Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεράστια λαξευτή σήραγγα ανακαλύψαν Ελληνες αρχαιολόγοι στην Αλεξάνδρεια ΑΙγύπτου

Μπρο­στά σε μία νέα ανα­κά­λυ­ψη στους Κήπους Σαλα­λάτ, στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου, βρί­σκε­ται εδώ και λίγες ημέ­ρες, η αρχαιο­λό­γος Καλ­λιό­πη Παπακώστα.

Όπως απο­κα­λύ­πτει στο Αθηναϊκό/ Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων η κ. Παπα­κώ­στα, που πραγ­μα­το­ποιεί μέχρι σήμε­ρα 21 χρό­νια ανα­σκα­φών στην περιο­χή, με την ομά­δα της έχει ανα­κα­λύ­ψει μία τερά­στια λαξευ­τή σήραγ­γα, από την έρευ­να της οποί­ας μπο­ρεί να έλθουν στο φως πολ­λά νέα στοι­χεία, για να προ­στε­θούν στα ήδη υπάρ­χο­ντα σημα­ντι­κά ευρή­μα­τα, στο τερά­στιο αρχαίο κτί­ριο που ήδη γίνο­νται οι ανα­σκα­φές από το Ελλη­νι­κό Ινστι­τού­το Έρευ­νας Αλε­ξαν­δρι­νού Πολι­τι­σμού (Ε.Ι.Ε.Α.Π.).

Το μεγά­λο αυτό δημό­σιο κτί­ριο Πτο­λε­μαϊ­κής επο­χής όπου ανα­κα­λύ­φθη­κε και η λαξευ­τή σήραγ­γα, εντο­πί­στη­κε το 2015, σε βάθος 10 μέτρων, και παρά τις μεγά­λες τεχνι­κές δυσκο­λί­ες (υδρο­φό­ρος ορί­ζο­ντας, τόνοι επι­χώ­σε­ων, κλπ…), η ανα­σκα­φή συνε­χί­ζε­ται με εξαι­ρε­τι­κά ευρή­μα­τα. Το κτί­ριο είναι υπερ­με­γέ­θες, δεν έχουν απο­κα­λυ­φθεί ακό­μη τα όριά του, υπάρ­χουν όμως ενδεί­ξεις ότι είχε καμα­ροει­δή οροφή.

«Η σημα­σία της ανα­κά­λυ­ψης αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή, για­τί η περιο­χή που διε­ξά­γε­ται η έρευ­να ανή­κε κατά την αρχαιό­τη­τα στη Βασι­λι­κή Συνοι­κία των Πτο­λε­μαί­ων, για τα κτί­ρια της οποί­ας υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες από τις αρχαί­ες πηγές», τονί­ζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελλη­νί­δα αρχαιο­λό­γος και ανασκαφέας.

Η κ. Παπα­κώ­στα τονί­ζει ότι οι ανα­σκα­φές αυτές είναι απο­τέ­λε­σμα της ιδιω­τι­κής προ­σφο­ράς και πρω­το­βου­λί­ας, καθώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση των ανα­σκα­φών βασί­ζε­ται κυρί­ως σε ιδιω­τι­κούς φορείς και χορη­γούς, σημα­ντι­κό­τε­ροι των οποί­ων είναι μέχρι σήμε­ρα είναι η ελλη­νι­κή εται­ρεία ΚΛΕΟΣ ΑΕ και η αιγυ­πτια­κή εται­ρεία RELIANCE GROUP OF COMPANIES, μαζί με το ίδρυ­μα MOHEB KASSABGUI FOUNDATION.

Το Ε.Ι.Ε.Α.Π. είναι ένας μη κερ­δο­σκο­πι­κός οργα­νι­σμός με έδρα την Αθή­να και παράρ­τη­μα στην Αλε­ξάν­δρεια, με διευ­θύ­ντρια την κ. Παπα­κώ­στα, του οποί­ου στό­χος είναι η αρχαιο­λο­γι­κή έρευ­να και μελέ­τη του Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού εκτός της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας και ειδι­κό­τε­ρα η μελέ­τη και η έρευ­να της Ελλη­νι­στι­κής Αλε­ξαν­δρι­νής περιόδου.

 

Πηγή: ΑΠΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο