Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τερτίπια του ναζί Λαγού για να μπλοκάρει την έκδοσή του στην Ελλάδα

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σία έκδο­σής του Λαγού στην Ελλά­δα, ωστό­σο υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες κατά τις οποί­ες ο ίδιος θα επι­χει­ρή­σει να τη μπλο­κά­ρει, προ­σφεύ­γο­ντας στη βελ­γι­κή Δικαιοσύνη.

Συνε­πής ως προς την προη­γού­με­νη στά­ση του, ο Γιάν­νης Λαγός θα επι­κα­λε­στεί νομι­κά τερ­τί­πια και θα προ­σφύ­γει στην βελ­γι­κή Δικαιο­σύ­νη κατά του εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης. Yπο­στη­ρί­ζει πως το αρμό­διο όργα­νο της ΕΕ – που απο­φά­σι­σε για την υπό­θε­σή του πριν αυτή εισα­χθεί στην Ευρω­βου­λή – συνε­δρί­α­σε χωρίς την παρου­σία του και προ­τού καθα­ρο­γρα­φούν τα πρα­κτι­κά της δίκης της Χρυ­σής Αυγής.

Εκτι­μά­ται ότι αν συμ­βεί το παρα­πά­νω, για να εκδο­θεί η από­φα­ση θα χρεια­στούν δύο έως τρεις μήνες, ενώ έχει το δικαί­ω­μα να προ­σφύ­γει και σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό. Εκτός από την έκδο­σή του, η Δικαιο­σύ­νη του Βελ­γί­ου θα κρί­νει εάν θα βρί­σκε­ται υπό κρά­τη­ση ή σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό μέχρι να βγει η απόφαση.

Σε περί­πτω­ση που ο ίδιος θα συναι­νού­σε να εκδο­θεί στη χώρα μας, σενά­ριο που δεν θεω­ρεί­ται πιθα­νό, τότε η δια­δι­κα­σία θα ήταν ταχύ­τα­τη και θα μπο­ρού­σε να ολο­κλη­ρω­θεί μέσα σε 48 ώρες.

Θα εισπράττει μισθό ευρωβουλευτή στη φυλακή!

Ο Λαγός που έχει κατα­δι­κα­στεί για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και του έχει επι­βλη­θεί η μεγα­λύ­τε­ρη ποι­νή από όλους τους χρυ­σαυ­γί­τες δεν θα χάσει τελεί­ως τα προ­νό­μιά του ακό­μα κι αν οδη­γη­θεί στη φυλακή.

Μέχρι να κατα­δι­κα­στεί αμε­τά­κλη­τα θα λαμ­βά­νει το μισθό του κάθε μήνα, που σημαί­νει 6.800 ευρώ και πιθα­νόν και άλλα 4.300 ευρώ ως απο­ζη­μί­ω­ση για τη δια­τή­ρη­ση του γρα­φεί­ου του. Συνο­λι­κά δηλα­δή υπάρ­χει περί­πτω­ση να λαμ­βά­νει 11.000 ευρώ κάθε μήνα, όσο αδια­νό­η­το κι αν ακού­γε­ται για κάποιον που είναι διευ­θυ­ντής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και με αυτά τα χρή­μα­τα μπο­ρεί να συνε­χί­ζει να χρη­μα­το­δο­τεί εγκλη­μα­τι­κές ενέργειες.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο