Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ — ΓΚΑΖΙ Σήμερα η συνάντηση φίλων του «κόκκινου Αερόστατου»! 🎥VIDEO

Έφτα­σε η μεγά­λη μέρα! _ως τις 6.30 το από­γευ­μα, το περιο­δι­κό «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», καλεί κάθε παι­δί Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου να συμ­με­τά­σχει σε μια μεγά­λη και πολύ­μορ­φη συνά­ντη­ση — εκδρο­μή στην Τεχνό­πο­λη του δήμου Αθη­ναί­ων, στο Γκάζι.

«ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» Ξεχω­ρι­στοί καλε­σμέ­νοι στην 1η Συνά­ντη­ση των φίλων του περιο­δι­κού 🎥_SPOT

Για μία ολό­κλη­ρη μέρα, εκα­το­ντά­δες παι­διά Γ’ Δημο­τι­κού έως Β’ Γυμνα­σί­ου θα συνα­ντη­θούν, θα μιλή­σουν, θα παί­ξουν, θα εκφρα­στούν με διά­φο­ρους τρό­πους και μορ­φές, θα ανταλ­λά­ξουν σκέ­ψεις και από­ψεις για όλα όσα τα απα­σχο­λούν. «Ελα κι εσύ μαζί μας για να γνω­ρι­στού­με, να συζη­τή­σου­με, να δημιουρ­γή­σου­με, να πάρου­με το μικρό­φω­νο, να παί­ξου­με και να μάθου­με διασκεδάζοντας!».

Η συνά­ντη­ση ξεκί­νη­σε με συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια, όπου τα ίδια τα παι­διά παρου­σιά­ζουν σύντο­μες ομι­λί­ες γύρω από τις θεμα­τι­κές «Γνώ­ση — σχο­λείο — επι­στή­μη» και «Περι­βάλ­λον».

Ακο­λού­θη­σε ξενά­γη­ση στο Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωτα­ε­ρί­ου, το καλύ­τε­ρα σωζό­με­νο εργο­στά­σιο φωτα­ε­ρί­ου στην Ευρώ­πη. Ακο­λου­θώ­ντας τη γραμ­μή παρα­γω­γής του , τα παι­διά θαύ­μα­σαν μηχα­νή­μα­τα και γνώ­ρι­σαν τις συν­θή­κες ζωής και εργα­σί­ας εκεί.

Τη σκυ­τά­λη πήραν ιστο­ρί­ες βιβλί­ων και θεα­τρι­κά παι­χνί­δια, ώστε τα παι­διά, ακο­λου­θώ­ντας τα χνά­ρια των ηρώ­ων, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλους και λύνο­ντας γρί­φους, να βρουν απα­ντή­σεις σε δύσκο­λα ερω­τή­μα­τα, όπως «για­τί γίνο­νται πόλε­μοι σήμε­ρα;» και «πώς μπο­ρού­με να τους σταματήσουμε;».

Στο πρό­γραμ­μα της συνά­ντη­σης ξεχώ­ρι­σαν παι­χνί­δια και δρα­στη­ριό­τη­τες, μέσω των οποί­ων τα παι­διά θα έκφρα­σαν _η δρα­στη­ριό­τη­τα συνε­χί­ζε­ται τη γνώ­μη τους για το ίδιο το περιο­δι­κό και τις πρω­το­βου­λί­ες που οργα­νώ­νει, ενώ φυσι­κά υπάρ­χουν πολ­λές εκπλήξεις!

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­σεις συμ­με­το­χής μπο­ρεί­τε ακό­μα τώρα να απευ­θυν­θεί­τε στις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ή να στεί­λε­τε mail στο [email protected]

🌀🎈  Μείνετε συντονισμένοι!!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο