Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεχεράνη: Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του Σουλεϊμανί — Οργή ενάντια στις ΗΠΑ

Ο ανώ­τα­τος ηγέ­της του Ιράν αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ ηγή­θη­κε της προ­σευ­χής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πανε­πι­στή­μιο της Τεχε­ρά­νης για τον στρα­τη­γό Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί που φονεύ­θη­κε την Παρα­σκευή από αμε­ρι­κα­νι­κή επι­δρο­μή στη Βαγδά­τη. Έχο­ντας στο πλευ­ρό του τον Ιρα­νό πρό­ε­δρο Χασάν Ροχα­νί, τον πρό­ε­δρο του κοι­νο­βου­λί­ου Αλί Λαρι­τζα­νί, τον διοι­κη­τή των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης στρα­τη­γό Χοσε­ΐν Σαλα­μί και τον επι­κε­φα­λής της δικα­στι­κής αρχής Εμπρα­χίμ Ραϊ­σί, ο Χαμε­νεΐ προ­σευ­χή­θη­κε στα αρα­βι­κά λίγο μετά τις 09:30 τοπι­κή ώρα (08:00 ώρα Ελλά­δας) προ­τού αποχωρήσει.

Στο μετα­ξύ η κόρη του Σου­λεϊ­μα­νί δήλω­σε ενώ­πιον του τερά­στιου πλή­θους που έχει συγκε­ντρω­θεί για την κηδεία του στο κέντρο της Τεχε­ρά­νης ότι οι ΗΠΑ και ο σύμ­μα­χός τους, το Ισρα­ήλ, θα ζήσουν “μαύ­ρες ημέ­ρες”. “Παρά­φρο­να Τραμπ, μην πιστεύ­εις ότι έχουν τελειώ­σει όλα τώρα που ο πατέ­ρας μου έγι­νε μάρ­τυ­ρας”, τόνι­σε η Ζεϊ­νάμπ Σουλεϊμανί.

Χιλιά­δες άνθρω­ποι έχουν κατα­κλύ­σει το κέντρο της Τεχεράνης

Το κέντρο της Τεχε­ρά­νης ήταν μαύ­ρο σήμε­ρα το πρωί από το πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί για να απο­τί­σει φόρο τιμής στον στρα­τη­γό Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε την Παρα­σκευή από αμε­ρι­κα­νι­κό πλήγ­μα στο Ιράκ. Κρα­τώ­ντας ένα πορ­τρέ­το του εκλι­πό­ντα επι­κε­φα­λής της Δύνα­μης αλ Κουντς χιλιά­δες άνθρω­ποι είχαν συγκε­ντρω­θεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλά­δας) γύρω από το πανε­πι­στή­μιο της Τεχεράνης.

Το τερά­στιο πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί γύρω από το πανε­πι­στή­μιο, αλλά και όσοι Ιρα­νοί περ­πα­τού­σαν κατά μήκος των λεω­φό­ρων Ενγκε­λάμπ («Επα­νά­στα­ση» στα περ­σι­κά) και Αζα­ντί («Ελευ­θε­ρία») κρα­τού­σαν κόκ­κι­νες σημαί­ες (το χρώ­μα του αίμα­τος των «μαρ­τύ­ρων») ή σημαί­ες του Ιράν, αλλά και του Λιβά­νου και του Ιράκ. Στους δρό­μους αντη­χού­σαν τα συν­θή­μα­τα «Θάνα­τος στην Αμε­ρι­κή», και «Θάνα­τος στο Ισρα­ήλ». Ένας άνδρας κρα­τού­σε πανό με το σύν­θη­μα #hard_revenge («σκλη­ρή εκδί­κη­ση» στα αγγλι­κά), ενώ άλλα πανό επί­σης στα αγγλι­κά καλούν σε εκδί­κη­ση για τον φόνο του Σουλεϊμανί.

Ανα­φε­ρό­με­νη στον θάνα­το του στρα­τη­γού Σου­λεϊ­μα­νί και των άλλων Ιρα­νών που σκο­τώ­θη­καν μαζί του η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση του Ιράν, που κάλυ­πτε απευ­θεί­ας την κηδεία από το κέντρο της Τεχε­ρά­νης, είχε τίτλο με κεφα­λαία γράμ­μα­τα: «Άνευ προη­γου­μέ­νου ανά­στα­ση της ιρα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας κατά την υπο­δο­χή του Χατζ Κασέμ και των μαρ­τύ­ρων της αντίστασης».

Ο νέος επι­κε­φα­λής της Δύνα­μης Αλ Κουντς, Ισμα­ήλ Καα­νί, προει­δο­ποί­η­σε ότι σκο­πεύ­ει να εκδιώ­ξει τις ΗΠΑ από την περιο­χή, αφού ο προη­γού­με­νος διοι­κη­τής της Κασέμ Σου­λεϊ­μα­νί σκο­τώ­θη­κε σε αμε­ρι­κα­νι­κή επι­δρο­μή στη Βαγδά­τη, μετέ­δω­σαν σήμε­ρα τα ιρα­νι­κά κρα­τι­κά μέσα ενημέρωσης.

“Δεσμευό­μα­στε να συνε­χί­σου­με τον δρό­μο του μάρ­τυ­ρα Σου­λεϊ­μα­νί με την ίδια ισχύ (…) και η μόνη απο­ζη­μί­ω­σή μας θα είναι να εκδιώ­ξου­με την Αμε­ρι­κή από την περιο­χή”, τόνι­σε ο αξιω­μα­τού­χος, λίγο πριν ξεκι­νή­σει η κηδεία του Σου­λεϊ­μα­νί μιλώ­ντας στο ιρα­νι­κό κρα­τι­κό ραδιόφωνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο