Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεντόγλου και Στεφανίδη ανέδειξε ο κόσμος κορυφαίους για το 2021

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου και η Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη ανα­δεί­χθη­καν κορυ­φαί­οι αθλη­τές για το 2021, συγκε­ντρώ­νο­ντας τις περισ­σό­τε­ρες προ­τι­μή­σεις στην ψηφο­φο­ρία του κόσμου που διορ­γά­νω­σε ο ΣΕΓΑΣ.

Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του μήκους και κορυ­φαί­ος άλτης εφέ­τος στον κόσμο με βάση την επί­δο­ση του, Μίλ­τος Τεντό­γλου (ΓΣ Κηφι­σιάς), ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος αθλη­τής της χρο­νιάς που πέρα­σε στους άνδρες, ενώ στις γυναί­κες ο τίτλος πήγε στην 4η των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Τόκιο στο επί κοντώ, Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη (ΑΟ Φιλοθέης).

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου συγκέ­ντρω­σε 3.859 ψήφους, ενώ ο Εμμα­νου­ήλ Καρα­λής (Απόλ­λων Πύρ­γου) ακο­λού­θη­σε με 527 και ο Δημή­τρης Τσιά­μης (ΟΣΦΠ) με 320. Η Στε­φα­νί­δη επι­κρά­τη­σε με 2.449 ψήφους, ενώ δεύ­τε­ρη ήταν η 8η ολυ­μπιο­νί­κης του βάδην Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη (ΑΣΣ Αλέ­ξαν­δρος Μακε­δο­νί­ας) με 1.333 και τρί­τη η επί­σης 8η στους Ολυ­μπια­κούς του Τόκιο στο επί κοντώ, Νικόλ Κυρια­κο­πού­λου (ΑΓΕΣ Κάμει­ρος 2009) με 720.

Στην κατη­γο­ρία κάτω των 23 ετών στους άνδρες, ο 4ος στη διορ­γά­νω­ση του Τόκιο στο επί κοντώ και “αση­μέ­νιος” στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα U23, Εμμα­νου­ήλ Καρα­λής ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος με 2.532 ψήφους. Στη δεύ­τε­ρη θέση βρέ­θη­κε ο “αση­μέ­νιος” στη σφυ­ρο­βο­λία στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα U23, Χρή­στος Φραν­τζε­σκά­κης (ΓΣ Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος) με 795 ψήφους και στην τρί­τη ο “χάλ­κι­νος” στη σφαι­ρο­βο­λία, στην ίδια διορ­γά­νω­ση, Οδυσ­σέ­ας Μου­ζε­νί­δης (ΑΣ Κένταυ­ρος) με 460.

Στις γυναί­κες η δεύ­τε­ρη στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα U23 στο τρι­πλούν, Σπυ­ρι­δού­λα Καρύ­δη (Κερ­κυ­ραϊ­κός ΓΣ), κατέ­κτη­σε την κορυ­φή με 2.086 ψήφους. Η Όλγα Φιά­σκα (Αθλο­κί­νη­ση Μυτι­λή­νης) ακο­λού­θη­σε με 1.048 και η επί­σης αθλή­τρια του βάδην, Κυρια­κή Φιλ­τι­σά­κου (Ανα­το­λή Ν. Ιωνί­ας) ήταν τρί­τη με 753.

Υπό­θε­ση των αθλη­τών των ρίψε­ων ήταν εξαρ­χής η κορυ­φή στην κατη­γο­ρία κάτω των 20 στους άνδρες. Κορυ­φαί­ος της κατη­γο­ρί­ας για το 2021 ανα­δεί­χθη­κε ο δεύ­τε­ρος στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα U20, Ορέ­στης Ντου­σά­κης (ΓΣ Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος), ο οποί­ος συγκέ­ντρω­σε 1.329 ψήφους. Δεύ­τε­ρος ήταν ο σφαι­ρο­βό­λος Κώστας Γεν­νί­κης (ΟΦΚΑ Σέρ­ρες) με 930 και τρί­τος ο αθλη­τής της δισκο­βο­λί­ας, Δημή­τρης Παυ­λί­δης (ΑΣ Κιλ­κίς Αίας) με 810.

Στις γυναί­κες η πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης και “αση­μέ­νια” στο Παγκό­σμιο U20 στον ακο­ντι­σμό, Ελί­να Τζέν­γκο (ΑΣ Κένταυ­ρος), ανα­δεί­χθη­κε νική­τρια με 996 ψήφους, με την πρω­τα­θλή­τρια των 100 μ. και 200 μ., Πολυ­νί­κη Εμμα­νου­η­λί­δου (ΑΣΣ Αλέ­ξαν­δρος Μακε­δο­νί­ας), να ακο­λου­θεί ορια­κά στη δεύ­τε­ρη θέση με 966. Η τρί­τη θέση πήγε στη “χάλ­κι­νη” στο παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα Κ20 στα 800 μ., Έλλη Δελη­γιάν­νη (ΣΑΚΑ) με 808.

Στην κατη­γο­ρία U18 ο νικη­τής προ­έ­κυ­ψε με πολύ μικρή δια­φο­ρά και αυτός ήταν ο πρω­τα­θλη­τής των 100 μ. Γερά­σι­μος Καμπί­τσης (ΣΑΚΑ), που συγκέ­ντρω­σε 1.026 ψήφους, ένα­ντι 1.011 του σφαι­ρο­βό­λου Δημή­τρη Αντω­νά­του (ΓΕ Κεφαλ­λη­νί­ας), που ακο­λού­θη­σε. Τρί­τος ήταν ο άλτης του ύψους, Ανδρέα Μίτα (ΑΣ Πρέ­βε­ζας) με 988.

Στα κορί­τσια νική­τρια ανα­δεί­χθη­κε η πρω­τα­θλή­τρια του επί κοντώ Ηλιά­να Τρια­ντα­φύ­λου (ΓΣ Σέρ­ρες 93), η οποία συγκέ­ντρω­σε 1.334 ψήφους και ακο­λού­θη­σαν η πρω­τα­θλή­τρια των μεσαί­ων απο­στά­σε­ων Βασι­λι­κή Καλ­λι­μο­γιάν­νη (ΓΣ Ηρα­κλής) με 1.152 και η αθλή­τρια των 100 μ. εμπ. Μαρία- Νικο­λέ­τα Αντω­νιά­δη (ΑΣΦ Μυρ­μι­δό­νες) με 1.092.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο