Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τεστ Παπ»

Σαν σήμε­ρα, στις 19 Φλε­βά­ρη του 1962, έφυ­γε από τη ζωή ο παγκο­σμί­ου φήμης Έλλη­νας για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής Γεώρ­γιος Παπα­νι­κο­λά­ου, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε το διά­ση­μο τεστ Παπα­νι­κο­λά­ου ή «Τεστ Παπ» για την πρό­λη­ψη του καρ­κί­νου της μήτρας. Αφιε­ρώ­νο­ντας ολό­κλη­ρη τη ζωή του στην έρευ­να ο Γ. Παπα­νι­κο­λά­ου, ο θεμε­λιω­τής του κλά­δου της Κυτ­τα­ρο­λο­γί­ας, έγι­νε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους επι­στή­μο­νες-για­τρούς του 20ου αιώνα.

Η μακρο­χρό­νια έρευ­νά του πάνω στο κολ­πι­κό επί­χρι­σμα τον οδή­γη­σαν στην ανα­κά­λυ­ψη του «Τεστ Παπ». Το τεστ Παπα­νι­κο­λά­ου είναι μία αναί­μα­κτη, ανώ­δυ­νη και απλή προ­λη­πτι­κή μέθο­δος, που εφαρ­μό­ζε­ται στον τρά­χη­λο της μήτρας και μπο­ρεί να δια­γνώ­σει τον καρ­κί­νο του τρα­χή­λου σε πρώ­ι­μα στά­δια. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται σήμε­ρα παγκο­σμί­ως σώζο­ντας κυριο­λε­κτι­κά εκα­τομ­μύ­ρια γυναίκες.

pap2

Πριν από είκο­σι χρό­νια έκα­νε την εμφά­νι­σή του στις καθη­με­ρι­νές οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές των Ελλή­νων το χαρ­το­νό­μι­σμα των 10.000 δραχ­μών (το γνω­στό ―στους παλαιό­τε­ρους― δεκα­χί­λια­ρο), στη μια πλευ­ρά του οποί­ου απει­κο­νι­ζό­ταν η μορ­φή του Γ. Παπα­νι­κο­λά­ου. Η συγκε­κρι­μέ­νη απει­κό­νι­ση απο­τέ­λε­σε τότε πρω­το­τυ­πία καθώς με το χαρ­το­νό­μι­σμα απο­δι­δό­ταν τιμή σε μια προ­σω­πι­κό­τη­τα που έζη­σε μόλις λίγες δεκα­ε­τί­ες πριν την έκδο­σή του και όχι σε κάποιο ιστο­ρι­κό πρό­σω­πο του μακρι­νού παρελ­θό­ντος όπως μέχρι τότε συνηθιζόταν.

Ένα ζήτη­μα βέβαια που αφο­ρά κυρί­ως τους ιστο­ρι­κούς και όσους ασχο­λού­νται με την στα­τι­στι­κή επι­στή­μη και δευ­τε­ρεύ­ου­σας σημα­σί­ας για τους εργα­ζό­με­νους και τον απλό λαό που αγω­νί­ζε­ται σκλη­ρά για το πενι­χρό και δυσεύ­ρε­το πια μερο­κά­μα­το, ή δεν του φτά­νει η σύντα­ξή του για να ζήσει. Διό­τι καμιά ―ή έστω μικρή― σημα­σία έχει για κάποιον που κάνει μαύ­ρα μάτια να δει στην τσέ­πη του χαρ­το­νό­μι­σμα, ποιου τη μορ­φή έχει πάνω. Και σε αυτό ο σπου­δαί­ος επι­στή­μο­νας Γ. Παπα­νι­κο­λά­ου, που έκα­νε σκο­πό της ζωής του να κάνει καλύ­τε­ρη τη ζωή των συναν­θρώ­πων του, μάλ­λον δεν θα είχε αντί­θε­τη άποψη…

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο