στο προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα. Οι χιλιά­δες φοι­τη­τές που φωνά­ζουν με κάθε τρό­πο ότι το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί!», τονί­ζουν μετα­ξύ άλλων οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ».

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το «Ριζο­σπά­στη».

Έγκλη­μα στα Τέμπη: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενο­χλεί­ται από τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών, καταγ­γέλ­λει… την ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο