Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεράστια αμερικανική δύναμη θα μετακινηθεί από την Αλεξανδρούπολη

«Φωτιά» ανα­μέ­νε­ται να πάρει από τα τέλη της ερχό­με­νης εβδο­μά­δας η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, καθώς ξεκι­νά να μπαί­νει στην περιο­χή η μεγα­λύ­τε­ρη αμε­ρι­κα­νι­κή δύνα­μη που έχει διεκ­πε­ραιω­θεί μέσω της πόλης και του Εβρου συνο­λι­κά, με πάνω από 120 ελι­κό­πτε­ρα και 1.000 στρα­τιω­τι­κά οχήματα.

Η μετα­κί­νη­ση αφο­ρά εναλ­λα­γή δυνά­με­ων, καθώς μέσα και προ­σω­πι­κό που είχαν ανα­πτυ­χθεί στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη στο πλαί­σιο της «Atlantic Resolve 2021» (επι­χεί­ρη­ση που από το 2014 και τα γεγο­νό­τα στην Κρι­μαία φέρ­νει έκτο­τε κάθε χρό­νο πρό­σθε­τες αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις στην Ευρώ­πη) θα ανα­δι­πλω­θούν στην Ελλά­δα για να επι­στρέ­ψουν στην πατρί­δα τους, ενώ σε ό,τι οι Αμε­ρι­κα­νοί ονο­μά­ζουν «ευρω­παϊ­κό θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων» θα ανα­πτυ­χθούν φρέ­σκες δυνά­μεις τους στο πλαί­σιο της «Atlantic Resolve 2022».

Ετσι, αφί­ξεις ελι­κο­πτέ­ρων από την Ανατ. Ευρώ­πη ανα­μέ­νε­ται να έχου­με στο αερο­δρό­μιο «Δημό­κρι­τος» από τις 18 έως τις 20 Νοέμ­βρη, ώστε να απο­συ­ναρ­μο­λο­γη­θούν κατό­πιν και να φορ­τω­θούν σε πλοίο που υπο­λο­γί­ζε­ται να ρίξει εκεί άγκυ­ρα μετα­ξύ 28 Νοέμ­βρη και 1 Δεκέμ­βρη. Το πλοίο θα ξεφορ­τώ­σει νέα ελι­κό­πτε­ρα που θα ανα­πτυ­χθούν σε διά­φο­ρα σημεία την ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα της λυκο­συμ­μα­χί­ας (και στην Ελλά­δα) και άρμα­τα που μέσω σιδη­ρο­δρο­μι­κού και οδι­κού δικτύ­ου θα φύγουν για Βουλ­γα­ρία και Ρουμανία.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, το πλοίο που φέρ­νει στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη τις νέες δυνά­μεις είναι το γιγα­ντιαίο οχη­μα­τα­γω­γό «ENDURANCE», που ανα­μέ­νε­ται πρώ­τα να ξεφορ­τώ­σει κομ­μά­τια στο λιμά­νι του Vlissingen στην Ολλαν­δία, περί τις 25 Νοέμ­βρη, πριν συνε­χί­σει τον πλου του για Ελλάδα.

Ενό­ψει αυτής της διεκ­πε­ραί­ω­σης, στις 19 — 20 Νοέμ­βρη ανα­μέ­νο­νται στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ο στρα­τη­γός — διοι­κη­τής της 21 Theater Sustainment Command, James Smith, και η στρα­τη­γός — διοι­κη­τής της Military Surface Deployment and Distribution Command, Heidi Hoyle, οι οποί­οι θα επι­βλέ­ψουν τις τελευ­ταί­ες ετοιμασίες.

Στις 2 ή 3 Δεκέμ­βρη ανα­μέ­νε­ται να μετα­βεί για φιέ­στα («μέρα δια­κε­κρι­μέ­νων επι­σκε­πτών»), με ομι­λί­ες κ.λπ., στο λιμά­νι και ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης στην Αθή­να, Τζ. Πάιατ, μαζί με την πρό­ξε­νο των ΗΠΑ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ελί­ζα­μπεθ Λι.

Ολα αυτά έρχο­νται σε εφαρ­μο­γή της νέας Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά όσα τονί­ζο­νται σε ενη­με­ρω­τι­κό με τίτλο «Η Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA) ενι­σχύ­ει την εται­ρι­κή σχέ­ση μετα­ξύ των Στρα­τών ΗΠΑ και Ελλά­δας», της 1ης Μεραρ­χί­ας Πεζι­κού των ΗΠΑ που ανα­πτύ­χθη­κε τους προη­γού­με­νους μήνες στην περιο­χή, στο πλαί­σιο της «Atlantic Resolve 2021».

Εκεί ο Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χους — συντά­κτης του κει­μέ­νου σημειώ­νει σε σχέ­ση με τη νέα συμ­φω­νία ότι «τώρα, η Συμ­φω­νία περιέ­λα­βε το στρα­τό­πε­δο “Γεωρ­γού­λα” (Βόλος) και το στρα­τό­πε­δο “Γιάν­νου­λη”, που θα είναι ο χώρος υπο­στή­ρι­ξης Logistics στην Αλεξανδρούπολη.

Μπο­ρού­με ενδε­χο­μέ­νως να στή­σου­με εκεί ένα στρα­τό­πε­δο που θα μπο­ρού­σε να παρέ­χει υπο­στή­ρι­ξη σε έως και 600 στρα­τιώ­τες των ΗΠΑ», ένα μέρος «όπου τα στρα­τεύ­μα­τα θα μπο­ρούν να εργά­ζο­νται και να ζουν χωρίς να χρειά­ζε­ται να περι­μέ­νουν βδο­μά­δες ή μήνες για μια σύμ­βα­ση LSA (“Συμ­φω­νία παρο­χής Τοπι­κών Υπηρεσιών”)».

Ενώ επι­ση­μαί­νουν ότι από τον Νοέμ­βρη η Ελλά­δα θα απο­τε­λεί έδρα μιας «task force» της επό­με­νης Ταξιαρ­χί­ας Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού των ΗΠΑ, που θα φέρουν οι Αμε­ρι­κα­νοί στην Ευρώ­πη (στο πλαί­σιο της «Atlantic Resolve 2022») και συγκε­κρι­μέ­να της 1st Air Cavalry Brigade, με έδρα το Fort Hood του Τέξας, μια από τις πιο «μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νες» ταξιαρ­χί­ες τους, όπως την περι­γρά­φουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί.

Αξί­ζει δε να υπο­γραμ­μι­στεί πως το σημεί­ω­μα τονί­ζει ότι «αν και χωρι­στή από τη MDCA που υπο­γρά­φη­κε πρό­σφα­τα μετα­ξύ ΗΠΑ και Ελλά­δας, η “Atlantic Resolve” συν­δέ­ει άμε­σα τη Συμ­φω­νία με το ευρύ­τε­ρο στρα­τη­γι­κό πλαί­σιο του ΝΑΤΟ».

Επι­βε­βαιώ­νουν δηλα­δή πως η στρα­τιω­τι­κή συμ­φω­νία ΗΠΑ — Ελλά­δας που υπο­γρά­φτη­κε πρό­σφα­τα, δεν απο­τε­λεί, όπως λέει η κυβέρ­νη­ση, μια δήθεν «αμυ­ντι­κή» συμ­φω­νία, αλλά μια συμ­φω­νία πέρα ως πέρα ενταγ­μέ­νη στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ σε όλη την περιο­χή, απέ­να­ντι στα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

Αυτό άλλω­στε είπε και ο ίδιος ο υπουρ­γός Αμυ­νας Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος, μιλώ­ντας την Τετάρ­τη στην κεντρι­κή συνε­δρία του 15ου Ετή­σιου Συνε­δρί­ου της Βαλ­τι­κής για την Αμυ­να. Εκεί ανα­πτύσ­σο­ντας τη νέα Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη του ΝΑΤΟ: «(…) μια ολό­πλευ­ρη προ­σέγ­γι­ση όπου κάθε χώρα — σύμ­μα­χος του ΝΑΤΟ ενδια­φέ­ρε­ται άμε­σα για το τι συμ­βαί­νει στην άλλη πλευ­ρά, από τον Νότο έως τον Βορ­ρά, από την Ανα­το­λή έως τη Δύση, σε μια κοι­νή ολό­πλευ­ρη προ­σέγ­γι­ση», σε ρόλο μπρο­στά­ρη των επι­κίν­δυ­νων σχε­δια­σμών τόνι­σε ότι «το ΝΑΤΟ θα πρέ­πει να προ­ε­τοι­μα­στεί για μακρύ αγώ­να στις σχέ­σεις της με τη Ρωσία», εφαρ­μό­ζο­ντας «πλή­ρως όλα τα σχε­τι­κά δόγ­μα­τα και ανα­πτύσ­σο­ντας τις απαι­τού­με­νες δυνά­μεις σε κάθε τομέα».

Ενώ για την Κίνα είπε ότι «η διε­θνής ισορ­ρο­πία ισχύ­ος έχει μετα­βλη­θεί με συνέ­πειες για τα συμ­φέ­ρο­ντα της Συμ­μα­χί­ας. Η Κίνα φαί­νε­ται να απο­βλέ­πει στο να αμφι­σβη­τή­σει ευθέ­ως την αμε­ρι­κα­νι­κή πρω­το­κα­θε­δρία (…) είναι μια άμε­ση αμφι­σβή­τη­ση της κυρί­αρ­χης στρα­τιω­τι­κής υπερ­δύ­να­μης της επο­χής μας και αυτό θα πρέ­πει να μας αφο­ρά όλους», τόνι­σε το ίδιο πρω­το­πα­λί­κα­ρο των ΗΠΑ, σημειώ­νο­ντας ότι η συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ έχει στό­χο να αντι­με­τω­πί­σει τις «προ­κλή­σεις» αυτές.

Πηγή: 902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο