Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεράστια ήταν η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα – Ο χάρτης της πορείας

Τερά­στια ήταν η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να. Η πορεία απλώ­θη­κε από την Πανε­πι­στη­μί­ου, στο ύψος του Ρεξ, μέχρι τα γρα­φεία της Hellenic Train στην Συγ­γρού, δια­νύ­ο­ντας μια πολύ μεγά­λη από­στα­ση. Για 45 λεπτά, οι δια­δη­λω­τές περ­νού­σαν μπρο­στά από το Σύνταγμα.

«Για άλλη μια φορά δώσα­με το στίγ­μα μας, στην Αθή­να και σε όλη τη χώρα, ότι το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί», τόνι­σε έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.

«Δεν πρό­κει­ται να στα­μα­τή­σου­με. Θα συνε­χί­σου­με τους μαζι­κους εργα­τι­κούς λαϊ­κούς αγώ­νες», υπο­γράμ­μι­σε μιλώ­ντας στους συγκεντρωμένους.

«Δεν μπο­ρεί όταν γίνε­ται σει­σμός να βρι­σκό­μα­στε κάτω από τα συντρίμ­μια, όταν βρέ­χει να πλημ­μυ­ρί­ζου­με, όταν ξεσπουν πυρ­κα­γιές να και­γό­μα­στε», υπο­γράμ­μι­σε ενώ ανα­φέρ­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στους χώρους δουλειάς.

Τέλος, υπεν­θύ­μι­σε τα επό­με­να αγω­νι­στι­κά ραντε­βού των σωμα­τεί­ων και των φορέ­ων, το συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν τη Δευ­τέ­ρα στο Σύνταγ­μα και τη σύσκε­ψη που καλούν την Τετάρ­τη στο γήπε­δο του Σπόρτιγκ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο