Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τετραμερής συνάντηση στις 8 Ιούλη των ΚΚ της Ελλάδας, Εργαζομένων της Ισπανίας, του Μεξικού και της Τουρκίας

Τετρα­με­ρής συνά­ντη­ση του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 8 Ιού­λη, στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στη συνά­ντη­σή τους, με θέμα «Δυνα­μώ­νου­με την εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου, για τον σοσια­λι­σμό», τα 4 Κόμ­μα­τα θα εκπρο­σω­πη­θούν στο ανώ­τα­το επί­πε­δο. Συγκε­κρι­μέ­να, θα λάβουν μέρος οι σύντροφοι:

Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Αστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας

Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Μεξικού

Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρκίας

Να σημειω­θεί ότι τα 4 ΚΚ δια­τη­ρούν μακρο­χρό­νιους συντρο­φι­κούς δεσμούς και πρό­σφα­τα είχαν ανα­λά­βει την πρω­το­βου­λία για την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των σχε­τι­κά με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, που συνυ­πέ­γρα­ψαν 42 Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και 30 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από όλο τον κόσμο. Τα 4 ΚΚ συμ­με­τέ­χουν στην προ­σπά­θεια της «Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης», ενώ τα 3 ευρω­παϊ­κά Κόμ­μα­τα συμ­με­τέ­χουν στην Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρωτοβουλία.

Την ειση­γη­τι­κή παρέμ­βα­ση στην τετρα­με­ρή συνά­ντη­ση θα κάνει ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και θα ακο­λου­θή­σουν οι τοπο­θε­τή­σεις των άλλων Κομμάτων.

Το Σάβ­βα­το 9 Ιού­λη οι επι­κε­φα­λής των 4 Κομ­μά­των θα χαι­ρε­τί­σουν τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στην παρα­λία του Βόλου, όπου θα μιλή­σει ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο