Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί στο προσφυγικό δημιουργεί έκρυθμη κατάσταση στο νησί

Την πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση που δημιουρ­γεί την έκρυθ­μη κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη Λέσβο, καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λέσβου του ΚΚΕ.

Στην ανα­κοί­νω­σή της αναφέρει:

«Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λέσβου του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για­τί με την πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί στο προ­σφυ­γι­κό πρό­βλη­μα έχει δημιουρ­γή­σει μια έκρυθ­μη κατά­στα­ση στο νησί.

  • Απο­θρα­σύ­νει τις ακρο­δε­ξιές ομά­δες οι οποί­ες επι­χει­ρούν να πάρουν το νόμο στα χέρια τους, τρο­μο­κρα­τούν και προ­πη­λα­κί­ζουν εργα­ζό­με­νους και άλλους διερ­χό­με­νους κατοί­κους και κατα­στρέ­φουν τα αυτο­κί­νη­τά τους.

Η ευθύ­νη της είναι τεράστια.

  • Αρνεί­ται εδώ και τώρα να φέρει πλοία για να μετα­φέ­ρει στην ενδο­χώ­ρα όλους τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες ενώ για τον ερχο­μό και την απο­χώ­ρη­ση των ΜΑΤ τα βρή­κε αμέσως.
  • Αρνεί­ται να απε­γκλω­βί­σει όλους τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από το νησί που είναι στην πρώ­τη γραμ­μή την ώρα που τα σύν­νε­φα μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας πυκνώ­νουν επικίνδυνα.
  • Αρνεί­ται να ασκή­σει τη μέγι­στη δυνα­τή πίε­ση στην ΕΕ για να δεχθεί όλους τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες που θέλουν να πάνε στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λεσβιακό λαό να απομονώσει όλες τις τραμπούκικες πρακτικές των ακροδεξιών ομάδων, να μην επιτρέπει να ελέγχεται από αυτούς, να καταγγέλλει δημόσια και στα όργανα της τάξης κάθε τέτοιο συμβάν. Η τρομοκρατία τους δε θα περάσει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο