Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Τεμπη_εγκλημα: Με υποκριτικές «συγνώμες» ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρύψει τον ένοχο για το δυστύχημα στα Τέμπη

Κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, ψεύ­τι­κες συγ­γνώ­μες «εκ μέρους όλων των κυβερ­νή­σε­ων» που συνυ­πέ­γρα­ψαν την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, και κάλ­πι­κες υπο­σχέ­σεις παρου­σιά­ζο­ντας ως λύση την επι­τά­χυν­ση της στρα­τη­γι­κής ΕΕ — κεφα­λαί­ου που οδη­γεί στις απα­νω­τές τρα­γω­δί­ες το λαό, περι­λάμ­βα­νε η σημε­ρι­νή ανάρ­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού για το δυστύ­χη­μα στα Τέμπη.

Λίγα 24ωρα μετά το πρώ­το του διάγ­γελ­μα όπου είχε σπεύ­σει να βγά­λει πόρι­σμα για «τρα­γι­κό ανθρώ­πι­νο λάθος», για να κρύ­ψει από πίσω την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που υπη­ρε­τούν, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κάτω από την κατα­κραυ­γή λαού και νεο­λαί­ας λέει ότι… «Δεν μπο­ρού­με, δεν θέλου­με και δεν πρέ­πει να κρυ­φτού­με πίσω από το ανθρώ­πι­νο σφάλ­μα», ενώ προ­σπα­θεί να παρου­σιά­σει και ως «ατυ­χή συγκυ­ρία» του δυστύ­χη­μα, αφού τάχα έγι­νε λίγους μήνες πριν λει­τουρ­γή­σει το Ψηφια­κό Σύστη­μα Ελέγ­χου. Αυτά, κι ενώ οι εργα­ζό­με­νοι προει­δο­ποιούν για χρό­νια, ενώ ακό­μα λεί­πουν και στοι­χειώ­δη μέτρα ασφά­λειας όπως και το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό, αφού αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως κόστος για το κεφά­λαιο και το κρά­τος του.

Κατά τα άλλα για να παρου­σιά­σει ότι η κυβέρ­νη­ση τάχα πήρε το μάθη­μα, γρά­φει ότι «ο αρμό­διος υπουρ­γός θα ανα­κοι­νώ­σει παρεμ­βά­σεις άμε­σης βελ­τί­ω­σης της ασφά­λειας των σιδη­ρο­δρό­μων μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί το Ηλε­κτρο­νι­κό Σύστη­μα Διοί­κη­σης» — μερι­κά μπα­λώ­μα­τα στά­χτη στα μάτια — και ότι ο ίδιος θα ζητή­σει «από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και από φίλες χώρες τη συν­δρο­μή τους σε τεχνο­γνω­σία, ώστε να απο­κτή­σου­με, επι­τέ­λους, σύγ­χρο­να τρέ­να. Και θα αγω­νι­στώ για να έχου­με πρό­σθε­τη κοι­νο­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση προ­κει­μέ­νου να συντη­ρη­θεί και να ανα­βαθ­μι­στεί γρή­γο­ρα το υφι­στά­με­νο δίκτυο». Υπό­σχε­ται δηλα­δή «ανα­βάθ­μι­ση» που καμία σχέ­ση δεν έχει με την ασφα­λή και φτη­νή μετα­φο­ρά του λαού, αλλά με τους στό­χους του κεφα­λαί­ου για «Ελλά­δα — κόμ­βο» μετα­φο­ρών και σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές εμπό­ρευ­μα που έχουν στον πάτο της λίστας τις λαϊ­κές ανάγκες.

Ενώ το θρά­σος πιά­νει πάτο, όταν προ­σπα­θεί να καπη­λευ­τεί ακό­μα και την λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη, αλλά και να δια­στρε­βλώ­σει το μήνυ­μα που στέλ­νουν οι χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας που κινη­το­ποιού­νται λέγο­ντας πως «υπάρ­χει κι άλλη Ελλά­δα» και αυτή την είδε «στους επι­βά­τες που ρίσκα­ραν τη ζωή τους για να σώσουν τους συνε­πι­βά­τες τους. Στις Ελλη­νί­δες και τους Έλλη­νες που έσπευ­σαν ενω­μέ­νοι να δώσουν αίμα. Αλλά και στα νέα παι­διά που δια­δή­λω­σαν βου­βά και ειρη­νι­κά, κρα­τώ­ντας ένα κερί και με σύν­θη­μα “φταί­ει η κακιά η (χ)ώρα”. Ένα σύν­θη­μα που η αλή­θεια του μας πονά όλους». Καμία σχέ­ση βέβαια δεν έχουν ο ίδιος, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και οι προη­γού­με­νες, με τους χιλιά­δες που κινη­το­ποιού­νται δεί­χνο­ντας τον ένο­χο, την πολι­τι­κή που υπη­ρε­τούν όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις και θυσιά­ζει ζωές στο βωμό της καπι­τα­λι­στι­κής κερδοφορίας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο