Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ Κέρκυρας του ΚΚΕ: Oι θάνατοι από λεπτοσπείρωση αναδεικνύουν την εγκληματική αδιαφορία των κρατικών αρχών

«Οι δύο θάνα­τοι και η μία νοση­λεία συν­δη­μο­τών μας από λεπτο­σπεί­ρω­ση στο χωριό Καρου­σά­δες ανα­δει­κνύ­ουν για άλλη μια φορά την εγκλη­μα­τι­κή αδια­φο­ρία των “υπευ­θύ­νων” κρα­τι­κών αρχών, της Περι­φέ­ρειας και του δήμου για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Κέρ­κυ­ρας του ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει η ΤΕ:

«Παρό­τι τα δύο πρώ­τα κρού­σμα­τα εμφα­νί­στη­καν τον Μάη και το Νοσο­κο­μείο Κέρ­κυ­ρας, βάσει πρω­το­κόλ­λου και για­τροί του νοσο­κο­μεί­ου είχαν ειδο­ποι­ή­σει τον ΕΟΔΥ και τη Διεύ­θυν­ση Υγεί­ας της Περι­φέ­ρειας, αυτές αδια­φό­ρη­σαν να πάρουν το οποιο­δή­πο­τε μέτρο και να ενη­με­ρώ­σουν έγκαι­ρα και έγκυ­ρα τους κατοί­κους ήδη από τον Μάη, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξει και τρί­το κρούσμα.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό δε ότι ο πρό­ε­δρος του ΕΟΔΥ σε δήλω­σή του ανα­φέ­ρει ότι δια­χρο­νι­κά η Κέρ­κυ­ρα είναι η περιο­χή με τη μεγα­λύ­τε­ρη επί­πτω­ση της νόσου, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ότι συνει­δη­τά όλα αυτά τα χρό­νια κυβερ­νή­σεις και τοπι­κές αρχές έχουν αφή­σει τους κατοί­κους στο έλε­ός τους χωρίς μέτρα πρό­λη­ψης και προστασίας.

Η τωρι­νή δημο­τι­κή αρχή αλλά και οι προη­γού­με­νες με την πολι­τι­κή τους που θεω­ρούν κόστος την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας όχι μόνο δεν κάνουν κάτι για την πρό­λη­ψη της ασθέ­νειας, αλλά δια­μορ­φώ­νουν τους όρους για να αυξά­νο­νται τα κρού­σμα­τα. Έχουν κατα­δι­κά­σει τους Καρου­σά­δες να ζουν τρι­το­κο­σμι­κές κατα­στά­σεις όσον αφο­ρά το απο­χε­τευ­τι­κό σύστη­μα (όμβρια και οικια­κά λύμα­τα ρίχνο­νται σε ρέμα έξω από το χωριό, καθώς δεν υπάρ­χει σύν­δε­ση με τον βιο­λο­γι­κό). Σύμ­φω­να μάλι­στα με καταγ­γε­λί­ες κατοί­κου της γει­το­νιάς όπου εμφα­νί­στη­καν τα κρού­σμα­τα, ο δήμος έχει αδια­φο­ρή­σει προ­κλη­τι­κά στις επα­νει­λημ­μέ­νες αιτή­σεις να καθα­ρι­στεί και να απο­λυ­μαν­θεί εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη έκτα­ση-εστία τρω­κτι­κών στην περιο­χή. Επί­σης το νερό της τοπι­κής δεξα­με­νής τρέ­χει στον δρό­μο εδώ και χρό­νια, δημιουρ­γώ­ντας συν­θή­κες επι­δη­μιο­λο­γι­κής βόμ­βας, συν­θή­κες που μπο­ρεί να επι­δει­νω­θούν σε περί­πτω­ση ισχυ­ρών βρο­χο­πτώ­σε­ων κλπ.

Από την άλλη η κατά­στα­ση υπο­βάθ­μι­σης και υπο­στε­λέ­χω­σης του δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου και των Κέντρων Υγεί­ας του νησιού δεν μπο­ρεί παρά να μεγα­λώ­νει την ανη­συ­χία του λαού.

Τώρα ΕΟΔΥ, Περι­φέ­ρεια και δήμος “τρέ­χουν” να δεί­ξουν το υπο­κρι­τι­κό “ενδια­φέ­ρον” τους, που εξα­ντλεί­ται σε αφί­σες ενη­μέ­ρω­σης που κολ­λή­θη­καν στην περιο­χή και σε επι­κλή­σεις, για άλλη μια φορά, στην ατο­μι­κή ευθύνη.

Η πολι­τι­κή τους είναι εγκλη­μα­τι­κή. Είναι η ίδια πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στα Τέμπη, στο Μάτι, στην πνιγ­μέ­νη Θεσ­σα­λία, στον καμέ­νο Παντο­κρά­το­ρα το καλο­καί­ρι… Είναι η πολι­τι­κή του “πάμε και όπου βγει”, όπου τα προ­δια­γε­γραμ­μέ­να εγκλή­μα­τα απο­κα­λού­νται “στρα­βή στη βάρ­διά μου”… Είναι η πολι­τι­κή ενός πολύ ικα­νού κρά­τους, κυβερ­νή­σε­ων και τοπι­κών αρχών όταν πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων ομί­λων στο νησί, αλλά ανί­κα­νο να προ­στα­τέ­ψει τον λαό με απλά και γνω­στά προ­λη­πτι­κά μέτρα από γνω­στές ασθέ­νειες. Είναι η πολι­τι­κή όπου η υγεία του λαού, ακό­μα και η ζωή του, υπο­τάσ­σε­ται στη λογι­κή κόστους — οφέλους.

Καλού­με τον λαό της περιο­χής να διεκ­δι­κή­σει μαζί με το ΚΚΕ, άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας και πρό­λη­ψης της δημό­σιας υγεί­ας για την περιο­χή των Καρου­σά­δων και συνο­λι­κό­τε­ρα όπου υπάρ­χουν αντί­στοι­χα προ­βλή­μα­τα και συνθήκες:

Την άμε­ση και γενι­κή απο­λύ­μαν­ση της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, απο­θη­κών κλπ. και γενι­κή μυο­κτο­νία. Τον καθα­ρι­σμό όλων των εστιών τρω­κτι­κών (πετα­μέ­να σκου­πί­δια, εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να σπί­τια ή εκτά­σεις), των ρεμά­των από τα βοθρο­λύ­μα­τα και απο­στράγ­γι­ση των στά­σι­μων νερών.

Την κατα­σκευή απο­χε­τευ­τι­κού δικτύ­ου τέτοιου που να αντα­πο­κρί­νε­ται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της περιο­χής και τη σύν­δε­σή του με τον βιολογικό.

Τον ενδε­λε­χή έλεγ­χο, επι­σκευή, καθα­ρι­σμό και συντή­ρη­ση του δικτύ­ου ύδρευ­σης και τη δωρε­άν παρο­χή εμφια­λω­μέ­νου νερού σε κατοί­κους και σχολεία.

Τον καθα­ρι­σμό και την απο­λύ­μαν­ση κάδων και σημεί­ων συγκέ­ντρω­σης των απορριμμάτων.

Την έγκυ­ρη ενη­μέ­ρω­ση των κατοί­κων της περιο­χής, ιδιαί­τε­ρα όσων ασκούν αγρο­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και των σχο­λεί­ων, από επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό για τη λήψη των απα­ραί­τη­των μέτρων προφύλαξης.

Τη στε­λέ­χω­ση του Κέντρου Υγεί­ας Αγρού και του Νοσο­κο­μεί­ου Κέρ­κυ­ρας με το απα­ραί­τη­το μόνι­μο προσωπικό.

Τον προ­λη­πτι­κό εμβο­λια­σμό των ζώων κτη­νο­τρο­φί­ας και των κατοι­κι­δί­ων με δημό­σια έξοδα.

Την οργα­νω­μέ­νη επι­δη­μιο­λο­γι­κή μελέ­τη και παρα­κο­λού­θη­ση στην περιο­χή για τον εντο­πι­σμό και την αντι­με­τώ­πι­ση των παρα­γό­ντων κιν­δύ­νου, την έγκαι­ρη πρό­λη­ψη της νόσου και άλλων λοι­μω­δών νοσημάτων.

Το ΚΚΕ καλεί τους κατοί­κους των Καρου­σά­δων και όλους τους Κερ­κυ­ραί­ους να αγω­νι­στούν ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που βάζει τα κέρ­δη πάνω από τη ζωή του λαού, ενά­ντια στις πολι­τι­κές περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών αρχών που έχουν παρα­τή­σει τον λαό απρο­στά­τευ­το απέ­να­ντι στις φωτιές, στις πλημ­μύ­ρες, στις ασθέ­νειες, να διεκ­δι­κή­σουν συν­θή­κες που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους. Την οργή και αγα­νά­κτη­ση να την μετα­τρέ­ψουν σε αγώ­να και στή­ρι­ξη των ψηφο­δελ­τί­ων της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στους δήμους της Κέρ­κυ­ρας και την Περι­φέ­ρεια Ιονί­ων Νήσων».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο